Yohane 7:53–8:59

*Muli bamanyuskripti bamo (abetwa àBSys) tamwaba icipandwa 7 icikomo 53 ukufika ku cipandwa 8, icikomo 11, umwaba amashiwi yakonkapo (kabili yalipusanapusana mu milembelwe ya ciGriki iyalekanalekana na bamanyuskripti): 53  Awe baile umuntu onse ku mwakwe. 8  Yesu ena aile ku Lupili lwa Miolife.  Lelo ku macaca aile kabili kwi tempele, na bantu bonse batendeke ukwisa kuli ena, na o alikele, alabasambilisha.  Awe bakalemba na baFarise baletele umwanakashi uo basangile alecita ubucende, kabili ilyo bamwiminike pa kati,  batile kuli Yesu: “Mwe Kasambilisha, uyu mwanakashi bacimusanga alecita ubucende.  Kabili mu Mafunde, Mose atwebele ukupoola amabwe abanakashi ba musango yu. Nga kanshi imwe mulelandapo shani?”  Lelo balelanda ifi pa kuti bamweshe, pa kuti babe ne ca kumupeelelapo umulandu. Lelo Yesu aliineme, alalemba pa nshi ku munwe.  Ilyo batwalilile ukumwipusha, aliinwike, no kubeba ati: “Uushaba na lubembu pali imwe, abalilepo ukumupoola ilibwe.”  Awe aliineme na kabili, alalemba pa nshi.  Awe abaumfwile ifi, balafumapo umo umo, abakalamba e babalilepo, kabili Yesu ashele eka, no mwanakashi uwali pa kati kabo. 10  Ilyo Yesu ainwike, atile kuli ena: “We mwanakashi, bali kwi? Bushe tapali uukupeele umulandu?” 11  Na o atile: “Awe tapali, mukwai.” Na Yesu atile: “Nangu nine nshilekupeela umulandu. Kabiye; ukufuma lelo wilacita ulubembu.” 12  E ico Yesu abebele na kabili ati: “Ndi lubuuto+ lwa calo. Uunkonka takende mu mfifi nakalya,+ lelo akaba no lubuuto lwa mweo.” 13  Na baFarise bamwebele ati: “Iwe uleikalila ubunte we mwine; te bwa cine ubunte bobe iyo.” 14  Na o Yesu abaswike ati: “Nangu ndeikalila inte ne mwine, ubunte+ bwandi bwa cine, pantu nalishiba uko nafuma no ko nkaya.+ Lelo imwe tamwaishiba uko nafuma no ko nkaya. 15  Imwe mupingula ukulingana no buntunse;+ ine nshipingula umuntu nangu umo.+ 16  Lelo nga napingula, ubupingushi bwandi bwa cine, pantu nshaba neka iyo, lelo Tata uwantumine aba na ine.+ 17  Kabili, mu Mafunde yenu mwalembwa ukuti, ‘Ubunte bwa bantu babili bwa cine.’+ 18  Ine njishimika ubunte ne mwine, na Tata uwantumine anshimika ubunte.”+ 19  E ico bamwipwishe abati: “Wiso ali kwi?” Na o Yesu ayaswike ati: “Tamwaishiba ine nangu ni Tata.+ Amwishiba ine, nga mwaishiba na Tata.”+ 20  Aya mashiwi alandile ninshi ali umwali icipao+ ca ndalama, ilyo alesambilisha mwi tempele. Lelo takwali uwamwikete,+ pantu inshita+ yakwe yali tailafika. 21  E ico atile kabili kuli bena: “Ine ndeya, kabili mukalamfwaya,+ lelo mukafwila mu lubembu lwenu.+ Uko ine ndeya, imwe te kuti mwiseko.” 22  Awe abaYuda balasosa, abati: “Bushe uyu muntu akaipaya? Pantu aleti, ‘Uko ine ndeya, imwe te kuti mwiseko.’”+ 23  E ico abebele ati: “Imwe muli ba pano calo; ine ndi wa ku muulu.+ Imwe muli ba pano calo;+ ine nshili wa pano calo.+ 24  E co ndemwebela nati, Mukafwila mu membu shenu.+ Pantu nga tamutetekele ukuti nine wine, mukafwila mu membu shenu.”+ 25  Awe bamwipwishe, abati: “Ni webo nani?” Na o Yesu atile kuli bena: “Na kuba cinshi ndelandila na imwe? 26  Ndi ne fingi ifya kulanda pali imwe kabili ifya kumupingula. Na kuba, uwantumine wa cine, kabili filya fine naumfwile kuli ena e fyo ndesosa ku calo.”+ 27  Tabailwike ukuti alebeba pali Wishi. 28  E ico Yesu atile: “Ilyo mukemya+ Umwana wa muntu,+ e lyo mukeshiba ukuti nine wine,+ no kuti nshicita kantu nangu kamo neka;+ lelo filya fine Tata ansambilishe, e fyo na ine nanda.+ 29  Kabili uwantumine aba na ine; tandeka neka iyo, pantu lyonse ncita ifya kumusekesha.”+ 30  Awe ilyo alelanda ifi fintu, abengi balimutetekele.+ 31  E ico Yesu atile kabili ku baYuda abamutetekele: “Nga mwaikalilila mu fyo nsosa,+ ninshi ca cine muli basambi bandi, 32  kabili mukeshiba icine,+ ne cine cikamulenga ukuba abantungwa.”+ 33  Na bo bamwaswike abati: “Tuli bana ba kwa Abrahamu+ kabili tatwatala atuba abasha ba muntu nangu umo.+ Nga iwe uleti shani, ‘Mukaba abantungwa?” 34  Na o Yesu abaswike ati: “Ndemweba icine cine, nati, Umuntu onse uucita ulubembu, musha wa lubembu.+ 35  Kabili umusha tekalilila mu ng’anda pe; lelo umwana alekalilila pe.+ 36  E ico Umwana nga amulubula, mukalubuka icine cine.+ 37  Nalishiba ukuti muli bana ba kwa Abrahamu; lelo mulefwaya ukunjipaya,+ pantu tamumfwila ifyo nsambilisha nakalya.+ 38  Ifyo namona kuli Tata,+ e fyo nanda;+ e ico na imwe citeni ifyo mwaumfwa kuli shinwe.” 39  Na bo bamwaswike, abati: “Shifwe ni Abrahamu.”+ E lyo Yesu abebele ati: “Nga muli bana ba kwa Abrahamu,+ citeni imilimo ya kwa Abrahamu. 40  Lelo nomba mulefwaya ukunjipaya, ne muntu uwamweba icine ico naumfwile kuli Lesa.+ Abrahamu tacitile ifi iyo.+ 41  Imwe citeni imilimo ya kwa shinwe.” Na bo bamwebele abati: “Tatwafyalilwe mu bulalelale; tuli na Shifwe umo,+ ni Lesa.” 42  Yesu atile kuli bena: “Lesa nga ni Shinwe, nga mwalintemwa,+ pantu nafuma kuli Lesa no kwisa pano calo.+ Nshaitendekele ukwisa, lelo ena E wantumine.+ 43  Nga cinshi mushishibile ifyo ndelanda? Pantu te kuti mumfwe amashiwi yandi.+ 44  Imwe shinwe ni Satana Kaseebanya,+ kabili mufwaya ukucita ifya lunkumbwa fya kwa shinwe.+ Ulya ali ni kepaya wa bantu ilyo atendeke,+ kabili tatwalilile mu cine, pantu tamwaba icine muli ena. Ilyo alanda ubufi, alanda ifya mu mutima wakwe, pantu wa bufi kabili e wishi wa bufi.+ 45  Lelo pantu ine nanda icine, tamuntetekela.+ 46  Nani pali imwe uwinganshinina ukuti nalicita ulubembu?+ Nga ca kuti nanda icine, mulandu nshi tamuntetekela? 47  Uwa kwa Lesa, omfwa amashiwi ya kwa Lesa.+ E mulandu wine tamumfwila, pantu tamuli ba kwa Lesa.”+ 48  Na baYuda bamwaswike abati: “Bushe tatulungika ilyo tutila, Iwe uli mwina Samaria,+ kabili uli ne cibanda?”+ 49  Yesu ayaswike ati: “Nshili ne cibanda, lelo ncindika Tata,+ na imwe mulensaalula. 50  Lelo nshileifwaila umucinshi;+ kuli uuleufwaya kabili uulepingula.+ 51  Ndemweba icine cine, nati, Umuntu nga aleumfwila amashiwi yandi, takafwe iyo.”+ 52  Na baYuda batile kuli ena: “Nomba twaishiba ukuti uli ne cibanda.+ Abrahamu alifwa,+ na bakasesema na bo balifwa;+ lelo iwe uletila, ‘Umuntu nga aumfwila amashiwi yandi, takafwe iyo.’+ 53  Bushe uli mukalamba+ pali shifwe Abrahamu uwafwa? Kabili bakasesema balifwa.+ Iwe uleti ni wani?” 54  Yesu ayaswike ati: “Nga naicindamika, ubucindami bwandi bwa fye. Ni Tata e uncindamika,+ uo imwe mutila e Lesa wenu; 55  lelo tamwamwishiba.+ Nomba ine nalimwishiba.+ Kabili nga natila nshamwishiba kuti naba uwa bufi nga imwe. Lelo nalimwishiba kabili ndomfwila amashiwi yakwe.+ 56  Abrahamu shinwe alisekelele nga nshi ukuti amone ubushiku bwandi,+ kabili alibumwene no kusekelela.”+ 57  Na baYuda bamwebele ati: “Iwe ucili taulaba ne myaka amakumi yasano (50), nga wamwene shani Abrahamu?” 58  Yesu abebele ati: “Ndemweba icine cine, nati, Ilyo Abrahamu talabako, ninshi ine e ko naba.”+ 59  E ico batoolele amabwe ukuti bamupoole;+ lelo Yesu alifiseme no kufuma mwi tempele.

Amafutunoti