Yohane 3:1-36

3  Awe kwali umuntu umo umuFarise, ishina lyakwe ni Nikodemo,+ intungulushi ya baYuda.  Uyu aishile kuli Yesu ubushiku,+ no kumweba ati: “Rabi,+ twalishiba ukuti ni mwe kasambilisha+ uwafuma kuli Lesa;+ pantu takuli umuntu uwingacita ifipesha amano+ ifyo mucita kano Lesa ali nankwe.+  Na o Yesu amwaswike ati:+ “Ndekweba icine cine, nati, Umuntu nga tafyelwe libili,+ te kuti amone ubufumu bwa kwa Lesa.”+  Nikodemo amwipwishe ati: “Umuntu umukalamba kuti afyalwa shani na kabili? Bushe kuti aingila mwi fumo lya kwa nyina na kabili, no kufyalwa?”  Yesu ayaswike ati: “Ndekweba icine cine, nati, Umuntu nga tafyelwe ku menshi+ na ku mupashi,+ te kuti engile mu bufumu bwa kwa Lesa.  Uwafyalwa ku muntu, muntu, no wafyalwa ku mupashi, mupashi.+  Wipapa ifi nakweba, ati, Mufwile ukufyalwa libili.+  Umwela upuupila+ uko utemenwe, kabili ulomfwa uko ulepuupa, lelo tawishiba uko ulefuma no ko ulelola. E fyo ciba na kuli onse uwafyalwa ku mupashi.”+  Na o Nikodemo amwipwishe ati: “Nge ca musango yu kuti cacitika shani?” 10  Yesu ayaswike ati: “Bushe we kasambilisha wa bena Israele, ni we ushaishiba ifi fintu?+ 11  Ndekweba icine cine, nati, Tulanda ifyo twaishiba, kabili tushimika+ ifyo twamona, lelo imwe tamusumina ifyo tushimika.+ 12  Nga namweba ifya pano calo, tamusumina, nga kuti mwasumina shani nga namweba ifya ku muulu?+ 13  Kabili takwaba umuntu uwaya ku muulu,+ lelo kwaba fye uwaishile ukufuma ku muulu,+ Umwana wa muntu.+ 14  Kabili filya Mose aimishe insoka+ mu matololo, e fyo no Mwana wa muntu bakamwimya,+ 15  pa kuti onse uumutetekela akabe no mweo uwa muyayaya.+ 16  “Pantu Lesa atemenwe+ nga nshi aba pano calo ica kuti apeele Umwana wakwe uwafyalwa eka,+ ukuti onse uumutetekela+ ekonaika+ lelo akabe no mweo wa muyayaya.+ 17  Pantu Lesa tatumine Umwana wakwe mu calo ku kupingula+ icalo, lelo ni mu kuti aba mu calo bakapusukile+ muli ena. 18  Uumutetekela tapingulwa.+ Uushitetekela napingulwa kale, pantu tatetekele ishina lya Mwana wa kwa Lesa uwafyalwa eka.+ 19  Kabili ne co abantu bapingwilwapo ni ci, ulubuuto+ lwaisa pano calo+ lelo abantu batemwa imfifi ukucila ulubuuto,+ pantu imilimo yabo ibi. 20  Pantu uucita ifyabipa+ apata ulubuuto kabili tesa ku lubuuto, pa kuti ifyo acita fisokoloka.+ 21  Lelo uucita ifisuma esa ku lubuuto,+ pa kuti ifyo acita fimoneke ukuti filomfwana ne fyo Lesa afwaya.” 22  Pa numa ya ifi fintu, Yesu na basambi bakwe baile ku calo ca Yudea, kabili aikeleko na bo inshita iinono, no kulabatisha.+ 23  Lelo Yohane+ na o alebatisha mu Ainone mupepi na ku Salimu, pantu kulya kwali amenshi ayengi,+ na bantu baleisa ku kubatishiwa;+ 24  pantu Yohane ali talapooswa mu cifungo.+ 25  E ico abasambi ba kwa Yohane batendeke ukukansana no muYuda pa lwa kusangulula.+ 26  E ico baishile kuli Yohane, no kumweba ati: “Rabi, umuntu uo mwali nankwe kwi shilya lya Yordani, uo mwatushimikilepo,+ moneni, alebatisha, na bonse baleya kuli ena.”+ 27  Na Yohane ayaswike ati: “Umuntu te kuti apokelele nangu cimo, kano bamupeela fye ukufuma ku muulu.+ 28  Imwe muli bakambone pa mashiwi nalandile aya kuti,+ Nshili Kristu, lelo, ine natuminwe ukumutangilila.+ 29  Uuli na nabwinga e shibwinga.+ Lelo cibusa wa kwa shibwinga ilyo aiminina no kumumfwa alelanda, alasekelela nga nshi pa mulandu wa kumfwa ishiwi lya kwa shibwinga. E ico na ine ninsekelela icine cine.+ 30  Ena ali no kulakula, lelo ine ndi no kulacepa.” 31  Uwafuma ku muulu alicila bonse.+ Uwafuma pano isonde wa pano isonde, kabili alanda ifya pano isonde.+ Uwafuma ku muulu alicila bonse.+ 32  Ifyo amona no kumfwa, e fyo ashimika,+ lelo tapali uulesumina ifyo aleshimika.+ 33  Uwasumina ifyo ashimika alifwatikapo icifwati cakwe ukuti Lesa wa cine.+ 34  Pantu uo Lesa atumine alanda amashiwi ya kwa Lesa,+ pantu alamupeela sana umupashi.+ 35  Wishi alitemwa+ Umwana kabili napeela fyonse mu minwe yakwe.+ 36  Uutetekela+ Umwana aba no mweo wa muyayaya;+ uushumfwila Mwana takabe no mweo,+ lelo ubukali bwa kwa Lesa bwaikala pali ena.+

Amafutunoti