Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yohane 13:1-38

13  Nomba, pa mulandu wa kuti Yesu alishibe ilyo kushilaba umutebeto wa ca kucilila ukuti inshita yalifikile+ iya kuti afume mu calo no kuya kuli Wishi,+ kabili apo atemenwe abantu bakwe abali mu calo,+ abatemenwe ukufika na ku mpela.  Awe ilyo bali pa mulaalilo, ninshi Satana Kaseebanya nabika kale ipange mu mutima wa kwa Yuda Iskariote,+ mwana Simone, ilya ukuti amufutuke,+  kabili apo Yesu alishibe ukuti Wishi napeela fyonse mu minwe yakwe+ no kuti afumine kuli Lesa kabili aleya kuli Lesa,+  aimine pa mulaalilo, afuulile ifya kufwala fyakwe ifya ku nse, no kufibika pa mbali. Kabili abuulile itaulo akaka mu musana.+  E lyo abikile amenshi mu musambilo, atendeka no kusamba amakasa+ ya basambi no kuyakumuna kwi taulo ilyo akakile mu musana.  Afikile na pali Simone Petro. Na o amwipwishe ati: “Mwe Shikulu, bushe mulensamba amakasa?”+  Na Yesu amwaswike ati: “Ifyo ndecita iwe tawishibe pali nomba, lelo ukeshiba limbi.”+  Petro atile kuli ena: “Ine tamwansambeko amakasa.” Yesu amwaswike ati: “Nga nshikusambile, te kuti ube na ine.”+  Na o Simone Petro atile kuli ena: “Mwe Shikulu, mwinsamba fye ku makasa, lelo na ku maboko na ku mutwe.” 10  Na Yesu amwebele ati: “Umuntu nga nasamba pa mubili+ takabila ukusamba na kabili, kano fye ku makasa, lelo aba uwasanguluka umubili onse. Kabili imwe mwalisanguluka, lelo te bonse.” 11  Alishibe uwali no kumufutuka.+ E mulandu wine alandile ati: “Tamuli abasanguluka bonse.” 12  Nomba ilyo asambile amakasa yabo, afwala ne fya kufwala fyakwe ifya ku nse, no kwikala pe tebulo na kabili, atile kuli bena: “Bushe namwishiba ifyo nacita kuli imwe? 13  Imwe munjita ati, ‘Kasambilisha,’+ kabili, ‘Shikulu,’+ ico cena mulalungika, pantu e fyo naba.+ 14  E ico ine nangu nine Shikulu kabili Kasambilisha, nga nsambile amakasa yenu,+ na imwe mufwile ukulasambana amakasa.+ 15  Pantu namulanga ifya kucita, ukuti ifyo nacita kuli imwe, e fyo na imwe mulecita.+ 16  Ndemweba icine cine, nati, Umusha tacila pali Shikulu wakwe, no watumwa tacila pa wamutumine.+ 17  Apo mwaishiba ifi fintu, mukaba ne nsansa nga muleficita.+ 18  Nshilelanda pali imwe bonse iyo; nalishiba abo nasala.+ Lelo ni pa kuti Ilembo lifikilishiwe,+ ilitila, ‘Uwalelyako umukate wandi e wanjalukila.’*+ 19  Nomba ndemweba ilyo cishilacitika, pa kuti ilyo cacitika,+ mukatetekele ukuti nine wine. 20  Ndemweba icine cine, nati, Uwapokelela onse uo natuma, ninshi apokelela na ine.+ Kabili uwampokelela, ninshi apokelela no wantumine.”+ 21  Pa numa ya kulanda ifi, Yesu alisakamikwe nga nshi, kabili atile: “Ndemweba icine cine, nati, Umo pali imwe alemfutuka.”+ 22  Awe abasambi balaloleshanya, pantu tabaishibe uo alelandapo.+ 23  Pali umo pa basambi bakwe uwaikele mupepi na pa cifuba ca kwa Yesu, kabili Yesu alimutemenwe.+ 24  E ico Simone Petro acebwile ulya musambi, no kutila kuli ena: “Twebe uo alelandapo.” 25  Na o ashintilile pa cifuba ca kwa Yesu, no kumwipusha ati: “Mwe Shikulu, nani?”+ 26  Na o Yesu ayaswike ati: “Ni uyo nalapeela akamokolwa ako nalatobela mu mbale.”+ Awe ilyo atobele akamokolwa, akapeele kuli Yuda, mwana Simone Iskariote. 27  Kabili ilyo apokele akamokolwa, e lyo Satana aingile muli ena.+ E ico Yesu amwebele ati: “Ico ulecita, cita bwangu.” 28  Lelo abali na Yesu pa kulya tabaishibe umulandu amwebele ifi. 29  Na kuba, bamo baleti apo Yuda e walesunga akabokoshi ka ndalama,+ Yesu alemweba ati: “Kashite ifyo tulekabila pa mutebeto,” nelyo ukuti apeeleko abapiina ifintu fimo.+ 30  E ico, pa numa ya kupokelela akamokolwa, afumine pa nse ilyo line. Kabili bwali bushiku.+ 31  E ico ilyo Yesu afumine, atile: “Nomba Umwana wa muntu acindamikwa,+ na Lesa acindamikilwa muli ena. 32  Na Lesa akamucindamika,+ kabili alemucindamika nomba line. 33  Mwe bana,+ ndi na imwe inshita iinono. Mukamfwaya; lelo ifyo naebele abaYuda nati, ‘Uko ndeya te kuti mwiseko,’+ e fyo nde-eba na imwe. 34  Ndemupeela ifunde ilipya, ilya kuti muletemwana; ifyo namutemenwe,+ e fyo na imwe muletemwana.+ 35  Nga muletemwana, e lyo bonse bakeshiba ukuti muli basambi bandi.”+ 36  Simone Petro amwipwishe ati: “Mwe Shikulu, muleya kwi?” Yesu ayaswike ati: “Uko ndeya te kuti unkonke ino nshita, lelo ukankonka limbi.”+ 37  Petro atile kuli ena: “Mwe Shikulu, cinshi ico nshingamukonkela nomba? Nkapeela umweo wandi pa mulandu wenu.”+ 38  Yesu ayaswike ati: “Bushe kuti wapeela umweo obe pa mulandu wandi? Ndekweba icine cine, nati, ilyo mukolwe talalila, ulenkaana imiku itatu.”+

Amafutunoti

Mu ciGriki yaba ati: “Aimishe akatende kakwe pali ine.”