Abena Kolose 2:1-23

2  Pantu ndefwaya mwishibe ifyo mombesha+ pa mulandu wenu na pa mulandu wa ba mu Laodikea,+ ukubikapo fye na bonse abashamonapo icinso candi.  Ncita ifi pa kuti imitima yabo isansamuke,+ kabili pa kuti bonse batemwane+ bwino bwino no kumfwikisha icine.+ E lyo bakeshiba bwino bwino inkama ya kwa Lesa, ne yo nkama ni Kristu.+  Muli ena e mwafiswa ifyuma fyonse ifya mano no kwishiba.+  Ndesosa ifi pa kuti umuntu emubepaika ku mashiwi ya kunashanasha.+  Pantu nangu nshili na imwe, na lyo line ndatontonkanya pali imwe,+ kabili ndasekelela pa kumona ifyo mucita ifintu bwino bwino+ ne fyo mwakosa mu citetekelo+ cenu muli Kristu.  E ico, apo mwalisumina muli Kristu Yesu Shikulu, mulekonka+ ifyo afwaya,  mube abalimbwa+ muli ena kabili abakuulwa+ muli ena no kuba ne citetekelo+ icakosa, nge fyo mwasambilishiwe, kabili ilyo muletasha Lesa, icitetekelo cenu cikule.+  Cenjeleni: epali umuntu amuteka+ ubusha ku mano ya buntunse+ no bucenjeshi+ ukulingana ne ntambi sha bantu, ukulingana ne fintu fya fye+ ifya muli ici calo kabili te kulingana na Kristu;  pa kuti muli Kristu e mumonekela imibele+ ya kwa Lesa+ yonse.+ 10  E ico pa mulandu wa kwa Kristu uwaba e mutwe wa buteko bonse na bukateka fye bonse, tamwabulwa nangu cimo.+ 11  Mu kwampana+ pamo na Kristu mwalisembululwa.+ Te kusembululwa kwa ku bantu ukwa kufumyako umubili wa lubembu,+ lelo kusembululwa kwa Mwina Kristu, 12  pantu mwashiikilwe pamo nankwe mu lubatisho+ lwakwe, kabili mwabuushiwe+ pamo nankwe pa mulandu wa kutetekela+ imilimo+ ya kwa Lesa, uwabuushishe Kristu ku bafwa.+ 13  Kale mwali abafwa pa mulandu wa membu shenu na pa mulandu wa kuti mwali abashasembululwa, lelo nomba Lesa alimulenga ukuba aba mweo pamo na Kristu.+ Mu cikuuku Lesa alitwelela imembu shesu shonse+ 14  no kufuuta+ amafunde+ ayalembelwe ku minwe ayaletupeela imilandu,+ umwali ifipope+ ifyaletulwisha. Awe Lesa aliyafumyapo pa kuyapoopela+ pa cimuti.+ 15  Pa cimuti e po acimfishe+ bakateka+ na bamulopwe, no kubafuula pa lwalaala pa kuti bonse babamone, ilyo abasendele muli bunkole.+ 16  E ico mwileka umuntu nangu umo amupingule+ pa fya kulya na pa fya kunwa+ nelyo pa mutebeto+ nangu pa kusunga ubushiku bwa mweshi+ upya nangu isabata;+ 17  pantu ifyo fintu fyaba fye cinshingwa+ ca fikesa, lelo ifya cine cine+ fya kwa Kristu.+ 18  Mwileka nangu umo amupusule+ icilambu+ uwatemwa ukuicefya kwa bufi no kupepa bamalaika. Uwaba ifi “akonka fye,” ifyo umwine atila e fyo amwene, kabili aitutumuna apabula nangu cimo pa mulandu no kutontonkanya kwakwe ukwa buntunse, 19  lelo alifumako kuli Kristu uwaba e mutwe.+ Muli ena e mo umubili onse usangila amaka, e mo imfyufyu ne mishipa fyalundana+ no kukula e mo ukulila ukulingana ne fyo Lesa alefwaya.+ 20  Nga mwafwilile+ pamo na Kristu ku fya muli ici calo+ ifya fye,+ cinshi ico mwikalila kwati tamwafwa ku fya muli ici calo no kulanakila ifipope ifitila:+ 21  “Wilaikata kuli ici, wilasonda+ kuli cilya, nelyo wilakumya kuli ici”?+ 22  Ala ifi fintu fyonse filonaika ilyo bafibomfya. Aya mafunde ne fisambilisho, fya buntunse fye.+ 23  Ifyo fintu, cine cine, fyaba fye kuipatikisha ukupepa, ukuicefya bufi bufi, no kusunga umubili buluku buluku,+ kabili fimoneka kwati fya mano; lelo tafyaba na maka ya kulesha ulunkumbwa lwa mubili.+

Amafutunoti