Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Abena Kolose 4:1-18

4  Mwe bashikulwibo, mulesunga ababomfi+ benu mu nshila yalungama kabili iya mulinganya. Muleibukisha ukuti na imwe bene mwalikwata Shikulwinwe mu muulu.+  Mube no mute wa kupepa.+ Mulebika amano mu kupepa na mu kutootela,+  kabili pa nshita imo ine muletupepelako na ifwe bene,+ pa kuti Lesa atwiswileko iciibi+ ica kubila amashiwi yakwe, pa kuti tulelanda pa nkama+ ya kwa Lesa pali Kristu. Ni pa mulandu wine uyu e po bampoosela mu cifungo.+  Awe mulepepa pa kuti ndebila bwino bwino nge fyo mfwile ukulanda.+  Mule-enda mano mano ku ba ku nse,+ kabili mulebomfya bwino inshita yonse+ iyo mwashukila.  Imilandile yenu yonse ibe iisuma,+ iyalungwamo umucele,+ pa kuti mwishibe ifya kwasuka+ bwino umuntu onse.  Tukiki,+ munyinane uwatemwikwa kabili umubomfi wa cishinka kabili umusha munandi muli Shikulu, akamushimikila fyonse pali ine.  Ni pali ici cine ndemutumina kuli imwe pa kuti mwishibe ifiletucitikila kabili pa kuti asansamushe imitima yenu.+  Akesa na Onesimu,+ munyinane uwa cishinka kabili uwatemwikwa, uwafuma muli imwe. Bakamulenga ukwishiba fyonse ifilecitika kuno. 10  Alistaaki+ umufungwa munandi amuposha, na Marko+ umufyala wa kwa Barnaba, (e ulya namwebele ukuti nga aisa kuli imwe mukamupokelele bwino,)+ 11  na Yesu uwitwa Yusti, ababa pa basembululwa. Aba beka e babomba na ine umulimo wa bufumu bwa kwa Lesa, kabili e bankoselesha. 12  Epafra,+ na o wine uwafuma muli imwe, umusha wa kwa Kristu Yesu, amuposha, lyonse alamupepelako sana, ukuti mwiminine abapwililila+ kabili abashininkisha bwino bwino muli conse ico Lesa afwaya. 13  Cine cine ine ndi kambone ukuti alamupepelako no kupepelako aba ku Laodikea+ na ba ku Hiyerapoli. 14  Luka+ kondapa uwatemwikwa amuposha, na Dema+ na o wine amuposha. 15  Mposesheniko aba bwananyina ku Laodikea na Numfa na ba mu cilonganino abalonganina mu ng’anda mu mwakwe.+ 16  Nga mwapwisha ukubelenga uno kalata, mukatwale ku bena Laodikea pa kuti na bo bakabelengemo,+ kabili na imwe mukabelenge kalata wabo. 17  Kabili mwebe Arkipi+ amuti: “Ulebika amano ku mulimo obe uo wapokelele muli Shikulu, pa kuti ukaupwishe bwino bwino.” 18  Ine ne Paulo, nalemba ku minwe+ yandi aya mashiwi ya kumuposha. Muleibukisha ukuti ncili mu cifungo.+ Icikuuku ca kwa Lesa cibe na imwe.

Amafutunoti