Abena Kolose 1:1-29

1  Ine ne Paulo, ne o Lesa asalile ukuba umutumwa wa kwa Kristu Yesu ukulingana no kufwaya kwakwe,+ ndi pamo na Timote+ munyinefwe,  kabili twalembela aba mushilo kabili bamunyinefwe ba cishinka muli+ Kristu aba mu Kolose: Tuleti icikuuku no mutende ukufuma kuli Lesa Shifwe fibe na imwe.+  Lyonse ilyo tumupepelako,+ tulatootela+ Lesa, Wishi wa kwa Shikulwifwe Yesu Kristu,  pantu twalyumfwa pa citetekelo cenu muli Kristu Yesu na pa kutemwa uko mwatemwa aba mushilo bonse+  pa mulandu wa kusubila+ ifyo bamusungila mu muulu.+ Ilyo amashiwi ya cine aya mbila nsuma yabalilepo ukufika kuli imwe, e lyo mwaumfwile na pe subilo line ili.+  Imbila nsuma ilatwala ifisabo+ kabili ilasalangana+ pano calo+ ponse. E fyo yacita muli imwe ukutula pa bushiku mwabalilepo ukumfwa no kwishiba bwino bwino ifyaba icikuuku+ ca kwa Lesa.+  E fyo mwasambilile kuli Epafra+ umusha munensu uwatemwikwa, umubomfi wa cishinka uwa kwa Kristu uubombela na ifwe,  kabili Epafra e watwebele pa kutemwa+ kwenu uko mwatemwa Lesa.  E ico pa mulandu wa ifi, lyonse fye tulamupepelako+ ukutula pa bushiku twaumfwile ifi pali imwe. Tulomba Lesa ukuti amwisushemo ukwishiba bwino bwino+ ukufwaya kwakwe no kukwata amano yonse+ aya kwiluka ifyo umupashi wakwe upeela,+ 10  pa kuti muleikala ukulingana+ ne fyo Yehova+ afwaya pa kuti mulecita lyonse ifya kumusekesha ilyo muleya muletwala ifisabo mu mulimo+ onse uusuma kabili ilyo muleya muleishibilako Lesa bwino bwino.+ 11  Tulamulombelako kuli Lesa ukuti amupeele amaka pa kuti mube na maka ukulingana na maka+ yakwe ayacindama pa kuti mushipikishe+ muli fyonse no kushishimisha pamo no kusekelela. 12  Kabili muletootela Shifwe uwamulengele ukuba abalinga ukupyana+ ifyo Lesa abikila aba mushilo+ ababa mu lubuuto.+ 13  Alitupokololako ku maka+ ya mfifi no kutuleta+ mu bufumu+ bwa Mwana wakwe uo atemwa.+ 14  Muli uyu e mo twamwena ukulubuka, e kutila ukwelelwa imembu shesu.+ 15  Ena e cipasho+ ca kwa Lesa uushimoneka,+ e beli+ pa fibumbwa fyonse; 16  pantu muli ena+ e mo ifintu fyonse fyapangiilwe mu muulu na pano isonde, ifimoneka ne fishimoneka, ifipuna fya bufumu, bumulopwe, amabuteko nangu aba maka bonse.+ Fyonse fyapangiilwe muli ena+ kabili e o fyapangiilwe. 17  Ilyo ifintu+ fyonse fishilabako Kristu e ko aali, kabili muli ena e mo fyonse fyapangiilwe,+ 18  kabili e mutwe wa mubili, e kuti icilonganino.+ Ena e ntendekelo, libeli lya bafuma ku bafwa,+ pa kuti abe uwa ntanshi+ muli fyonse; 19  pantu Lesa amwene ukuti cili bwino ukuti muli Kristu e mo mube ifintu fyonse fikale,+ 20  kabili Lesa afwaile ukuti ukupitila mu mwana wakwe, e mo ifintu+ fyonse ifya pano isonde atemwa ifya mu muulu fibwelele+ kuli ena no kuba no mutende+ na ena ukupitila mu mulopa+ Yesu asuumishe pa cimuti.+ 21  Cine cine, mwe baali kale ukutali+ na Lesa kabili abalwani bakwe pa mulandu wa fyabipa ifyo mwaletontonkanya no kucita,+ 22  lelo nomba pa mulandu wa mfwa+ ya mwana wakwe, Lesa alimubwesesha+ kuli ena, pa kuti amulenge ukuba aba mushilo kabili ababula akalema+ kabili ababula umulandu+ kuli ena, 23  cikulu fye, mwatwalilila mu citetekelo,+ abakuulwa pa mufula+ uwakosa kabili abashangila+ kabili abashilengwa ukufutatukako kwi subilo lya mbila nsuma iyo mwaumfwile,+ kabili iyabililwe+ ku cibumbwa+ conse ica mwi samba lya muulu. Ine, ne Paulo, ndi mubomfi wa iyi ine imbila nsuma.+ 24  Nomba ndi ne nsansa pa mulandu wa kuculila pali imwe,+ pantu ku macushi+ ya mubili wandi wine, ndepwishishisha amacushi ayashalako ku macushi Kristu aculila umubili wakwe, e kutila icilonganino.+ 25  Naishileba umubomfi+ wa ici cilonganino ukulingana no mulimo+ Lesa ampeele pa mulandu wenu pa kuti nshimike sana icebo ca kwa Lesa. 26  Iyi mbila nsuma e nkama+ ya kwa Lesa iyo afishile ukutula fye ku bwikashi+ bwa ku kale na ku nkulo sha ku kale. Lelo nomba alisokolola+ iyi nkama ku ba mushilo bakwe, 27  abena fyalo, abo Lesa umwine afwaya ukuti beshibe ubucindami+ bwa bukata ubwa iyi nkama.+ Kristu+ aba muli imwe, kabili musuubila ukucindamikilwa pamo nankwe.+ 28  E o tulebila,+ pa kukonkomesha umuntu onse no kusambilisha umuntu onse mu mano yonse,+ pa kuti tulenge umuntu onse abe Umwina Kristu uwafikapo.+ 29  E co ndebombesesha no kupilikita+ ukulingana na maka+ yakwe ayo ampeela.+

Amafutunoti