Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Bushe Baibolo Yalisuminisha Ukulekana?

Bushe Baibolo Yalisuminisha Ukulekana?

Icasuko ca mu Baibolo

Ee, yalisuminisha. Lelo Yesu alandile ati kwaba umulandu umo fye uwingalenga icupo ukupwa. Atile: “Onse uwaleka umukashi wakwe, apashili umulandu wa bulalelale [ukulaala no muntu ushili umwina mwakwe], aupa na umbi, ninshi acita ubucende.”—Mateo 19:9.

Lesa alipata abapwisha icupo mu bucenjeshi. Akalubulwisha bonse abaleka abena mwabo apabula umulandu, maka maka nga bacita ifyo pa kuti fye bopane na umbi.—Malaki 2:13-16; Marko 10:9.