Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Icupo

Ifingamwafwa Ukutunguluka

Lesa Kuti Amwafwa Ukukwata Insansa mu Cupo Cenu

Ukuyipusha ifi ifipusho fibili kuti kwamwafwa ukuba ne nsansa mu cupo cenu.

Ifingafwa Indupwa—Ukubombela Pamo

Bushe abena mwenu baba ngo muntu uo mwikala fye nankwe, lelo uo mushumfwana nankwe?

Ifyo Mwingacita pa Kuti Mube Abatekanya

Abantu babili abashapwililika nga baupana bafwile ukulaenekela ukuti bakalaba na mafya. Ukutekanya kwalicindama nga ca kutila mulefwaya ukuba ne nsansa mu cupo.

Ifyo Mulingile Ukulalanga Umucinshi

Umucinshi walicindama sana mu cupo. Kuti mwalanga shani ukuti mwalicindika abena mwenu?

Ifyo Mwingalalanga Ukuti Mulatasha

Nga ca kuti abalume nelyo abakashi babikako amano no kutasha abena mwabo pa mibele iisuma iyo bakwata, icupo cabo cilaba bwino. Finshi fingamwafwa ukulatasha?

Ifyo Mwingacita pa Kuti Mulelanga Ukuti Mwalitemwana

Bushe abaupana kuti balanga shani ukuti balitemwana icine cine? Moneni ifintu fine ifyo Baibolo yalandapo ifingafwa abaupana.

Ifyo Mwingacita pa Kuti Icupo Cenu Cikose

Bushe ukuipeelesha ku cupo cimo no kuikaka umunyololo pantu te kuti bakwate ubuntungwa bwa kucita ifyo balefwaya?

Muleba aba Cishinka ku Bena Mwenu

Bushe ukukanacita ubucende e kukosha fye icupo?

Mwe Baume—Mulesunga Bwino Abena Mwenu

Mwe baume, bushe mupekanishisha fye aba mu ng’ada yenu ifyo bakabila, lelo tamubasambilisha ifya kwa Lesa?

Ifya Kucita pa Kuba ne Nsansa—Ukutemwa

Ukutemwa kulalenga umuntu ukuba ne nsansa.

Ifyo Baibolo Isambilisha

Bushe Baibolo Yalilandapo pa Fyupo fya Banakashi Beka Beka Nelyo Abaume Beka Beka?

Uwabikileko icupo e waishiba bwino bwino ifingalenga abaupana ukukanalekana no kuba ne nsansa.

Bushe Lesa Alisuminisha Ukuupa Impali?

Bushe Lesa e waebele abantu ukulaupa impali? Sambilileni ifyo Baibolo ilanda pa kuupa impali.

Bushe Icupo Kusuminishanya fye kwa Bantu Babili Ukuti Baleikala Pamo?

Sambilileni ifyo ukucita ifyo Lesa atila e fyo umulume no mukashi balingile ukulacita mu lupwa kwingalenga mu cupo mwaba insansa.

Amafya ne fya Kuyapwisha

Ifyo Mwingacita pa Kuti Muleumfwana na Bapongoshi

Ifintu fitatu ifingamwafwa ukukanalenga mu cupo muleba amafya pa mulandu wa bapongoshi.

Ifya Kucita pa Kuti Muleumfwana na Balupwa

Kuti mulecindika abafyashi benu ukwabula ukulekelesha abena mwenu.

Ifyo Mwingacita nga ca Kuti Ifyo Muletontonkanya pa Fintu Fyapusana ne fyo Abena Mwenu Baletontonkanya

Finshi abaupana bengacita pa kupwisha ubwafya no kutwalilila ukumfwana bwino?

Ifyo Mwingacita nga ca Kuti Ifyo Mwatemwa te fyo Abena Mwenu Batemwa

Bushe mumona kwati ifyo abena mwenu batemwa te fyo imwe mwatemwa?

Ifingamwafwa Ukukanasunga Icikonko ku Mukoshi

Ukweleela abena mwenu nga balufyanya tacipilibula ukuti mwacefya icilubo bacitile nelyo ukuti ico bacitile tacilubene

Ifingafwa Indupwa—Ukweleela

Finshi fingamwafwa ukukanalabika sana amano ku filubo fya bena mwenu?

Abana nga Bafuma pa Ng’anda

Abaupana ilingi line balakwata sana amafya nga ca kuti abana bakula bafuma na pa ng’anda. Finshi balingile ukucita pa kuti belakwata ubu ubwafya?

Ukupaatukana no Kulekana

Ifyo Mwingacita nga Tamwatemwa Ifyo Icupo Cenu Caba

Bushe tamwakwata insansa mu cupo cenu pantu ifyo mwale-enekela te filecitika mu cupo? Ifintu 5 ifingamwafwa mu cupo cenu.

Ifyo Baibolo Ilanda pa Bucende

Bushe icupo kuti capwa pa mulandu wa bucende?

Bushe Baibolo Yalisuminisha Ukulekana?

Sambilileni ifyo Lesa asuminisha ne fyo apata.