Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2014

Онларын потенсиалыны үзә чыхарын

Онларын потенсиалыны үзә чыхарын

«Нәсиһәт верәҹәјәм, ҝөзүм сәнин үстүндә олаҹаг» (МӘЗ. 32:8).

1, 2. Јеһова хидмәтчиләринә неҹә јанашыр?

АДӘТӘН, ушагларынын ојнамағыны сејр едән валидејн онда олан габилијјәтләрә һејран галыр. Јәгин, сән дә бунун шаһиди олмусан. Ушаглардан бири чевик, атлетикдирсә, диҝәри столүстү ојунлара, нәсә чәкмәјә вә ја дүзәлтмәјә мејиллидир. Ушагларында һансы габилијјәтләр олмасындан асылы олмајараг, валидејн онлардакы баҹарыглары ҝөрәндә фәрәһләнир.

2 Јеһова да јердәки өвладларына бу ҹүр мараг ҝөстәрир. О, мүасир дөврдәки хидмәтчиләринә «бүтүн милләтләрин вар-дөвләти» кими бахыр (Һаг. 2:7). Онлары дәјәрли едән әсас амил иманлы вә сәдагәтли олмаларыдыр. Јәгин, фикир вермисән ки, Јеһованын мүасир хидмәтчиләри арасында мүхтәлиф баҹарыг вә габилијјәтә малик оланлар аз дејил. Мәсәлән, бәзи гардашларын ҝөзәл натиглик габилијјәти, бәзиләринин исә тәшкилатчылыг габилијјәти вар. Јахуд да ҝөтүрәк баҹылары: кимиси хидмәтини ҝенишләндирмәк үчүн хариҹи дил өјрәнир, кимиси исә зәифләри руһландырмаг вә ја хәстәләрә гајғы ҝөстәрмәкдә ҝөзәл нүмунә гојур (Ром. 16:1, 12). Биз фәхр едирик ки, јығынҹагда бу ҹүр баҹы-гардашларымыз вар!

3. Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

3 Лакин ҝәнҹ вә јениҹә вәфтиз олунмушлар да дахил олмагла,  бәзи һәмиманлыларымыз јығынҹагда һәлә дә өз јерләрини тапа билмирләр. Бәс онлара өз потенсиалларыны ҝөстәрмәјә неҹә көмәк едә биләрик? Нә үчүн биз дә, Јеһова кими, онларда јахшы ҹәһәтләр ахтармаға чалышмалыјыг?

ЈЕҺОВА ХИДМӘТЧИЛӘРИНИН ЈАХШЫ ҸӘҺӘТЛӘРИНИ ҜӨРҮР

4, 5. Һакимләр 6:11—16 ајәләриндә тәсвир олунан һадисә Јеһованын хидмәтчиләриндәки потенсиалы ҝөрдүјүнү неҹә ҝөстәрир?

4 Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан бир чох һадисәләрдән ајдын олур ки, Јеһова Өз хидмәтчиләринин јахшы ҹәһәтләри илә јанашы, онларда олан потенсиалы да ҝөрүр. Ҝөтүрәк Аллаһын халгыны мидјанлыларын әлиндән гуртармаг үчүн сечилән Ҝидеону. Мәләк ону: «Еј ҹәсур ҹәнҝавәр, Рәбб сәнинләдир», — сөзләри илә саламлајанда о мәәттәл галмышды. Ҝөрүнүр, Ҝидеон өзүнү һеч дә «ҹәсур» һесаб етмирди. О, дахилиндәки шүбһәләри вә бу ишә лајиг олмадығыны дилә ҝәтирир. Лакин мәләклә сөһбәтин давамындан бәлли олур ки, Јеһова Ҝидеонда онун өзүндә ҝөрмәдији мүсбәт кејфијјәтләри ҝөрүрдү. (Һакимләр 6:11—16 ајәләрини оху.)

5 Јеһова Ҝидеонун баҹарыгларына бәләд олдуғу үчүн исраиллиләри она етибар етмишди. Мәсәлән, Јеһованын мәләји фикир вермишди ки, Ҝидеон тахылы неҹә вар ҝүҹү илә дөјүр. Мәләјин диггәтини башга бир шеј дә ҹәлб етмишди. О вахтлар әкинчиләр тахылы, адәтән, ачыг һавада дөјүрдүләр ки, күләк чөр-чөпү тәмизләсин. Мараглыдыр ки, Ҝидеон мәһсулу мидјанлылардан ҝизләтмәк үчүн тахылы үзүм сыхылан јердә дөјүрдү. Бу неҹә дә ағыллы һәрәкәт иди! Шүбһә јохдур ки, Ҝидеон Јеһованын ҝөзүндә садәҹә еһтијатлы зәһмәткеш дејилди, о, фәрасәтли инсан иди. Бәли, Јеһова ондакы потенсиалы ҝөрүб она ваҹиб тапшырыг вермәк гәрарына ҝәлди.

6, 7. а) Бәзи исраиллиләрдән фәргли олараг, Јеһова Амос пејғәмбәр һагда нә фикирдә иди? б) Амосун бисавад олмадығыны нә сүбут едир?

6 Амос пејғәмбәрин һадисәсиндән дә ҝөрә биләрик ки, Јеһова Өз хидмәтчиләриндән һәр биринин, һәтта башгаларыны ҝөзүндә баҹарыгсыз вә зәиф ҝөрүнәнләрин дә потенсиалыны ҝөрүр. Амос өзүнү чобан вә әнҹир ағаҹлары јетишдирән бири кими тәсвир етмишди. (О вахтлар чохлары үчүн әнҹир касыб малы сајылырды.) Јеһова Амосу бүтпәрәст онгәбиләли Исраил падшаһлығына һөкм хәбәрини чатдырмаг үчүн тәјин едәндә бәзи исраиллиләр дүшүнә биләрди ки, Аллаһ сечмәјә адам тапмады. (Амос 7:14, 15 ајәләрини оху.)

7 Амос уҹгар бир кәнддән олса да, онун өз дөврүнүн адәт-әнәнәләри вә гајда-ганунлары һаггында билмәси ҝөстәрир ки, о, дүнјадан бихәбәр дејилди. Ҝөрүнүр о, Исраилдә баш верәнләрдән аҝаһ иди вә таҹирләрдән гоншу халглар һагда мәлумат топлајырды (Амос 1:6, 9, 11, 13; 2:8; 6:4—6). Дөврүмүзүн бәзи Мүгәддәс Китаб алимләри Амосун јазы сәнәтинә јахшы бәләд олдуғуну дејирләр. Пејғәмбәр тәкҹә садә вә тәсирли сөзләрдән јох, һәм дә паралелизм вә сөз ојуну кими јазы фәндләриндән мәһарәтлә истифадә едирди. Амосун јолуну азмыш каһин Амасјанын өнүндә ҹәсарәтлә дурмасы Јеһованын дүзҝүн адамы сечдијини вә онун илк бахышдан ҝөзәчарпмајан габилијјәтләриндән истифадә етдијини тәсдиг етди (Амос 7:12, 13, 16, 17).

8. а) Јеһова Давуду нәјә әмин етди? б) Өзүнә вә баҹарығына ҝүвәнмәјәнләр Мәзмур 32:8 ајәсинә әсасән, нәјә әмин олмалыдырлар?

8 Бәли, Јеһова һәр бир хидмәтчисинин потенсиалыны ҝөрүр. О, Давуд падшаһы әмин етмишди ки, ҝөзү һәмишә онун үстүндә олаҹаг вә она јол ҝөстәрәҹәк. (Мәзмур 32:8 ајәсини оху.) Бу сөзләр бизи нәјә тәшвиг етмәлидир? Һәтта  өзүмүзә там ҝүвәнмәсәк дә, Јеһова бизә имканларымызы ашмаға вә ағлымыза белә ҝәтирмәдијимиз мәгсәдләрә чатмаға көмәк едә биләр. Тәлиматчы тәҹрүбәсиз алпинистә гајадакы етибарлы јери тапмаға көмәк етмәк үчүн диггәтлә изләдији кими, Јеһова да руһани ҹәһәтдән ирәли ҝетмәјимиз үчүн бизә јол ҝөстәрир. Үстәлик, Јеһова биздәки потенсиалы үзә чыхартмаг үчүн һәмиманлыларымыздан да истифадә едә биләр. Ҝәлин ҝөрәк неҹә.

БАШГАЛАРЫНДА ЈАХШЫ ШЕЈЛӘР АХТАР

9. Павелин башгаларынын хејрини дүшүнмәјә даир вердији мәсләһәти неҹә тәтбиг едә биләрик?

9 Павел бүтүн мәсиһчиләри һәмиманлыларынын хејрини дүшүнмәјә тәшвиг едирди. (Филипилиләрә 2:3, 4 ајәләрини оху.) Онун сөзүнүн ҹаны о иди ки, биз башгаларынын габилијјәтләрини ҝөрмәли вә буну онлара демәлијик. Ҝөтүрәк өзүмүзү: башгаларынын руһани инкишафымыза диггәт јетирмәси бизә неҹә тәсир едир? Адәтән, бу, бизә әлимиздән ҝәләнин ән јахшысыны едәрәк даһа да инкишаф етмәјә стимул верир. Ејнилә, биз дә һәмиманлыларымыза онларда һансы габилијјәт вә баҹарыглары ҝөрдүјүмүзү дејәндә руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәләринә көмәк едирик.

10. Хүсусилә кимләрин диггәтә еһтијаҹы вар?

10 Бәс ҝөрәсән, хүсусилә кимләрин диггәтә еһтијаҹы вар? Дүздүр, вахташыры олараг һәр биримиз буна еһтијаҹ дујуруг. Лакин ҝәнҹ вә јени вәфтиз олунмуш гардашларын јығынҹағын ишләриндә онларын да пајы олдуғуну ҝөрмәләринә, һәгигәтән дә, еһтијаҹлары вар. Бу, онлара көмәк едәҹәк ки, һәр биринин арамызда өз јери олдуғуну ҝөрсүнләр. Мүгәддәс Китаб бу ҹүр гардашлары мәсулијјәтләрә ҹан атмаға тәшвиг едир. Бунунла белә, өһдәсиндән ҝәлә билмәјәҹәкләрини дүшүнмәләри онларын мәсулијјәтләрә ҹан атмаг истәкләрини боға биләр (1 Тим. 3:1).

11. а) Бир ағсаггал ҝәнҹ гардаша утанҹаглыг һиссинә галиб ҝәлмәјә неҹә көмәк етди? б) Жүлјенлә бағлы һадисәдән нә өјрәнирик?

11 Ҝәнҹ икән она ҝөстәрилән диггәтдән фајдаланмыш Лүдовик адлы ағсаггал белә дејир: «Һансыса гардаша сәмими мараг ҝөстәрәндә о, даһа тез инкишаф едир». О, Жүлјен адлы утанҹаг бир ҝәнҹ гардаш һагда белә дејир: «Һәрдән Жүлјен кобуд кими ҝөрүнсә дә, әслиндә, елә дејилди. Мән онун чох гајғыкеш олдуғуну вә јығынҹагдакылара көмәк етмәк истәдијини ҝөрүрдүм. Нијјәтләрини писә јозмаг әвәзинә, диггәтими мүсбәт ҹәһәтләринә јөнәлдир, она үрәк-дирәк вермәјә чалышырдым». Бир мүддәтдән сонра о, хидмәти көмәкчи олду вә инди даими пионер кими хидмәт едир.

ОНЛАРА ПОТЕНСИАЛЛАРЫНЫ ҮЗӘ ЧЫХАРМАҒА КӨМӘК ЕТ

12. Башгаларынын потенсиалыны үзә чыхармаг үчүн нә етмәлијик? Нүмунә чәк.

12 Ајдын мәсәләдир ки, башгаларына потенсиалларыны үзә чыхармаға көмәк етмәк үчүн диггәтҹил олмалыјыг. Жүлјенин һадисәсиндән ҝөрдүјүмүз кими, биз инсанын зәиф ҹәһәтләринә бахмагданса, мүсбәт ҹәһәтләринә вә инкишаф етдирә биләҹәји баҹарыгларына диггәт јетирмәлијик. Иса да һәвари Петерә бу ҹүр бахырды. Петер һәрдән зәифлик ҝөстәрсә дә, Иса онун даш кими мөһкәм олаҹағыны демишди (Јәһ. 1:42).

13, 14. а) Барнаба ҝәнҹ Марка неҹә анлајыш ҝөстәрди? б) Бир ҝәнҹә неҹә көмәк ҝөстәрилди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

13 Барнаба да Марк ләгәбли Јәһјаја бу ҹүр јанашмышды (Һәв. иш. 12:25). Павел Барнаба илә биринҹи тәблиғ сәјаһәтиндә оларкән Јәһја онларын «гуллуғунда дурурду», еһтимал ки, онларын физики тәләбатларынын өдәнилмәсинин гајғысына галырды. Анҹаг онлар Памфилијаја чатанда Марк гәфилдән онлары тәрк едиб ҝери гајытды.  Онлар гулдурларын ат ојнатдығы шимала онсуз ҝетмәли олдулар (Һәв. иш. 13:5, 13). Лакин даһа сонра Барнаба Маркын һәрәкәтини кечмишдә гојуб она сәјаһәтини тамамламаг үчүн шанс вермәк гәрарына ҝәлди (Һәв. иш. 15:37—39). Бу мүнасибәт һәмин ҹавана Јеһованын јеткин хидмәтчиси олмаға көмәк етди. Гејд едәк ки, Павел Ромада һәбсдә оланда Марк онун јанында олмуш вә Колослулара јаздығы мәктубунда Маркын адындан да салам ҝөндәрмишди. Үстәлик, онун һаггында ағыздолусу данышмышды (Колос. 4:10, 11). Павел Маркын көмәјинә еһтијаҹ дујдуғуну дејәндә Барнабанын үрәјинин даға дөндүјүнү тәсәввүр етмәк һеч дә чәтин дејил (2 Тим. 4:11).

14 Јениҹә ағсаггал тәјин олунмуш Александр бир гардашын она анлајышла јанашмасыны белә хатырлајыр: «Ҝәнҹ икән башгаларынын гаршысында дуа етмәк мәнә чох чәтин ҝәлирди. Ағсаггал өзүмү неҹә һазырлаја вә сәрбәст ола биләҹәјими мәнә ҝөстәрди. О, дуа етмәји мәнә тапшырмамаг әвәзинә, чох вахт тәблиғ үчүн ҝөрүшләрдә буну мәнә һәвалә едирди. Бир мүддәт сонра өзүмә әминлијим артды».

15. Павел һәмиманлыларына миннәтдарлығыны неҹә ифадә етмишди?

15 Башгаларында јахшы хүсусијјәтләр ҝөрәндә буну гијмәтләндирдијимизи сөзләримизлә ифадә едирикми? Ромалылара мәктубунун 16-ҹы фәслиндә Павел ҝөзәл кејфијјәтләринә ҝөрә она доғма олан 20-дән чох һәмиманлысына тәшәккүрүнү билдирир (Ром. 16:3—7, 13). Мәсәлән, Павел Андрониклә Јуниасын дөзүмлү мәсиһчи олдугларыны вурғулајараг онларын ондан да габаг Мәсиһин јолунда олдугларыны етираф етмишди. О һәмчинин, еһтимал ки, әввәлләр онун гајғысына галан Руфун анасы барәдә сәмими һиссләрлә данышырды.

Фредерик (солда) Рикону Јеһоваја хидмәтдә гәтијјәтли галмаға руһландырыб (16-ҹы абзаса бах)

16 Сәмими тәриф јахшы нәтиҹәләрә ҝәтириб чыхарыр. Ҝәлин Франсада јашајан Рико адлы бир оғланын нүмунәсинә нәзәр салаг. Иманына шәрик олмајан атасы вәфтиз олунмасына иҹазә вермәдији үчүн о руһдан дүшмүшдү. Рико дүшүнүрдү ки, Јеһоваја там хидмәт едә билмәси үчүн ҝәрәк 18 јашына чатсын. Диҝәр тәрәфдән дә мәктәбдә үзләшдији сынаглар ону лап дилхор едирди. Бу оғланла Мүгәддәс Китабы арашдыран Фредерик адлы ағсаггал бөлүшүр: «Үзләшдији бу чәтин вәзијјәтдә иманыны ҹәсарәтлә мүдафиә етдији үчүн ону тәрифләјирдим». Бу сөзләр Риконун нүмунәви галмаг әзмини мөһкәмләндирди вә атасы илә дил тапмаға көмәк етди. Риконун истәји үрәјиндә галмады, о, 12 јашында вәфтиз олунду.

Жером (сағда) Рајана хүсуси тәјинатлы мүждәчи олмаға көмәк едиб (17-ҹи абзаса бах)

17 Һәр дәфә һәмиманлыларымыза мәсулијјәтләринин өһдәсиндән јахшы ҝәлдикләринә ҝөрә миннәтдарлыг билдирәндә вә ҝөрдүкләри ишә ҝөрә тәрифләјәндә онлары  Јеһоваја даһа да ҹанла-башла хидмәт етмәјә тәшвиг едирик. Илләрдир Франсадакы Бет-Елдә хидмәт едән Силви * гејд едир ки, баҹылар гардашлары тәрифләјә биләрләр. О вурғуламышды ки, гадынлар башгаларынын диггәт јетирмәдији мәгамлары ҝөрә вә тәрифләјә биләр. Онларын «руһландырыҹы сөзләри тәҹрүбәли гардашларын сөзләрини тамамлаја биләр». О әлавә едир: «Башгасыны тәрифләмәји өзүмә борҹ билирәм» (Сүл. мәс. 3:27). Франса Гвианасында хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едән Жером бир чох ҝәнҹләрә бу хидмәтә јарарлы олмаға көмәк едиб. О дејир: «Ҝәнҹ гардашлары хидмәтдә конкрет нәјәсә ҝөрә вә ја дүшүнүлмүш шәрһләр вердикләринә ҝөрә тәрифләјәндә онларын өзләринә әминлији даһа да артыр. Нәтиҹәдә, онлар баҹарыг вә габилијјәтләрини даһа да инкишаф етдирирләр».

18. Ҝәнҹ гардашларла әмәкдашлыг етмәк нә үчүн фајдалыдыр?

18 Бундан әлавә, һәмиманлыларымызын руһани ҹәһәтдән ирәлиләмәси үчүн онларла әмәкдашлыг едә биләрик. Мәсәлән, ағсаггал компүтердән башы чыхан ҝәнҹ гардашдан хаһиш едә биләр ки, компүтери олмајан јашлы һәмиманлылара фајдалы олаҹаг мәлуматы жw.org сајтымыздан чап етсин. Јахуд Падшаһлыг залынын һәјәтјаны саһәсиндә һансыса иши ҝөрәркән ҝәнҹ гардашлардан көмәк истәјә биләрик. Бу кими шејләрин сајәсиндә ҝәнҹләри мүшаһидә едә, тәрифләјә вә бунун бәһрәсини ҝөрә биләрик (Сүл. мәс. 15:23).

ҜӘЛӘҸӘК ҮЧҮН ТӘМӘЛ ГОЈ

19, 20. Башгаларына ирәлиләмәјә нә үчүн көмәк етмәлијик?

19 Јеһова Јешуаны исраиллиләр үчүн башчы тәјин едәндә Мусаја демишди ки, ону гүввәтләндирсин вә ҹәсарәтләндирсин. (Ганунун тәкрары 3:28 ајәсини оху.) Бүтүн дүнјада һәгигәтә ҝәләнләрин сајы ҝүнү-ҝүндән артыр. Јалныз ағсаггаллар јох, бүтүн јеткин мәсиһчиләр ҝәнҹ гардашлара вә јени вәфтиз олунанлара өз потенсиалларыны үзә чыхартмаға көмәк едә биләрләр. Бунун сајәсиндә таммүддәтли хидмәтдә иштирак едәнләрин вә «тәлим вермәк үчүн јарарлы» оланларын сајы ҝетдикҹә артаҹаг (2 Тим. 2:2).

20 Фәрги јохдур, бөјүк јығынҹагда хидмәт едирик, јохса инкишафда олан балаҹа групда, ҝәлин һамымыз ҝәләҹәк үчүн тәмәл гојаг. Ән әсасы, ҝәлин Өз хидмәтчиләриндә һәмишә јахшы шејләр ахтаран Јеһованы тәглид едәк.

^ абз. 17 Ад дәјишдирилиб.