Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2014

Уғур газанмаг үчүн «ҝетдијин јолу дүзәлт»

Уғур газанмаг үчүн «ҝетдијин јолу дүзәлт»

АЛЛАҺЫН халгы ерамыздан әввәл 537-ҹи илдә Бабили тәрк едәндә онлары Јерусәлимә апаран јолун вәзијјәти Јеһованын ҝөзүндән јајынмамышды. О демишди: «Халг үчүн јол һазырлајын! Тикин, јол салын, дашлары кәнара атын» (Јешаја 62:10). Бәзи јәһудиләрин бу тапшырығы неҹә јеринә јетирдијини тәсәввүрүндә ҹанландыр. Өндә ҝедән дәстә јол салыр, ола билсин, чала-чухурлары долдурур, јолу һамар едир. Бунунла онлар вәтәнә гајыдан јолда архаларынҹа ҝәлән гардашларына көмәк едирләр.

Бу нүмунәни руһани мәгсәдләрә доғру ҝедән јола шамил етмәк олар. Јеһова истәјир ки, бүтүн хидмәтчиләри манеәсиз јолда ирәлиләсин. Онун Кәламы бизи тәшвиг едир: «Ҝетдијин јолу дүзәлт, јолларыны саһмана сал» (Сүл. мәс. 4:26). Ҝәнҹ олуб-олмамағындан асылы олмајараг, сән Аллаһын бу мәсләһәтиндәки мүдриклији ҝөрә биләрсән.

ДҮЗҜҮН ГӘРАРЛАР ВЕРМӘКЛӘ ӨЗҮНӘ ЈОЛ САЛ

Ола билсин, сән инсанларын һансыса ҝәнҹ һагда белә дедијини ешитмисән: «Онун әлиндә бөјүк имканлар вар» вә ја «бу ушағын ҝәләҹәји вар». Адәтән, ҝәнҹләр јахшы сағламлыға, ити зәкаја саһиб олур, уғур газанмаға чалышырлар. Мүгәддәс Китабын бу сөзләри һәгигәтдир: «Ҝәнҹләри гүввәти шәрәфләндирәр» (Сүл. мәс. 20:29). Өз габилијјәтини вә ҝүҹүнү Јеһоваја хидмәтә сәрф едән ҝәнҹ руһани мәгсәдләрә наил ола вә әсил хошбәхтлији дада биләр.

Ҝөрдүјүмүз кими, дүнја мәсиһчи ҝәнҹләрин габилијјәтинә, санки, јүксәк гијмәт верир. Әҝәр мәсиһчи мәктәбдә јахшы охујурса, мүәллимләри вә ја синиф јолдашлары ону бу системдә уғура апаран али тәсир алмаға тәшвиг едә биләр. Јахуд мәшгчиләр вә ја мүтәхәссисләр идман саһәсиндә һансыса габилијјәти олан баҹы вә ја гардашы идманда карјера гурмаға  ширникдирә биләр. Ола билсин, сән вә ја танышын бу ҹүр ширникдириҹи тәклифләр алыб. Бәс мүдрик сечим етмәјә мәсиһчијә нә көмәк едә биләр?

Мүгәддәс Китаб тәлимләри бизә һәјатын ән јахшы јолунда јеримәјә көмәк едә биләр. Ваиз 12:1 ајәсиндә дејилир: «Ҹаванлыг ҝүнләриндә сәни Јараданы хатырла». Сән вә ја ҝәнҹ танышын Јараданы неҹә хатырлаја биләр?

Ҝәлин Гәрби Африкадан олан Ерикин нүмунәсинә нәзәр салаг *. О, јахшы футбол ојнајырды. 15 јашында ону милли командаја сечирләр. Бу о демәк иди ки, тезликлә о, Авропада јүксәк тәлим кечә биләҹәк вә пешәкар футболчу олаҹаг. Ҝөрәсән, Мүгәддәс Китабдакы «ҹаванлыг ҝүнләриндә сәни Јараданы хатырла» мәсләһәти Ерикин көмәјинә неҹә чатаҹаг? Бундан сән вә бәзи ҝәнҹ достларын һансы дәрси ҝөтүрә биләр?

Ерик мәктәб илләриндән Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. О, Јараданын бәшәријјәтин проблемләринә бирдәфәлик сон гојаҹағыны өјрәнир. Ерик баша дүшүр ки, вахтыны вә ҝүҹүнү Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәјә сәрф етмәкдән ваҹиб һеч нә јохдур. Бу данылмаз һәгигәти нәзәрә алараг, Ерик пешәкар идманчы олмагдан ваз кечди. Әвәзиндә исә, вәфтиз олунуб өзүнү руһани ишләрә һәср етди. Бир гәдәр вахтдан сонра о, хидмәти көмәкчи олду вә даһа сонра Субај Гардашлар үчүн Мүгәддәс Китаб Мәктәбинә дәвәт алды.

Ола билсин, Ерик идманда уғур газанмаға чалышсајды, бу, она вар-дөвләт вә шан-шөһрәт ҝәтирәрди. Анҹаг о, Мүгәддәс Китабдакы «варлы үчүн сәрвәти она гала шәһәридир, өз ҝүманында өзү үчүн пәнаһ һасары тикир» принсипинин һәгигәт олдуғуну анлады (Сүл. мәс. 18:11). Бәли, инсанын вар-дөвләтин сајәсиндә газана биләҹәји тәһлүкәсизлик, әслиндә, иллүзијадан башга бир шеј дејил. Бундан әлавә, варланмаг үчүн дәридән-габыгдан чыханлар «өзләрини санки гылынҹла јаралајараг чохлу әзаб чәкмишләр» (1 Тим. 6:9, 10).

Хошбәхтликдән, бир чох ҝәнҹләр таммүддәтли хидмәтә башламагла әсил севинҹ вә тәһлүкәсизлик әлдә едибләр. Ерик дејир: «Мән Јеһованын таммүддәтли хидмәтчиләриндән ибарәт бөјүк бир “командаја” гошулмушам. Бу, гошула биләҹәјим ән ҝүҹлү командадыр. Јеһоваја миннәтдарам ки, О, мәнә һәјатда әсил хошбәхтлијә вә уғура апаран јеҝанә јолу ҝөстәриб».

Бәс сәнин һагда нә демәк олар? Бу дүнјада гаршына мәгсәдләр гојмаг әвәзинә, нәјә ҝөрә пионер кими хидмәт едәрәк Јеһованын гаршысында өз «јолларыны» мөһкәмләндирмәјәсән? (« Университет тәһсили илә газанылмајан уғурлар» адлы чәрчивәјә бах.)

МАНЕӘЛӘРИ ЈОЛУНДАН ГАЛДЫР

Бир әр-арвад Бирләшмиш Штатлардакы филиала баш чәкәркән орада Јеһоваја хидмәт едән бет-еллиләрин севинҹи дујмушду. Даһа сонра баҹы јазмышды: «Орада биз өзүмүзү елә раһат һисс едирдик ки». Һәмин ҹүтлүк гәрара ҝәлди ки, онлара бәхш олунан шәрәфли хидмәтә даһа чох вахт вә ҝүҹ сәрф етсинләр.

Иш орасында иди ки, онлар үчүн дәјишиклик етмәк дағ бојда ҝөрүнүрдү. Анҹаг бир ҝүн онлар охудуглары ҝүндәлик ајәнин үзәриндә дүшүндүләр. Бу, Јәһја 8:31 ајәси иди. Орада Исанын сөзләри јазылмышды: «Әҝәр мәним сөзләрими гәлбиниздә сахласаныз, демәли, сиз, һәгигәтән, мәним шаҝирдләримсиниз». Бу сөзләрин үзәриндә дүшүнәрәк онлар дедиләр: «Һәјатымызы садәләшдирмәк үчүн етдијимиз һәр шеј бизим үчүн бөјүк гурбандыр». Онлар ҝениш евләрини сатыб, өзләрини һәр ҹүр јүкдән азад едиб тәләбат олан јығынҹаға кечдиләр. Һал-һазырда онлар пионерлик едир, ејни заманда Падшаһлыг залларынын тикинтисиндә көмәк едир вә вилајәт конгресләриндә көнүллү кими хидмәт едирләр. Онлар өз һиссләрини белә ифадә едирләр: «Садә һәјат сүрмәклә вә Јеһованын тәшкилатынын бизә һәвалә етдији иши ҝөрмәклә бөјүк севинҹ әлдә едирик».

РУҺАНИ ТӘРӘГГИЈӘ АПАРАН ЈОЛДАН АЈРЫЛМА

Сүлејман јазмышды: «Ҝөзләрин ирәлијә бахсын, дүппәдүз гаршына нәзәр сал» (Сүл. мәс. 4:25). Диггәтини јалныз гаршысындакы јола ҹәмләјән сүрүҹү кими, биз дә руһани мәгсәдләрдән вә онлара наил олмагдан нәјинсә бизи јајындырмасына јол вермәмәлијик.

Бәс сән гаршына һансы руһани мәгсәдләр гоја биләрсән? Бу мәгсәдләрдән бири пионер хидмәти ола биләр. Јахуд бөјүк әразиси олан вә тәҹрүбәли тәблиғчиләрә  еһтијаҹ дујан гоншу јығынҹаға көмәк едә биләрсән. Вә ја чохлу тәблиғчиләри олан, анҹаг ағсаггал вә хидмәти көмәкчи сарыдан корлуг чәкән јығынҹаға кечә биләрсән. Әҝәр бу үсуллардан бири илә хидмәтини ҝенишләндирмәк истәјирсәнсә, јахшы олар ки, рајон нәзарәтчиси илә мәсләһәтләшәсән. Әҝәр хариҹдә көмәк етмәк истәјирсәнсә, онда тәләбат олан јығынҹаглар һагда мәлумат алмаг үчүн мүраҹиәт едә биләрсән *.

Ҝәл гајыдаг Јешаја 62:10 ајәсиндә тәсвир олунан һадисәјә. Бәзи јәһудиләр вәтәнә ҝедән јолу һамар етмәк вә тәмизләмәк үчүн ҹан гојурдулар ки, Аллаһын халгы мәнзилбашына чата билсин. Мүгәддәс хидмәтдә мәгсәдләрә чатмаг үчүн әлиндән ҝәләни едирсәнсә, тәслим олма. Аллаһын көмәјилә сән дә өз мәгсәдләринә чатаҹагсан. Гаршындакы манеәләри дәф етмәкдә Јеһовадан мүдриклик истә. Онда «ҝетдијин јолу дүзәлт»мәкдә Јеһованын сәнә неҹә көмәк етдијини ҝөрәҹәксән (Сүл. мәс. 4:26).

ФЛАВИЈА јенијетмә икән Јеһованын Шаһиди олан нәнәси она Мүгәддәс Китаб һагда данышырды. Лакин атасы мүәллим олдуғундан чалышырды ки, онда тәбиәти тәдгиг етмәјә вә али тәһсил алмаға һәвәс ојатсын. Башгалары она дејирди: «Сиз ҝәнҹләр планетимизин дағылмасынын гаршысыны ала биләрсиниз». Атасынын дәстәји илә о, нүфузлу бир университетә дахил олду вә орада зәрәрсиз јанаҹаг истеһсал етмәјин јолларыны тәдгиг етмәјә башлады.

Флавија фикир вермишди ки, планетин талеји әксәр тәләбәләрин һеч веҹинә дејил. Һәмчинин университетдә бәзи лајиһәләр јахшы ҝәлир ҝәтирдијиндән тәдгигатчылар, әсасән, белә лајиһәләрлә мәшғул олурдулар. Бу, Флавијаны чох нараһат едирди. Јеһованын Шаһидләри онун гапысыны дөјәндә о, Мүгәддәс Китабда Аллаһ вә ҝәләҹәклә бағлы нә дејилдији илә марагланды.

Флавија Мүгәддәс Китаб һәгигәтини гәбул етди вә вәфтиз олунду. Анҹаг о, елми дәрәҹә алмаг үчүн чалышдығындан хош хәбәри тәблиғ етмәјә чох аз вахты галырды. Бир дәфә о, рајон нәзарәтчисинин Јагуб 4:17 ајәсинә вердији изаһата гулаг асмышды. Орада дејилир: «Әҝәр кимсә дүзҝүн иши неҹә ҝөрмәји билир, амма ҝөрмүрсә, о, ҝүнаһ едир». Бу, Флавијаны өз вәзијјәти һагда дүшүнмәјә тәшвиг етди. О бөлүшүр: «Мән һәм Јеһованын әтәјиндән јапышмышдым, һәм дә елми дәрәҹә алмағын дәрдини чәкирдим. Сечим етмәли идим».

Флавија өз сечимини етди вә университетдәки тәһсилинә сон гојду. Бәс о, буна ҝөрә пешман олдуму? Ҝөрәк өзү нә дејир:

 «Јеһоваја хидмәтдә университет тәһсили илә газанылмајан уғурлар әлдә етдим. Јеһованын әли һәмишә үстүмдә олуб. О, мәнә хејирхаһ олмағы, мәһәббәт ҝөстәрмәји, башгаларына руһани ҹәһәтдән көмәк етмәји өјрәдиб. Мәним ҝөзәл аиләм вар вә елмин верә биләҹәјиндән гат-гат ҝөзәл ҝәләҹәјә маликәм. Планетимизи Јеһовадан башга һеч ким горуја билмәз. Мән јалныз вә јалныз Она ҝүвәнирәм». Флавија вә әри Јеһованын Шаһидләринин Нју-Јоркдакы мәркәзи идарәсиндә хидмәт едирләр.

^ абз. 8 Ад дәјишдирилиб.

^ абз. 18 «Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн тәшкил олунмушуг» китабынын 111, 112-ҹи сәһифәләринә (рус.) бах.