ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Ијун 2014

Бу нәшрдә 2014-ҹү ил августун 4-дән 31-ә гәдәр арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Охуҹуларын суаллары

Мәсиһчиләрә ҹәназәни јандырмаг ҹаиздирми?

Бошанмыш һәмиманлымыза неҹә көмәк едә биләрик?

Бошананларын чәтин шәраитләрлә вә һиссләрә үзләшдијини ҝөрүрүк.

Аллаһын Јеһованы сев

Иса Јеһованы бүтүн үрәјимизлә, ҹанымызла вә ағлымызла севмәлијик дејәндә нәји нәзәрдә тутурду? Бу һагда өјрәнин.

«Јахыныны өзүнү севдијин кими сев»

Јахынымызы севмәлијик демәклә Иса нәји нәзәрдә тутурду? Биз буну неҹә едә биләрик?

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны охумусунузму? Өзүнүзү јохлајын вә ҝөрүн Мүгәддәс Китаба әсасланмыш һансы суаллара ҹаваб верә биләрсиниз.

Инсан зәифлијинә Јеһованын ҝөзү илә бах

Зәиф ҝөрүнән баҹы-гардашлара мүсбәт ҝөзлә баха биләрсән.

Онларын потенсиалыны үзә чыхарын

Ҝәнҹ вә јениҹә вәфтиз олунмуш гардашлара инкишаф етмәјә неҹә көмәк едә биләрик?