Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Мәсиһчиләрә ҹәназәни јандырмаг ҹаиздирми?

Мүгәддәс Јазыларда ҹәназәни јандырмағын сәһв олмасы илә бағлы һеч нә дејилмир.

Аллаһын Кәламында инсанын ҹәсәдинин вә ја сүмүкләринин јандырылмасына даир һадисәләр гәләмә алыныб (Јешуа 7:25; 2 Салн. 34:4, 5). Ола билсин, һәмин адам басдырылмаға лајиг ҝөрүлмүрдү. Лакин мејитин јандырылмасы һәмишә бу нијјәтдән ирәли ҝәләрәк едилмәјиб.

Буну Шаул падшаһ вә үч оғлу өлән заман баш верән һадисәдән ҝөрмәк олар. Онларын дөрдү дә филиштлиләрлә дөјүшдә өлдүрүлмүшдү. Шаулун оғулларындан бири Давудун ҹан досту олан Јонатан иди. Јавеш-Ҝилеадда јашајан ҹәсур исраиллиләр баш верәнләрдән хәбәр тутанда ҝедиб ҹәсәдин дөрдүнү дә ҝәтирдиләр вә онлары јандырыб сүмүкләрини басдырдылар. Сонрадан Давуд һәмин исраиллиләри бу һәрәкәтләринә ҝөрә тәрифләди (1 Шам. 31:2, 8—13; 2 Шам. 2:4—6).

Мүгәддәс Китабда өләнләр үчүн дирилмә үмиди олдуғу дејилир: Аллаһ һәмин инсаны јенидән һәјата гајтараҹаг. Буна ҝөрә дә өлән инсанын јандырылыб-јандырылмамасындан асылы олмајараг, Јеһова ону јени бәдәндә һәјата гајтармаға гадирдир. Падшаһ Навуходоносорун әмрилә өлдүрүлмәк үчүн гызмар собаја атылан үч иманлы ибрани зәррә гәдәр дә шүбһә етмирди ки, одда јансалар да, Аллаһ онлары дирилтмәјә гадирдир (Дан. 3:16—18). Буну һәмчинин насист ишҝәнҹә дүшәрҝәләриндә өлдүрүлүб сонра исә јандырылан Јеһованын садиг хидмәтчиләринә дә аид етмәк олар. Јеһованын бир чох садиг хидмәтчиләри партлајыш вә ја һансыса һадисә заманы тамамилә јох олублар. Бунунла белә, онлар мүтләг дирилдиләҹәкләр (Вәһј 20:13).

Өлән инсаны дирилтмәк үчүн Јеһоваја онун әввәлки бәдәнини тәзәдән јығмаг лазым дејил. Буну Аллаһын мәсһ олунмуш мәсиһчиләри ҝөјләр һәјатына дирилтмәсиндән ҝөрә биләрик. «Руһани варлыг кими дирилди»лән Иса кими, мәсһ олунмушлар да әввәлки шәхсијјәтдә, лакин руһани бәдәндә дирилирләр. Әввәлки физики бәдәнләри онларла бирҝә ҝөјә ҝетмир (1 Пет. 3:18; 1 Кор. 15:42—53; 1 Јәһ. 3:2).

Биз дирилмәјә ҹәназәнин јандырылыб-јандырылмамасына әсасән јох, Аллаһын дирилтмәјә гадир олдуғуна вә вәдләрини јеринә јетирмәк истәдијинә иман етдијимиз үчүн үмид едирик (Һәв. иш. 24:15). Дүздүр, ола билсин, биз Аллаһын кечмишдә инсанлары мөҹүзәви шәкилдә неҹә дирилтдијини вә буну ҝәләҹәкдә неҹә едәҹәјини там дәрк етмирик. Анҹаг биз Јеһоваја там ҝүвәнирик. Чүнки О, Исаны дирилтмәклә «зәманәт вериб» (Һәв. иш. 17:31; Лука 24:2, 3).

Јахшы олар ки, мәсиһчиләр ҹәназә илә нә едәҹәкләринә гәрар верәркән иҹтимаи гајдалары, ҹамаатын фикрини вә гануни тәләбләри нәзәрә алсынлар (2 Кор. 6:3, 4). Демәли, өлән инсанын ҹәназәсини јандырыб-јандырмамаг онун өзүнүн вә ја аиләсинин гәрарыдыр.