Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јадыныздадырмы?

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунуз? Елә исә ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.

Пасха гузусу нисанын 14-ү, ҝүнүн һансы вахтында кәсилмәли иди?

Мүгәддәс Китабын бәзи тәрҹүмәләриндә дејилир ки, гузу «ахшамчағы», јәни гаш гараланда — ҝүн батандан сонра, амма һәлә һава ишыглы олан вахтда — кәсилмәли иди (Чых. 12:6) (15/12, сәһифә 18, 19).

Ҝәнҹләр мүдрик сечимләр етмәк үчүн Мүгәддәс Китабын һансы принсипләриндән јарарлана биләр?

Үч принсип: 1) Аллаһын Падшаһлығыны вә Онун салеһлијини һәјатда һәмишә биринҹи јерә гојмаг (Мат. 6:19—34). 2) Башгаларына хидмәт етмәкдән севинҹ дујмаг (Һәв. иш. 20:35). 3) Ҝәнҹлик чағында Јеһоваја хидмәтдән севинҹ дујмаг (Ваиз 12:1) (15/1, сәһифә 19, 20).

Гузунун тоју нә вахт олаҹаг? (Вәһј 19:7).

Гузунун тоју Падшаһ Иса Мәсиһ јекун гәләбәсини чаландан, Бөјүк Бабил мәһв едиләндән вә Һар-Маҝедон мүһарибәсиндән сонра баш тутаҹаг (15/2, сәһифә 10).

Нә үчүн Исанын ҝүнләриндәки јәһудиләр Мәсиһин «интизарында» идиләр? (Лука 3:15).

Биз биринҹи әсрдәки јәһудиләрин Даниелин Мәсиһ һагда пејғәмбәрлијини бизим гәдәр баша дүшдүкләрини дејә билмәрик (Дан. 9:24—27). Бунунла белә, ола билсин, онлар мәләјин бәзи чобанлара вердији хәбәри вә ја гадын пејғәмбәр Аннанын мәбәддә көрпә Исаны ҝөрәркән дедији сөзләри ешитмишдиләр. Һәмчинин мүнәҹҹимләр «Јәһудиләрин тәзәҹә анадан олмуш падшаһы»ны ҝөрмәјә ҝәлмишдиләр (Мат. 2:1, 2). Сонра Вәфтизчи Јәһја тезликлә Мәсиһин пејда олаҹағыны демишди (15/2, сәһифә 26, 27).

«Бәли»мизин «јох» олмамасы үчүн нә едә биләрик? (2 Кор. 1:18).

Етираф едәк ки, мәҹбуријјәт гаршысында галдығымыз үчүн бәзән сөзүмүзүн үстүндә дурмуруг. Анҹаг бир мәсиһчи кими, биз вердијимиз сөзү вә ја үзәримизә ҝөтүрдүјүмүз мәсулијјәти јеринә јетирмәк үчүн әлимиздән ҝәләни етмәлијик (15/3, сәһифә 32).

Порнографија кими јолданчыхаран шејләрә ујмамаг үчүн нә едә биләрик?

Үч аддым көмәк едәр. 1) Әҝәр ҝөзүмүз һансыса еротик тәсвирә саташса, тез ҝөзүмүзү чәкәк. 2) Дүшүнҹәмизи јахшы шејләрә ҹәмләмәклә вә Аллаһа дуа етмәклә фикримизә јијә дураг. 3) Порнографија илә әлагәси олан филмләрдән вә ја веб-сајтлардан гачмагла аддымымыза фикир верәк (1/4, сәһифә 10—12).

Мәсиһчи пул газанмаг үчүн аиләсини гојуб хариҹә ҝедәндә һансы ҝөзләнилмәз вәзијјәтләр баш верә биләр?

Валидејнләрин бир аилә кими бирликдә јашамамалары ушаглара емосионал вә әхлаги зәрбә вура биләр. Онлар валидејн(ләр)индән инҹијә биләрләр. Үстәлик, әрлә арвад бир-бирләриндән ајры дүшдүкләри үчүн әхлагсыз тәклифләр ала биләрләр (15/4, сәһифә 19, 20).

Хидмәтдә оларкән һансы дөрд суалы нәзәрә алмалыјыг?

Һәгигәти киминлә бөлүшүрәм? Һарада бөлүшүрәм? Нә вахт бөлүшүрәм? Неҹә бөлүшүрәм? (15/5, сәһифә 12—15).