Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһын Јеһованы сев

Аллаһын Јеһованы сев

«Аллаһын Јеһованы бүтүн үрәјинлә, бүтүн ҹанынла вә бүтүн ағлынла сев» (МАТ. 22:37).

1. Аллаһла Оғлу арасындакы гаршылыглы мәһәббәт нәјин сајәсиндә артмышды?

ЈЕҺОВА Аллаһын Оғлу Иса Мәсиһ нида етмишди: «Атамы [севирәм]» (Јәһ. 14:31). О, һәмчинин демишди: «Ата Оғулу севир» (Јәһ. 5:20). Бу, бизи һеч дә тәәҹҹүбләндирмир. Чүнки Иса јерә ҝәлмәздән әввәл мин илләр әрзиндә Аллаһын јанында «мемар» олмушду (Сүл. мәс. 8:30). Јеһова вә Иса чијин-чијинә чалышдыглары үчүн Оғул Атасыны даһа јахындан танымыш, сонсуз сәбәбләрә ҝөрә Ону севмишди. Араларындакы сых мүнасибәт гаршылыглы мәһәббәтин артмасына сәбәб олмушду.

2. а) Мәһәббәт нәји билдирир? б) Һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

2 Мәһәббәт кимисә дәриндән севмәји билдирир. Мәзмурчу Давуд охујурду: «Еј мәнә гүввәт верән Рәбб, Сәни севирәм» (Мәз. 18:1). Ејнилә, биз дә Аллаһы севмәли вә Она табе олмалыјыг, јалныз бу тәгдирдә О, бизи севдијини ҝөстәрәҹәк. (Ганунун тәкрары 7:12, 13 ајәләрини оху.) Бәс биз Аллаһы ҝөрә билмәдијимиз һалда Ону, һәгигәтән дә, севә биләрикми? Јеһованы севмәк нә демәкдир? Биз Ону нә үчүн севмәлијик? Ону севдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

 АЛЛАҺЫ НӘ ҮЧҮН СЕВӘ БИЛӘРИК?

3, 4. Нәјин сајәсиндә Јеһованы севмәк мүмкүндүр?

3 «Аллаһ Руһдур» вә буна ҝөрә дә Ону һеч ким ҝөрә билмәз (Јәһ. 4:24). Буна бахмајараг, биз Јеһованы севә биләрик. Үстәлик, Мүгәддәс Јазылар да буну әмр едир. Мәсәлән, Муса исраиллиләрә демишди: «Аллаһын Рәбби бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла, бүтүн ҝүҹүнлә сев» (Ганун. т. 6:5).

4 Биз нә үчүн Аллаһы бүтүн варлығымызла севә биләрик? Чүнки О, бизи руһани тәләбатларла јарадыб вә бизә севмәк габилијјәти бәхш едиб. Руһани тәләбатларымыз өдәниләндә Јеһоваја мәһәббәтимиз артыр вә бу, бизә севинҹ ҝәтирир. Иса демишди: «Руһани немәтләрә сусајанлар нә хошбәхтдирләр, чүнки сәмави падшаһлыг онларындыр» (Мат. 5:3). Инсанда ибадәтә анаданҝәлмә истәк һагда бир китабда белә дејилиб: «Инсанын али варлығын үмумдүнја характерли ахтарышы вә она иманы бизи ләрзәјә ҝәтирмәли, валеһ етмәли, биздә дәрин һөрмәт һисси һасил етмәлидир» (Кресси Моррисон, «Man Does Not Stand Alone»).

5. Нәјә ҝөрә дејә биләрик ки, Аллаһы ахтармаг әбәс дејил?

5 Бәс демәк олармы ки, Аллаһы ахтармаг әбәсдир? Әсла, О, Өзү истәјир ки, биз Ону тапаг. Һәвари Павел гәдим афиналыларын горујуҹу илаһәси Афинанын шәрәфинә тикилмиш Парфенон мәбәдинин јахынлығындакы Ареопагда шаһидлик едәркән буну ачыг шәкилдә бәјан етмишди. Тәсәввүр ет ки, сән дә орадасан вә Павелин «дүнјаны вә онун ичиндәки һәр шеји јарадан Аллаһ»ын «инсан әли илә тикилмиш мәбәдләрдә [јашамадығы]» һагда дедији сөзләри өз гулағынла ешидирсән. Сонра һәвари әлавә едир ки, Аллаһ «бүтүн јер үзүндә мәскунлашмасы үчүн бир инсандан һәр милләти јаратды вә онлар үчүн мүәјјән дөврләр вә јашајыш сәрһәдләри гојду ки, Аллаһы ахтарсынлар, Ону дујсунлар, тапа билсинләр. Һәрчәнд О, һеч биримиздән узаг дејил» (Һәв. иш. 17:24—27). Бәли, инсан Аллаһы тапа биләр. Једди милјон јарымдан чох Јеһованын Шаһиди Ону тапыб. Вә онлар Ону чох севирләр.

АЛЛАҺЫ СЕВМӘК НӘ ДЕМӘКДИР?

6. Исанын сөзләриндән ҝөрдүјүмүз кими, «биринҹи вә ән бөјүк» әмр һансыдыр?

6 Бир фәрисејин: «Мүәллим, Ганунда ән бөјүк әмр һансыдыр?» — суалына Исанын вердији ҹавабдан ајдын олур ки, бизим Јеһоваја мәһәббәтимиз үрәкдән ҝәлмәлидир. О демишди: «“Аллаһын Јеһованы бүтүн үрәјинлә, бүтүн ҹанынла вә бүтүн ағлынла сев”. Бу, биринҹи вә ән бөјүк әмрдир» (Мат. 22:34—38).

7. Аллаһы а) бүтүн үрәјимизлә б) бүтүн ҹанымызла ҹ) бүтүн ағлымызла севмәк нә демәкдир?

7 Иса Аллаһы «бүтүн үрәјинлә» севмәлисән дејәндә нәји нәзәрдә тутурду? Сөзүнүн ҹаны о иди ки, биз Јеһованы истәкләримизин, емосијаларымызын вә һиссләримизин тәсири алтында бүтөв үрәклә севмәлијик. Биз һәмчинин Аллаһы «бүтүн [ҹанымызла]», јәни сон нәфәсимизә гәдәр севмәлијик. Бундан әлавә, биз Аллаһы «бүтүн [ағлымызла]», јәни бүтүн шүурумузла севмәлијик. Бир сөзлә, биз Јеһованы гејд-шәртсиз, там севмәлијик.

8. Аллаһы севмәк бизи нәјә тәшвиг едәҹәк?

8 Әҝәр Аллаһы бүтүн үрәјимизлә, ҹанымызла вә ағлымызла севсәк, Онун Кәламыны дәриндән арашдыраҹаг, Онун нијјәтини һәјата кечирмәјә ҹан јандыраҹаг вә Падшаһлыг һагда хош хәбәри сәјлә тәблиғ едәҹәјик (Мат. 24:14; Ром. 12:1, 2). Јеһоваја әсил мәһәббәт бизи Она даһа да јахынлашдыраҹаг (Јаг. 4:8). Әлбәттә, биз Аллаһы нә үчүн севмәли олдуғумузун бүтүн сәбәбләрини садалаја билмәрик. Лакин ҝәлин онлардан бир нечәсини арашдыраг.

ЈЕҺОВАНЫ НӘ ҮЧҮН СЕВМӘЛИЈИК?

9. Јеһованы севмәк үчүн һансы сәбәбләримиз вар?

9 Јеһова Јараданымыз вә гејдимизә галан Аллаһдыр. «Биз Онун сајәсиндә јашајырыг, һәрәкәт едирик вә мөвҹудуг» (Һәв. иш. 17:28). Јеһова бизә мөһтәшәм јер күрәсини бәхш едиб (Мәз. 115:16). О, һәмчинин бизи јашамағымыз үчүн һәр шејләрлә тәмин едир. Буна ҝөрә дә Павел Листранын бүтпәрәст сакинләринә демишди: «Дири [Аллаһ]... Өзү һаггында даима шәһадәт верирди: сизә јахшылыг едәрәк ҝөјдән јағыш јағдырыр, бәрәкәтли мөвсүмләр вә бол-бол гида верир, үрәјинизи шадлыгла дојдурурду» (Һәв. иш. 14:15—17). Мәҝәр бу, бизи јарадан вә гејдимизә галан Аллаһы севмәк үчүн әсаслы сәбәб дејил? (Ваиз 12:1).

10. Фидјә биздә һансы һиссләри ојатмалыдыр?

10 Аллаһ Адәмдән мирас алдығымыз ҝүнаһ вә өлүмдән јаха гуртармаға јол ачды (Ром. 5:12). Бәли, «Аллаһ... Өз мәһәббәтини бизә онунла ҝөстәрир ки, биз һәлә ҝүнаһлы икән Мәсиһ уғрумузда өлдү» (Ром. 5:8). Биләндә ки, төвбә едиб Исанын фидјә гурбанлығына иман ҝәтирәндә Јеһова ҝүнаһларымызын үстүндән хәтт чәкир, үрәјимиздә Она мәһәббәтлә долуб-дашыр (Јәһ. 3:16).

11, 12. Јеһова бизә һансы үмиди бәхш едиб?

11 Јеһова үрәјимизи севинҹ вә сүлһлә долдуран үмид верир (Ром. 15:13). Аллаһын вердији үмид бизә иман сынагларына дөзмәјә көмәк едир. «Һәтта өлмәк лазым ҝәлсә дә, садиг [галан]» мәсһ олунмушлара һәјат таҹы вериләҹәк (Вәһј 2:10). Јерүзү үмидинә малик олан нөгсансызлығыны горујан кәсләр вәд едилмиш Ҹәннәтдә әбәди хејир-дуалар дадаҹаглар (Лука 23:43). Сөзсүз, белә ҝәләҹәк һәр биримизин үрәјини исиндирир. «Һәр бир ҝөзәл бәхшиш вә һәр бир камил һәдијјә» вердијинә ҝөрә үрәјимиздә Аллаһа гаршы севинҹ, сүлһ вә мәһәббәт даһа да артыр (Јаг. 1:17).

12 Аллаһ гәлбимизи исиндирән дирилмә үмиди вериб (Һәв. иш. 24:15). Сөзсүз, әзизләримизин өлүмү бизи олдугҹа кәдәрләндирир, лакин ҝәләҹәкдә баш верәҹәк дирилмәјә ҝөрә биз «үмиди олмајан диҝәр инсанлар кими [кәдәрләнмирик]» (1 Салон. 4:13). Мәһәббәтли Атамыз Јеһова өлән инсанлары, хүсусилә дә салеһ Әјјуб кими садиг бәндәләрини дирилтмәјин һәсрәтини чәкир (Әјј. 14:15). Өлән инсанлар јер үзүндә јенидән һәјата гајтарыларкән севинҹ ҝөз јашлары илә әзизләринә говушаҹағы аны бир тәсәввүр ет. Бизә мөһтәшәм дирилмә үмидини бәхш едән сәмави Атамыза гаршы үрәјимиз мәһәббәтлә долудур.

13. Аллаһын гајғымыза галдығыны нә сүбут едир?

13 Јеһова гајғымыза галыр. (Мәзмур 34:6, 18, 19; 1 Петер 5:6, 7 ајәләрини оху.) Мәһәббәтли Аллаһымыз Она садиг галан инсанлара көмәк етмәјә һәмишә һазырдыр. Вә биз Онун «отлағынын [сүрүсүнә]» аид олдуғумуз үчүн өзүмүзү там тәһлүкәсизликдә һисс едирик (Мәз. 79:13). Бундан әлавә, Аллаһын мәһәббәти Падшаһлығы васитәсилә рифаһымыз үчүн едәҹәји ишләрдән дә ҝөрүнүр. Тәјин едилмиш Падшаһ Иса Мәсиһ зоракылыға, һагсызлыға вә пислијә сон гојдугдан сонра итаәткар бәшәријјәт әбәди сүлһә вә фираванлыға говушаҹаг (Мәз. 72:7, 12—14, 16). Бу ҝөзәл ҝәләҹәјә ҝөрә гајғыкеш Аллаһымызы бүтүн үрәјимизлә, ҹанымызла, ағлымызла вә вар ҝүҹүмүзлә севмәлијик (Лука 10:27).

14. Аллаһ бизи һансы шәрәфә лајиг ҝөрүб?

14 Јеһова бизи Онун Шаһиди кими хидмәт етмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүб (Јешаја 43:10—12). Аллаһы севмәјимизин диҝәр сәбәби, бизи али һакимијјәтини дәстәкләмәк вә бу тәлатүмлү дүнјада инсанлара һәгиги үмиди чатдырмаг шәрәфинә лајиг ҝөрмәсидир. Белә ки, биз вәдләри һеч вахт  боша чыхмајан һәгиги Аллаһын Кәламына әсасланан хош хәбәри чатдырдығымыз үчүн иманла вә әминликлә данышырыг. (Јешуа 21:45; 23:14 ајәләрини оху.) Әлбәттә, алдығымыз хејир-дуалар вә Јеһованы севмәк үчүн сәбәбләримиз сајмагла битмәз. Бәс биз Аллаһы севдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

АЛЛАҺЫ СЕВДИЈИМИЗИ НЕҸӘ ҜӨСТӘРӘ БИЛӘРИК?

15. Аллаһын Кәламыны дәриндән арашдырмаг вә тәтбиг етмәк бизә нәдә көмәк едә биләр?

15 Аллаһын Кәламыны дәриндән арашдыр вә тәтбиг ет. Бунунла биз Јеһованы севдијимизи вә Онун сөзләринин «аддымларымыза [чыраг]» олмасыны истәдијимизи ҝөстәририк (Мәз. 119:105). Әзаб-әзијјәтлә үзләшәндә мәһәббәтлә дејилән сөзләрдән гәлб раһатлығы тапырыг: «Сән сынан вә пешман олан үрәјә хор бахмазсан, еј Аллаһ!» «Мәнә мәһәббәтинлә дајагсан. Мән дахилән чох нараһат оларкән тәсәлли верәрәк мәни фәрәһләндирирсән» (Мәз. 51:17; 94:18, 19). Бәли, Јеһова изтираб чәкәнләрә мәрһәмәтлә јанашыр. Исанын да бу ҹүр инсанлара јазығы ҝәлир (Јешаја 49:13; Мат. 15:32). Мүгәддәс Китабы арашдырмаг бизә Јеһованын мәһәббәтини ајдын ҝөрмәјә көмәк едир вә бу, бизи Ону бүтүн гәлбимизлә севмәјә тәшвиг едир.

16. Аллаһа даима дуа етмәк Она мәһәббәтимизи неҹә артыра биләр?

16 Аллаһа даима дуа ет. Дуаларымыз бизи «дуалары ешидән» Аллаһа даһа да јахынлашдырыр (Мәз. 65:2). Аллаһын дуаларымыза ҹаваб вердијини ҝөрәндә Она мәһәббәтимиз даһа да ҝүҹләнир. Мисал үчүн, ҝөрә биләрик ки, О, ҝүҹүмүздән артыг сынаглара мәруз галмағымыза јол вермир (1 Кор. 10:13). Нараһатчылығымызы Јеһоваја јалварараг билдирмәклә әвәзолунмаз бир һиссә, «Аллаһын вердији гәлб раһатлығы»на говуша биләрик (Филип. 4:6, 7). Елә дә ола биләр ки, биз дә, Неһемја кими, үрәјимиздә дуа едир вә дуаларымызын ҹавабыны алырыг (Неһ. 2:1—6). «Даима дуа» едәндә вә Јеһованын диләјимизә ҹаваб вердијини ҝөрәндә Она севҝимиз даһа да дәринләшир. Бу исә бизи әмин едир ки, О, ҝәләҹәкдә үзләшәҹәјимиз иман сынагларынын өһдәсиндән ҝәлмәјимизә көмәк едәҹәк (Ром. 12:12).

17. Аллаһы севириксә, јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәјә неҹә јанашаҹағыг?

 17 Јығынҹаг ҝөрүшләриндән вә конгресләриндән һеч вахт галма (Ибр. 10:24, 25). Исраиллиләр Јеһоваја һөрмәт етмәк вә Ганунуна бағлы галмаг үчүн бирҝә топлашыб тәлим алырдылар (Ганун. т. 31:12). Әҝәр биз Аллаһы, һәгигәтән дә, севириксә, Онун ирадәсини јеринә јетирмәк бизим үчүн јүк олмајаҹаг. (1 Јәһја 5:3 ајәсини оху.) Буна ҝөрә дә ҝәлин нәјинсә бизи јығынҹаглардан сахламасына јол вермәјәк. Сөзсүз, һеч биримиз истәмәрик ки, нәсә Јеһоваја илк мәһәббәтимизи сојутсун (Вәһј 2:4).

18. Аллаһа мәһәббәт бизи нәјә тәшвиг едир?

18 «Хош хәбәрин ҝөстәрдији һәгигәт»и ҹанла-башла чатдыр (Галат. 2:5). Аллаһа мәһәббәт бизи Онун Һар-Маҝедонда «һәгигәт... наминә» атыны чапан севимли Оғлунун Падшаһлығы һагда данышмаға тәшвиг едәҹәк (Мәз. 45:4; Вәһј 16:14, 16). Бәли, инсанларын Аллаһын мәһәббәти вә Онун јени дүнја илә бағлы вәди һагда өјрәнмәсинә көмәк етмәк олдугҹа севиндириҹидир (Мат. 28:19, 20).

19 Аллаһын Өз сүрүсүнә тәјин етдији чобанлары гијмәтләндир (Һәв. иш. 20:28). Ағсаггаллары бизә һәмишә јахшылығымызы истәјән Јеһова јетириб. Ағсаггаллар «күләјә гаршы бир пәнаһҝаһ, фыртынаја гаршы сығынаҹаг, гураглыгда булаглар, ҹансыхыҹы торпагда көлҝә салан бөјүк гаја кими»дирләр (Јешаја 32:1, 2). Ҝүҹлү күләк вә ја дәһшәтли фыртына гаршысында сығынаҹаға малик олдуғумуз үчүн неҹә дә миннәтдарыг! Шүкүр Аллаһа ки, бизи гызмар ҝүнәшдән горујан, көлҝә салан гајамыз вар. Бу бәнзәтмәләрдән ҝөрүрүк ки, ағсаггаллар бизә руһани ҹәһәтдән дәстәк олмаға вә бизи тәравәтләндирмәјә һәмишә һазырдырлар. Үзәринә рәһбәрлик ҝөтүрән бу гардашлара табе олмагла «инсанлар тимсалында һәдијјәләр»и нә гәдәр гијмәтләндирдијимизи, һабелә Аллаһы вә јығынҹағын Башы олан Мәсиһи севдијимизи ҝөстәририк (Ефес. 4:8; 5:23; Ибр. 13:17).

Јеһова сүрүјә сәмими мараг ҝөстәрән чобанлар јетириб (19-ҹу абзаса бах)

ГОЈ АЛЛАҺА МӘҺӘББӘТИН ДАИМА АРТСЫН

20. Јагуб 1:22—25 ајәләринә әсасән, Аллаһы севдијини неҹә ҝөстәрә биләрсән?

20 Јеһованы севирсәнсә, онда «Аллаһын сөзүнү ешитмәклә [кифајәтләнмәјиб], она һәм дә әмәл» едәҹәксән. (Јагуб 1:22—25 ајәләрини оху.) Аллаһын сөзүнә әмәл етмәк өзүнә сәјлә тәблиғ етмәк вә мәсиһчи ҝөрүшләриндә иштирак етмәк кими имандан ирәли ҝәлән ишләр ҝөрмәји дахил едир. Аллаһы, һәгигәтән дә, севдијин үчүн Онун «камил ганунуна», јәни сәндән тәләб етдији һәр шејә табе олаҹагсан (Мәз. 19:7—11).

21. Сәмими-гәлбдән етдијимиз дуалары нәјә бәнзәтмәк олар?

21 Јеһова Аллаһа севҝин сәни тәшвиг едәҹәк ки, һәмишә Она сәмими-гәлбдән дуа едәсән. Гануна әсасән һәр ҝүн јандырылан бухура истинад едәрәк Давуд охујурду: «[Јеһова,] гој һүзурунда дуаларым бухур кими, ачылан әлләрим ахшам гурбаны кими гәбул олунсун» (Мәз. 141:2; Чых. 30:7, 8). Гој сәнин тәвазөкарлыгла етдијин дуалар, јалварышлар вә үрәкдән ҝәлән һәмд вә миннәтдарлыг сөзләри Аллаһын гәбул етдији хош әтирли бухур кими олсун (Вәһј 5:8).

22. Нөвбәти мәгаләдә нә мүзакирә олунаҹаг?

22 Иса демишди ки, биз һәм Аллаһы, һәм дә јахынларымызы севмәлијик (Мат. 22:37—39). Нөвбәти мәгаләдә Јеһованы вә Онун ганунларыны севмәјин бизә башгалары илә һөрмәтҹил давранмаға вә онлара мәһәббәт ҝөстәрмәјә неҹә көмәк етдијини арашдыраҹағыг.