ОЈАНЫН! Апрел 2015 | Ушагларын тәрбијәси нијә корланыб?

Ушагларына јүксәк әхлаг дәјәрләрини ашылајан валидејнләр ҹәмијјәтдә ахына гаршы үзүрләр. Вәзијјәт бу јерә неҹә ҝәлиб чатды?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Ушагларын тәрбијәси нијә корланыб?

1960-ҹы илләрдә башлајан тәрбијә үсулу ола биләрми ки, бу ҝүн дә валидејнләрә тәсир ҝөстәрсин?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Ишә јарыјан тәрбијә

Аиләләрә рәһбәрлик верән беш ваҹиб принсип

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Һондураса сәјаһәт

Мәркәзи Америка өлкәсинин мәдәнијјәти барәдә гыса мәлумат алын.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Јалгызлығын дашыны атын

Хроники јалгызлыг сағламлыға зијандыр вә ҝүндә 15 дәнә сигарет чәкмәјә бәрабәрдир. Сән тәнһалығын дашыны неҹә ата биләрсән?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Һејванлар

Биз һејванларла неҹә рәфтар етмәлијик?

Рәгәмсал технолоҝијалардан дүзҝүн истифадә един

Өзүнү јохламаг үчүн дөрд суалы ҹавабландыр.

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Пишикдир бу, бығы да вар

Нәјә ҝөрә алимләр сенсорлу вә «електрон бығ»лы роботлар јарадыблар?

Әлавә олараг сајтда

Електрон ојунлар барәдә нәләри билмәлијәм?

Онларын һеч ағлына белә ҝәтирмәдијин мүсбәт вә мәнфи ҹәһәтләри вар.

Үрәкдән бағышла

Кимсә хошуна ҝәлмәјән һәрәкәт едәндә сән нә етмәлисән?