Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | УШАГЛАРЫН ТӘРБЫЈӘСЫ НЫЈӘ КОРЛАНЫБ?

Ишә јарыјан тәрбијә

Ишә јарыјан тәрбијә

ВАЛИДЕЈН олмаг һәләм-һәләм асан иш дејил. Амма әҝәр валидејн ушағына јериндә гулагбурмасы вермирсә, онда иши даһа да чәтинләшир. Чүнки тәрбијә верилмәсә, 1) ушаг јенә дә өз билдијини едәҹәк, бу исә валидејни әлдән салаҹаг; 2) валидејнләр һәр дәфә бир һава чалаҹаг, бу да ушағы чаш-баш гојаҹаг.

Амма мәһәббәтлә, бир истигамәтдә верилән тәрбијә ушағын дүшүнҹәсини ишләдәҹәк вә хасијјәтини дүзҝүн формалашдыраҹаг. Һәмчинин бунун сајәсиндә ушаг тәһлүкәсиз мүһитдә бөјүјүб мәсулијјәтли вәтәндаш олаҹаг. Бәс ушаглара дүзҝүн тәрбијә вермәк үчүн етибарлы мәсләһәтләри һарадан тапмаг олар?

Мүгәддәс Китабын дәјәрли принсипләри

Бу журналы дәрҹ едән Јеһованын Шаһидләри әминдирләр ки, Мүгәддәс Китаб, орада да јазылдығы кими, «тәлим, тәнбеһ, ислаһ үчүн, һәм дә салеһлијә ујғун тәрбијә үчүн фајдалыдыр» (2 Тимутијә 3:16). Аллаһын Кәламы садәҹә валидејн үчүн ҝөстәриш китабы дејил, орадакы принсипләр бүтүн аилә үчүн ҝөзәл рәһбәрликдир. Ҝәлин бир нечә принсипи нәзәрдән кечирәк.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ЈАЗЫЛЫБ: «Ахмаглыг ушағын үрәјиндә көк салар» (Мәсәлләр 22:15).

Ушаглар диггәтҹил вә мүлајим олсалар да, онлар ахмаглыг етмәјә дә мејиллидирләр. Буна ҝөрә дә ушагларын тәрбијәјә еһтијаҹы вар (Мәсәлләр 13:24). Буну билмәк сизи валидејнлик борҹунузу јеринә јетирмәјә тәшвиг едәҹәк.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ЈАЗЫЛЫБ: «Ушагдан тәрбијәни әсирҝәмә» (Мәсәлләр 23:13).

Горхмајын ки, вердијиниз сабит тәрбијә ушагларыныза мәнфи тәсир едәҹәк, ја да ҝәләҹәкдә онлар сизә кин сахлајаҹаг. Мәһәббәтлә верилән тәрбијә ушагларыныза дүзәлишләри тәвазөкарлыгла гәбул етмәјә көмәк едәҹәк. Бу хүсусијјәт онлара бөјүјәндә дә лазым ҝәләҹәк (Ибраниләрә 12:11).

 МҮГӘДДӘС КИТАБДА ЈАЗЫЛЫБ: «Инсан нә әкәрсә, ону да бичәҹәк» (Галатијалылара 6:7).

Тәбии ки, валидејнләр ушагларыны горумаг истәјир. Амма бурада да ифрата вармаг лазым дејил. Ушағынызын сәһв һәрәкәтинин агибәтиндән ону гуртарырсынызса, јахуд да мүәллим вә ја башга бириси сизә ондан шикајәтләнәндә ону мүдафиә едирсинизсә, фикирләшмәјин ки, бу ушағын хејринәдир. Әксинә, сиз ирад тутанларла әлбир олмалысыныз. Чүнки белә етмәклә сиз онлара, өзүнүз дә дахил олмагла, өзләриндән бөјүкләрә һөрмәт етмәји ашылајаҹагсыныз (Колослулара 3:20).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ЈАЗЫЛЫБ: «Әркөјүн ушаг анасыны хәҹил едәр» (Мәсәлләр 29:15).

Валидејнләр тәһгирамиз сөзләрдән гачмалыдырлар, ејни заманда да диҝәр ифрата варыб һәр шејә ҝөз јуммамалыдырлар. Бир китабда дејилир: «Валидејнләр ушагларына һәр шејә иҹазә верәндә, ушаглар аиләдә кимин башчы олдуғуну билмирләр» («The Price of Privilege»). Әҝәр сиз мәсулијјәти өз үзәринизә ҝөтүрмәсәниз, ушаға елә ҝәләҹәк ки, сүкан онун әлиндәдир. Истәр-истәмәз, өвладыныз сәһв гәрарлар верәҹәк, бу да һәм она, һәм дә сизә башағрысы ҝәтирәҹәк (Мәсәлләр 17:25; 29:21).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ЈАЗЫЛЫБ: «Инсан... арвадына бағланаҹаг вә икиси бир бәдән олаҹаг» (Мәтта 19:5).

Аллаһын Кәламына әсасән, киши илә гадын јалныз евләнәндән сонра ушаға саһиб олмалыдырлар вә ушаг бөјүјүб еви тәрк едәндә дә, онлар бирликдә олмалыдырлар (Мәтта 19:5, 6). Бу да о демәкдир ки, сиз әввәла һәјат јолдашысыныз, сонра исә валидејн. Әҝәр бу тәрсинә оларса, онда ушағыныз өзү барәдә лүзумундан артыг фикирләшәҹәк (Ромалылара 12:3). Ушаг диггәт мәркәзиндә олан аиләләрдә әр-арвад мүнасибәтләри зәифләјир.

Валидејнләрә көмәк

Валидејнлик борҹунузу јеринә јетирмәк үчүн вердијиниз тәрбијә ашағыдакы принсипләрлә үст-үстә дүшмәлидир.

Мәһәббәтли олун. «Ушагларынызы гәзәбләндирмәјин, јохса онлар руһдан дүшәрләр» (Колослулара 3:21).

Конкрет олун. «Гој “бәли”низ бәли олсун, “хејр” сөзүнүз хејр олсун» (Мәтта 5:37).

Таразлы олун. «Сәни лазыми өлчүдә ислаһ едәҹәјәм» (Әрәмја 30:11) *.

^ абз. 21 Даһа әтрафлы мәлумат алмаг үчүн jw.org/az-latn сајтына дахил олун. МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > ӘР-АРВАД ВӘ ВАЛИДЕЈНЛӘР бөлмәсинә дахил олуб «Ушағын тутмасы тутанда» вә «Јенијетмә илә неҹә дил тапмалы?» адлы мәгаләләрә бахын.

Мәһәббәтли, конкрет вә таразлы олун