Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК | ҜӘНҸЛӘР

Јалгызлығын дашыны атын

Јалгызлығын дашыны атын

ЧӘТИНЛИК

«Ики рәфигәм вар иди. Амма онлар һәр шеји бирликдә едирдиләр, мән исә гырагда галырдым. Сонрадан хәбәр тутурдум ки, онлар бир јердә ҝөзәл вахт кечирибләр. Бир ҝүн рәфигәләримдән бири о бири рәфигәмҝилдә оланда евләринә зәнҝ еләдим. Дәстәји кимсә ҝөтүрәндә һәмин рәфигәләримин дејиб-ҝүлдүкләрини ешитдим. Тәкҹә онларын шән сәсләрини ешитмәк мәнә кифајәт иди ки, өзүмү һәмишәкиндән даһа да јалгыз һисс едим» (Мәрјәм *).

Бәс сән нә вахтса өзүнү атылмыш вә јалгыз һисс етмисән? Әҝәр беләдирсә, Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләри көмәјинә чатаҹаг. Илк әввәл ҝәл ҝөрәк јалгызлыг барәдә нәји билмәлисән.

НӘЈИ БИЛМӘЛИСӘН?

Һамы вахташыры өзүнү јалгыз һисс едир. Һәтта һамынын севимлиси оланлар белә, бу һиссләри кечирир. Чүнки инсанын өзүнү тәнһа һисс етмәси достларынын сајындан јох, бу достлуг бағларынын сых олуб-олмамасындан асылы олур. Севилиб-сечилән инсанларын әһатәсиндә чохлу инсанлар олса да, әсил достлары олмадығы үчүн өзләрини тәк-тәнһа һисс едирләр.

Јалгызлыг сағламлыға зәрәр вурур. Алимләр 148 тәдгигатын нәтиҹәләрини арашдырандан сонра гәнаәтә ҝәлибләр ки, ҹәмијјәтлә аз тәмасда олан инсанлар вахтындан тез өлүр вә бу, «пијләнмәдән ики дәфә зәрәрлидир», еләҹә дә «ҝүндә 15 дәнә сигарет чәкмәјә бәрабәрдир».

Јалгызлыг сәни јыха биләр. Өзүнү тәнһа һисс едән адам кимлијиндән асылы олмајараг, она дост дејән һәр кәсин достлуғуну гәбул едә биләр. Бу исә чох тәһлүкәлидир. Алан адлы бир ҝәнҹ оғлан дејир: «Јалгызлыға гапылан адам диггәтә еһтијаҹ дујур. Инсан дүшүнә биләр ки, ҝөстәрилән һәр һансы диггәт диггәтдән кәнар галмагдан даһа јахшыдыр. Бу исә онун башына иш ача биләр».

Електрон ҹиһазлар јалгызлыға әлаҹ дејил. Натали адлы ҝәнҹ бир гадын дејир: «Мән ҝүн әрзиндә һәтта јүз адама СМС вә ја е-маил ҝөндәрсәм дә, јенә дә јалгызлыгдан јаха гуртара билмәрәм». Тајлер адлы јенијетмә ејни фикирдәдир. О дејир: «Јазышмағы гәлјаналтыја бәнзәтмәк олар, амма тет-а-тет үнсијјәт наһар кимидир. Гәлјаналты етмәк әладыр, амма дојмаг үчүн ҝәрәк наһар едәсән».

 НӘ ЕДӘ БИЛӘРСӘН?

Јахшылыға јоз. Тәсәввүр ет ки, достларын хәбәрин олмадан бир јерә јығышыблар. Орада чәкдикләри шәкилләри исә Интернетә гојублар. Сән дә бу шәкилләри ҝөрүрсән. Бу заман ики сечимин вар: ја фикирләшә биләрсән ки, сәнә гаршы гәсдән сајмамазлыг едибләр, ја да буну јахшыја јоза биләрсән. Разылаш ки, бүтүн фактлар сәнә мәлум дејил, буна ҝөрә дә нә үчүн ағлына пис шејләр ҝәтирәсән? Әксинә, чалыш сәнә демәдикләринә ҝөрә мүсбәт сәбәб ахтарасан. Чүнки адәтән, бизи јалгыз һисс етмәјә вәзијјәтин өзү јох, бизим она мүнасибәтимиз вадар едир. (Мүгәддәс Китаб принсипи: Мәсәлләр 15:15.)

Һеч нәји үмумиләшдирмә. Өзүнү тәнһа һисс едәндә ағлына белә шејләр ҝәлә биләр: «Мәни һеч вахт һеч јерә дәвәт етмирләр» вә ја «Ҹамаат һәмишә мәндән гачыр». Амма бу кими фикирләр сәни садәҹә јалгызлыг дәрјасына гәрг едәҹәк. Үстәлик, белә фикирләр сәни чыхылмаз бир даирәјә салаҹаг: өзүнү атылмыш һисс едәҹәксән, сонра өзүнә гапылаҹагсан, сонра өзүнү јалгыз һисс едәҹәксән, бундан сонра исә өзүнү јенә дә атылмыш һисс едәҹәксән. (Мүгәддәс Китаб принсипи: Мәсәлләр 18:1.)

Өзүндән бөјүкләрлә дә достлуг ет. Аллаһын Кәламында Давуд пејғәмбәрдән данышылыр. О, јенијетмә икән өзүндән тәхминән 30 јаш бөјүк олан Јонатанла таныш олмушду. Араларындакы јаш фәргинә бахмајараг, онлар јахын дост идиләр (1 Ишмуил 18:1). Сәнин дә һәјатында белә бир шеј ола биләр. 21 јашлы Киара дејир: «Бу јахынларда өзүмдән јашҹа бөјүк адамларла достлуг етмәјин нә гәдәр дәјәрли олдуғуну анладым. Ән јахын достларымын арасында мәндән јашҹа чох-чох бөјүк оланлар да вар. Онларын тәҹрүбәсини, дәјишкән олмамаларыны чох гијмәтләндирирәм». (Мүгәддәс Китаб принсипи: Әјјуб 12:12.)

Тәклијин дәјәрини бил. Бәзиләри тәк галанда өзләрини јалгыз һисс едирләр. Амма тәк олмаг тәнһа олмаг демәк дејил. Мисал үчүн, Иса пејғәмбәр үнсијјәтҹил олса да, тәклијә чәкилмәји дә хошлајырды (Мәтта 14:23; Марк 1:35). Сән дә белә едә биләрсән. Тәк галдығына ҝөрә пис олмагданса, отур вә бу сакит вахтда алдығын хејир-дуалар һагда дүшүн. Онда һамы сәнинлә дост олмаг истәјәҹәк (Мәсәлләр 13:20).

^ абз. 4 Бу мәгаләдә бәзи адлар дәјишдирилиб.