Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дүнјадан хәбәрләр

Дүнјадан хәбәрләр

Бөјүк сәһранын ҹәнубу

ЈУНИСЕФ-ин Бөјүк Сәһранын ҹәнубу илә бағлы һесабатында гејд олунур ки, «5 јашдан ашағы олан ушагларын јалныз 38 фаизинин доғум һаггында шәһадәтнамәси вар». Һалбуки бу әразинин бәзи јерләриндә «доғумун гејдә алынмасы ушағын тибби мүајинәдән кечмәси вә тәһсил алмасы үчүн, еләҹә дә јетим ушагларын валидејнләриндән галан мирасы алмалары үчүн чох ваҹибдир», — дејә ЈУНИСЕФ-ин шәрги вә ҹәнуби Африка үзрә рәһбәринин мүавини Елке Виш вурғуламышдыр.

Италија

Бир арашдырманын нәтиҹәсинә ҝөрә, италјан ҝәнҹләрин ән чох горхдуғу шеј киберхулиганлыгдыр. 12—17 јаш арасы ҝәнҹләрин 72 фаизи бундан горхдуғуну дејир. Бу, наркотикә гуршанмагдан (55 фаиз), бөјүкләр тәрәфиндән ҹинси тәҹавүзә мәруз галмагдан (44 фаиз) вә ҹинси јолла өтүрүлән хәстәликләрә јолухмагдан (24 фаиз) горханларын фаизиндән даһа чохдур.

Јапонија

«The Japan Times» газетинин вердији мәлумата ҝөрә, Јапонијада иш јериндә вәзифәјә јүксәлмәкдән имтина едән ҝәнҹләрин сајы бир уҹдан артмагдадыр. Ҝәнҹләрин 40 фаизи етика гајдаларынын позулдуғуна вә надүрүстлүјүн ҝениш јајылдығына ҝөрә нараһатдыр. Бу ишчиләрин чоху фикирләрини мүзакирә етмәкдә вә ја вәзифәҹә онлардан үстүн оланларла сәрбәст данышмагда өзләрини сәриштәсиз һисс едирләр. Мараглыдыр ки, јашлы нәсил мүдирләринә таб ҝәтирдији һалда, ҝәнҹ ишчиләрин 60 фаизи һазыркы ишләриндән даһа јахшысыны тапана гәдәр һәмин јердә галыб ишләјир.

Бразилија

1980—2010-ҹу илләрдә Бразилијада 800 000-ә јахын инсан одлу силаһла өлдүрүлмүшдүр. Гәтлә јетириләнләрин 450 000-дән чоху 15—29 јаш арасы инсанлар олуб. Сон заманларда төрәдилән ҹинајәтләрин арашдырылмасындан ҝөрүнүр ки, гәтл һаллары чох вахт аилә мүнагишәси, гоншуларарасы чәкишмә, гысганҹлыг вә сүрүҹүләр арасында дүшән мүбаһисә уҹбатындан баш верир.