ПРОБЛЕМ

«Ашағы синифләрдә охујанда ушагларын чоху мәндән узаг ҝәзирди. Бу да мәнә пис тәсир едирди. Јухары синифләрдә исә башладым хариҹи ҝөркәмими вә бахышларымы дәјишмәјә, амма јахшы тәрәфә јох. Дост сарыдан әзијјәт чәкирдим, нәдир-нәдир мәктәбдәки ушагларын мәндән хошу ҝәлсин дејә онларын тәсири алтына дүшмүшдүм» (Ҹенифер, 16 јаш) *.

Јашыдларынын тәзјиги илә үзләширсәнсә, бу мәгалә сәнин үчүндүр.

Һәмјашыдларынын тәсири алтына дүшәндә шүурсуз робота охшајырсан, чүнки башгаларынын сәни идарә етмәсинә јол верирсән. Онлара нијә белә ихтијар верирсән? (Ромалылара 6:16).

БУНУ БИЛСӘН ЈАХШЫДЫР

Јашыдларын тәзјиги јахшы инсаны пис әмәлләрә тәһрик едә биләр.

«Пис достлар јахшы вәрдишләри корлајыр» (1 Коринфлиләрә 15:33).

«Бәзән һансыса вәзијјәтлә гаршы-гаршыја галанда сәһв олдуғуну билдијимиз шеји едирик. Һиссләримиз бизә үстүн ҝәлир вә башгаларынын истәдијини едирик!» (Сәбинә).

Тәзјиг тәкҹә һәмјашыдлар тәрәфиндән ҝөстәрилмир.

«Дүзҝүн иш ҝөрмәк истәјәндә пислик башымын үстүнү кәсдирир» (Ромалылара 7:21).

«Ән бөјүк тәзјиг мәним ичимдән ҝәлир. Ачығы, мән өзүм јашыдларымын һаггында данышдығы вә ҹәлбедиҹи шәкилдә тәгдим етдији шејләри етмәк истәјирәм» (Диана).

Инди гаршы чыхсан, сонра пешман олмазсан.

«Виҹданынызы тәмиз сахлајын» (1 Петер 3:16).

«Бир вахтлар јашыдларымын тәзјигинә гаршы дурмаг мәнә чох чәтин ҝәлирди, амма инди башгаларындан фәргләнмәкдән горхмурам вә гәрарымын үстүндә дурурам. Ҝеҹәләр тәмиз виҹданла јастыға баш гојмағын јерини һеч нә верә билмәз» (Карла).

 НӘ ЕДӘ БИЛӘРСӘН?

Јашыдларын сәни сәһв һәрәкәтә тәһрик едирләрсә:

Ахырыны фикирләш. Өзүндән соруш: «Туталым, ушагларын дедији сәһв һәрәкәти еләдим вә сонрадан онун үстү ачылды. Атамла анам мәним һаггымда нә фикирләшәҹәк? Бәс мән өзүм һагда нә фикирләшәҹәјәм?» (Мүгәддәс Китаб принсипи: Галатијалылара 6:7.)

«Валидејнләрим: “Фикирләш, әҝәр тәслим олсан, башына нә ҝәлә биләр?” — кими суаллар верирләр. Онлар јашыдларымын сөзү илә отуруб-дурмағын мәни јанлыш јола неҹә сүрүкләјә биләҹәјини баша салырлар» (Үлвијјә).

Иманыны ҝүҹләндир. Өзүндән соруш: «Нәјә ҝөрә бунун мәнә вә ја башгаларына зәрәр ҝәтирәҹәјинә инанырам?» (Мүгәддәс Китаб принсипи: Ибраниләрә 5:14.)

«Балаҹа оланда садәҹә “јох” дејирдим, ја да гыса ҹаваб верирдим, амма инди нәјә ҝөрә филан шеји едиб-етмәдијими лазымынҹа изаһ едә билирәм. Нәјин дүз, нәјин сәһв олдуғуну јахшы билдијимә әминәм. Суаллара вердијим ҹаваблар өз ҹавабларымдыр, башгасынын јох» (Анита).

Мәнлијини дүшүн. Өзүнә суал вер: «Неҹә инсан олмаг истәјирәм?» Сонра исә үзләшдијин тәзјиг һагда дүшүн вә өзүндән соруш: «Белә инсан бу ҹүр вәзијјәтдә неҹә давранарды(Мүгәддәс Китаб принсипи: 2 Коринфлиләрә 13:5.)

«Өзүмә инанырам, башгаларынын фикри мәним үчүн елә дә ваҹиб дејил. Бунунла белә, чохлары мәни олдуғум кими севир» (Алисиа).

Ҝәләҹәји фикирләш. Сән мәктәбдә охујурсанса, бир нечә ил вә ја ајдан сонра разы салмаға чалышдығын инсанлар сәнин һәјатында олмајаҹаглар.

«Мәктәб шәклимә баханда һеч бәзи синиф јолдашларымын ады да јадыма дүшмәди. Һалбуки мәктәбдә охујанда мәним үчүн онларын фикирләри инандығым дүзҝүн шејләрә бағлы галмагдан даһа ваҹиб иди. Неҹә дә ағылсыз олмушам!» (Рөја, инди 22 јашы вар).

Һазырлыглы ол. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Кимә неҹә ҹаваб вермәји [билмәлисиниз]» (Колослулара 4:6).

«Валидејнләрим мәнә вә баҹыма бир һадисә фикирләшиб ону сәһнәләшдирмәјә көмәк едирләр ки, сабаһ һәмин вәзијјәтлә гаршылашанда нә едәҹәјимизи биләк» (Кристина).

^ абз. 4 Мәгаләдә бәзи адлар шәртидир.