Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  јанвар 2014

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР | ИТАЛИЈА

Италијаја сәјаһәт

Италијаја сәјаһәт

ИТАЛИЈА тәзадлы тәбиәти олан бир өлкәдир. Бир тәрәфдә саһилбоју узанан чимәрликләр, о бири тәрәфдә енишли-јохушлу сыра дағлар; ҹәнубда гызмар јај, шималда гылынҹ кими кәсән гыш. Италијанын вулканик өлкә олмасына бахмајараг, онлардан јалныз бир нечәси активдир, мәсәлән, Стромболи вә Етна.

Италија Авропада әһалинин ән сых мәскунлашдығы өлкәләрдәндир. Бу өлкәјә, әрәбләр, бизанслылар, јунанлар, норманлар, финикијалылар вә башга халглар ахын етмишләр.

Туристләр Венесијадакы каналларда гондолаларла ҝәзинтијә чыхырлар

Италија тарих вә инҹәсәнәт хәзинәләри илә зәнҝиндир. Гәдим јунан вә Рома галыглары, јахуд да барокко вә Ренессанс (Интибаһ дөврү) мемарлығы бир чох Италија шәһәрләринин гүрур мәнбәјидир. Рәсм әсәрләри, мәрмәр һејкәлләр вә фәвварәләр Бернини, Микеланҹело вә Рафаел кими сәнәткарларын ады илә бағлыдыр.

Јемәк италјанларын ҝүндәлик һәјатында әсас јери тутур. Милли мәтбәхләриндә чохлу әнәнәләр вар. Чох вахт сүфрәјә әввәлҹә спаҝетти, сонра исә тәрәвәзлә бирҝә әт вә ја балыг верилир. Зејтун јағы чох истеһсал олундуғундан ондан бол-бол истифадә олунур. Пизза вә ризотто италјанларын мәшһур јемәкләридир.

Спаҝетти италјан мәтбәхинин шаһыдыр

 Италјанлар истиганлы олмалары, инсанлара гајнајыб-гарышмалары вә гонагпәрвәрликләри илә танынырлар. Онлар үнсијјәт етмәји вә башгаларыны да бу үнсијјәтә ҹәлб етмәји севирләр, буна ҝөрә дә инсанларын мејданларда јығылыб ширин-ширин сөһбәт етмәләрини вә ја јолбоју ҝәзишәркән ҹанлы үнсијјәтләрини тез-тез ҝөрмәк олар.

Әһалинин әксәријјәти католик дининә мәнсубдур, амма килсәјә мүнтәзәм олараг ҝедәнләр чох аздыр. Демәк олар ки, сон онилликләр әрзиндә килсәнин тәсири зәифләјиб. Ҹәмијјәт аборт вә бошанмаја даир узун илләр мөвҹуд олан әнәнәләрә артыг әмәл етмир.

Италијада Јеһованын Шаһидләри фәалдыр. Онлар Аллаһын Кәламынын мүәллимләри, еләҹә дә Мүгәддәс Китабдакы гајда-ганунлара ујғун јашајан инсанлар кими танынырлар. Бүтүн өлкәдә Јеһованын Шаһидләринин 3000-дән чох јығынҹағы вар вә бу јығынҹагларын бир чоху әҹнәбиләрә тәблиғ едир. Сон он ил әрзиндә Италијада әҹнәбиләрин сајы 3 дәфә артдығындан Мүгәддәс Китабын әҹнәби дилләрдә тәблиғ олунмасына еһтијаҹ јараныб.

БИЛИРСИНИЗМИ?

1929-ҹу илдән бәри мүстәгил дөвләт олан Ватикан Ромада јерләшсә дә, Италија вәтәндашлары үчүн ора хариҹи әразидир.

Италијанын шимал-шәргиндәки Доломит Алп дағлары