Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Јарадылыш

Јарадылыш

Креасионистләрин дедији кими Аллаһ Јери һәр бири 24 саат олан 6 ҝүнә јарадыб?

«Башланғыҹда Аллаһ ҝөјләри вә јери јаратды» (Јарадылыш 1:1).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Аллаһ, каинаты, јер дә дахил олмагла, гејри-мүәјјән бир вахтда, Јарадылыш 1:1 ајәсиндә дејилдији кими, «башланғыҹда» јаратды. Мүасир елм каинатын бир башланғыҹы олдуғу илә разылашыр. Алимләрин сон арашдырмаларына ҝөрә, Јер күрәсинин тәгрибән 14 милјард јашы вар.

Һәмчинин Мүгәддәс Китабда алты јарадылыш «ҝүн»үндән сөһбәт ачылыр. Лакин онларын 24 саатлыг ҝүн олдуғу дејилмир (Јарадылыш 1:31). Мүгәддәс Китабда ишләдилән «ҝүн» сөзү мүхтәлиф узунлугларда олан дөврләри ҝөстәрмәк үчүн истифадә олунур. Мисал үчүн, орада бүтүн јарадылыш дөврү «Јеһова Аллаһын јери вә ҝөјү јаратдығы ҝүн» адланыр (Јарадылыш 2:4, Јени Дүнја тәрҹүмәси). Шүбһә јохдур ки, бу «ҝүнләр» минләрлә ил давам едиб (Мәзмур 90:4).

БУНУ БИЛМӘК НӘЈӘ ҜӨРӘ ВАҸИБДИР?

Креасионистләрин јанлыш фәрзијјәләри сизи Мүгәддәс Китабы охумаг һәвәсиндән сала биләр. Бәс әҝәр Мүгәддәс Китаб, доғрудан да, өзүндә јарадылышла бағлы етибаралајиг гејдләри ҹәм едирсә, онда сизин дәрракәнин хәзинәсиндән фајдаланмаг имканыныз вар (Сүлејманын мәсәлләри 3:21).

 Аллаһ һәјат јарадаркән тәкамүлдән истифадә едиб?

«Аллаһ деди: “Гој јер үзү һәр нөв ҹанлы мәхлуглар... әмәлә ҝәтирсин”» (Јарадылыш 1:24).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Аллаһын јаратдығы һәјат формалары әввәлҹә бәсит формада олуб сонрадан тәкамүл просесиндә мүрәккәб формаја кечмәјиб. Әксинә, Аллаһ сонрадан өз нөвүнә ҝөрә төрәјәҹәк һејван вә биткиләрин әсас мүрәккәб нөвләрини јаратды (Јарадылыш 1:11, 21, 24). Аллаһын башланғыҹда јаратдығы ҹанлылар өз нөвүнә ҝөрә артараг бу ҝүн бүтүн јер үзүнә јајылыб (Мәзмур 89:11).

Мүгәддәс Китабда нөвләр арасында нә гәдәр дәјишиклијин баш верә биләҹәји дејилмир. Бу, нөвләрин ҹүтләшмәсиндән вә әтраф мүһитә ујғунлашмасындан асылыдыр. Бәзиләри бу ујғунлашмалары тәкамүл һесаб етсә дә, амма бу заман јени һәјат нөвү јаранмыр. Мүасир тәдгигатлар сүбут едир ки, әсас битки вә һејван нөвләриндә бу гәдәр бөјүк дөвр әрзиндә ҹүзи дәјишикликләр баш вериб.

БУНУ БИЛМӘК НӘЈӘ ҜӨРӘ ВАҸИБДИР?

Мүгәддәс Китабын әсас һәјат нөвләри һагда елми дәгиглији онун, тарих вә пејғәмбәрлик дә дахил олмагла, диҝәр саһәләрдә дә етибарлы олдуғуна иманымызы артырыр.

Каинаты јаратмаг үчүн лазым олан хаммал һарадан әлдә едилиб?

«Мәним әлләрим ҝөјләри јајды» (Јешаја 45:12).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

Аллаһ һәдсиз ҝүҹ вә енержи Мәнбәјидир (Әјјуб 37:23). Бу, чох ваҹиб амилдир, чүнки алимләр өјрәнибләр ки, енержи маддәјә чеврилә билир. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, каинаты јаратмаг үчүн лазым олан «бол гүввә»нин Мәнбәји Аллаһын Өзү олуб (Јешаја 40:26). Аллаһ вәд едир ки, ҝүҹүндән јаратдыгларыны сахламаг үчүн истифадә едәҹәк. Мәһз бу сәбәбдән Мүгәддәс Китабда ҝүнәш, ај вә улдузлар һагда дејилир: «Рәбб онлары һәмишәлик, әбәди олараг јеринә гојуб» (Мәзмур 148:3—6).

БУНУ БИЛМӘК НӘЈӘ ҜӨРӘ ВАҸИБДИР?

Астроном Аллан Сандејҹ бир дәфә демишди: «Елм ән дәрин мәсәләләри изаһ едә билмир. Инсанын “каинат нијә мөвҹуддур?” суалы гаршысында елм аҹиздир». Мүгәддәс Китаб јарадылышы нәинки елмә мүвафиг шәкилдә изаһ едир, һәмчинин елмин ҹаваб верә билмәдији суаллара ҹаваб верир, мисал үчүн, «Аллаһын јер вә бәшәријјәт үчүн нијјәти нәдир?» *

^ абз. 16 Әлавә мәлумат үчүн, Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 3-ҹү фәслинә бахын. Һәмчинин www.jw.org/az-cyrl сајтындан охумаг олар.