Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Ев һөрүмчәјинин јапышган секрети

Ев һөрүмчәјинин јапышган секрети

АМЕРИКА ев һөрүмчәји (Parasteatoda tepidariorum) дивара јапышан һиссәси мөһкәм, јерә јапышан һиссәси исә зәиф олан бир тор һөрүр. Јајабәнзәр тәлә кими фәалијјәт ҝөстәрән белә бир торун сајәсиндә һөрүмчәк јерлә һәрәкәт едән шикарыны асанлыгла овлајыр. Торуну мүхтәлиф сәтһләрә бәркитмәк үчүн һөрүмчәјин ифраз етдији јапышганын һәм мөһкәм, һәм дә зәиф олмасынын сирри нәдәдир?

Торун мөһкәм вә зәиф јапышан һиссәләри

Фикир верин. Һөрүмчәк торунун дивара, тавана вә буна бәнзәр сәтһләрә бәркидилән һиссәләрини чох јапышган ипәкдән чәнбәрвари формада һөрүр ки, тор учан һәшәратын зәрбәсинә дөзә билсин. Акрон Университетинин (Оһајо штаты, АБШ) тәдгигатчылары ашкар етмишләр ки, јерә бәркидилән һиссәнин һөрүлмә формасы тамамилә фәрглидир. Тавана вә буна бәнзәр сәтһләрә јапышдырылан һиссәләрдән фәргли олараг, јерә јапышдырылан һиссәләрдә бирләшмә нөгтәләри даһа аздыр, буна ҝөрә дә јерлә һәрәкәт едән һәшәрат тора тохундугда тор асанлыгла јердән гопур вә шикары тез өзүнә чәкир.

Јапышан ипәк

Акрон Университетинин мәлуматына ҝөрә, тәбиәтин бу мөҹүзәсини ашкар едән алимләр «ев һөрүмчәјинин истифадә етдији дүшүнүлмүш стратеҝијаны тәкрарлајаҹаг синтетик јапышган материал дүзәлтмәк истигамәтиндә иш ҝөрүрләр». Алимләр һәм ади сарғы материалы кими, һәм дә сүмүк сынғысынын мүалиҹәсиндә истифадә олунаҹаг јапышган материал иҹад едәҹәкләринә үмид едирләр.

Неҹә дүшүнүрсүнүз? Һөрүмчәјин һәм мөһкәм, һәм дә зәиф јапышан јапышган ифраз етмәк баҹарығы тәкамүлүн нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәсидир?