Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 NANGUNGUNA NGA ARTIKULO | HIRANI NA BA AN KATAPOSAN?

“An Kataposan”—Ano Gud ba an Iginpapasabot Hito?

“An Kataposan”—Ano Gud ba an Iginpapasabot Hito?

Kon nakakabati ka han mga pulong nga “Hirani na an kataposan!” ano an imo nahuhunahuna? Nahuhunahuna mo ba an usa nga ministro nga nagguguroguliat ngan nagkukurokumpas ha pulpito samtang kapot-kapot an Biblia? O nahuhunahuna mo an usa nga barangason nga lagas nga lalaki nga natindog ha eskina han kalsada, nakasul-ot hin hilaba nga bado nga may nakahigot nga pisi ha hawak, ngan may dara nga karatola mahitungod ha kabungkagan han kalibotan? An sugad nga mga panhitabo bangin makapabaraka ha iba, samtang an pipira bangin magupong o makatawa pa ngani.

An Biblia nasiring: “An kataposan maabot.” (Mateo 24:14) Ini nga panhitabo gintatawag liwat nga “daku nga adlaw han Dios” ngan “Armagedon.” (Pahayag 16:14, 16) Oo, iba-iba an katutdoan han mga relihiyon mahitungod hini, salit nagsasarang an nakakawurok ngan makaharadlok nga mga opinyon. Bisan pa hito, matin-aw nga iginsasaysay han Biblia an mahitungod han kataposan—kon ano an iginpapasabot hito ngan kon ano an diri. Nabulig liwat ha aton an Biblia nga matin-aw nga masabtan kon hirani na ba an kataposan. Labaw ha ngatanan, gintututdoan kita hito kon paonan-o matatalwas! Kondi aton anay hisgotan an pipira nga sayop nga mga opinyon ngan hibaroan an kahulogan han kataposan. Ano gud ba an iginpapasabot han “kataposan” sumala ha Biblia?

 KON ANO AN DIRI IGINPAPASABOT HAN KATAPOSAN

 1. DIRI KABUNGKAGAN HAN TUNA PINAAGI HIN KALAYO.

  An Biblia nasiring: “[An Dios] nagbubutang han mga karig-onan han tuna, basi nga ito diri na makiwa ha waray kataposan.” (Salmo 104:5) Ini nga teksto ngan an iba pa nagpapasarig ha aton nga diri bubungkagon han Dios an tuna o diri tutugotan nga mabungkag ito ha kadayonan!—Eklesiastes 1:4; Isaias 45:18.

 2. DIRI USA KA PANHITABO NGA BASTA NA LA MAHITATABO.

  Iginpapakita han Biblia nga an Dios may-ada itinanda nga espisipiko nga panahon para ha kataposan. Aton mababasa: “Mahitungod hito nga adlaw o oras, waray maaram, bisan an mga anghel ha langit o an Anak, kondi an Amay la. Padayon nga magbantay, padayon nga magmata, kay diri kamo maaram kon san-o an itinanda nga panahon.” (Marcos 13:32, 33) Matin-aw, an Dios (“an Amay”) may “itinanda nga panahon” kon san-o niya papahinaboon an kataposan.

 3. DIRI BINUHATAN HAN TAWO O TUNGOD HIN NAHULOG NGA ELEMENTO TIKANG HA KAWANANGAN.

  Paonan-o mahitatabo an kataposan? An Pahayag 19:11 nasiring: “Nakita ko nga naabrihan an langit. Kitaa! usa nga busag nga kabayo, ngan an nasakay hito gintatawag nga Matinumanon ngan Totoo.” An bersikulo 19 nagpadayon: “Katapos, nakita ko an mapintas nga hayop ngan an mga hadi ha tuna ngan an ira kasundalohan nga nagkatirok basi makiggirra ha iya nga nasakay ha kabayo ngan ha iya kasundalohan.” (Pahayag 19:11-21) Bisan kon simboliko an kadam-an han mga pulong dinhi, masasabtan naton ini: Magsusugo an Dios hin daku nga grupo hin mga anghel basi poohon an iya mga kaaway.

An mensahe han Biblia mahitungod ha kataposan diri maraot, lugod maopay nga sumat

KON ANO AN IGINPAPASABOT HAN KATAPOSAN

 1. KATAPOSAN HAN PAKYAS NGA MGA GOBYERNO HAN TAWO.

  An Biblia nasiring: “An Dios ha langit magpapabangon hin usa nga ginhadian [gobyerno], nga diri gud magugunaw,  diri man an kagamhanan hini itatapod ha iba nga katawohan; kondi ini magpipinitpinit ngan mag-aanaw hini ngatanan nga ginhadian, ngan ini matindog ha kadayonan.” (Daniel 2:44) Sugad han gin-unabi na ha punto 3, pupoohon “an mga hadi ha tuna ngan an ira kasundalohan” nga ‘magkakatirok basi makiggirra ha iya nga nasakay ha kabayo ngan ha iya kasundalohan.’—Pahayag 19:19.

 2. KATAPOSAN HAN GIRRA, KAMADARAHOG, NGAN KAWARAY-HUSTISYA.

  “Napaukoy [han Dios] an mga pag-away tubtob ha kataposan han tuna.” (Salmo 46:9) “An matadong maukoy dida ha tuna, ngan an hingpit mapabilin dida hini. Kondi an magraot paghihinginlan tikang ha tuna. Ngan an mga malingoon pagrarabuton tikang dida.” (Proberbios 2:21, 22) “Kitaa! Ginhihimo ko nga bag-o an ngatanan nga butang.”—Pahayag 21:4, 5.

 3. KATAPOSAN HAN MGA RELIHIYON NGA NAGPAPAKYAS HA DIOS NGAN HA MGA TAWO.

  “An mga manaragna nanagna hin buwa, ngan an mga saserdote nagmando pinaagi ha ira; . . . ano [an] iyo bubuhaton ha kataposan?” (Jeremias 5:31) “Damu an masiring ha akon: ‘Ginoo, Ginoo, diri ba nanagna kami ha imo ngaran, ngan nagpagawas hin mga demonyo ha imo ngaran, ngan nagbuhat hin damu nga gamhanan nga buhat ha imo ngaran?’ Pero masiring ako ha ira: Diri ako nakilala ha iyo! Iwas kamo, kamo nga matinalapason!”—Mateo 7:21-23.

 4. KATAPOSAN HAN MGA TAWO NGA NASUPORTA HAN KAHIMTANG HAN KALIBOTAN YANA.

  Hi Jesu-Kristo nagsiring: “Ini an basihan han paghukom, nga an kalamrag kinanhi ha kalibotan kondi hinigugma han mga tawo an kasisidman imbes nga an kalamrag, kay maraot an ira mga buhat.” (Juan 3:19) Iginhuhulagway han Biblia an bug-os-kalibotan nga kabungkagan ha panahon han matinumanon nga hi Noe. “An kalibotan hito nga panahon nabungkag han nagkaada daku nga baha. Pero pinaagi han amo gihapon nga pulong, an mga langit ngan an tuna yana nakareserba ha kalayo ngan gintitipigan tubtob ha adlaw han paghukom ngan han kabungkagan han diri-diosnon nga katawohan.”—2 Pedro 3:5-7.

Tigamni nga an tiarabot nga “adlaw han paghukom ngan han kabungkagan” iginpapariho ha kabungkagan han “kalibotan” ha panahon ni Noe. Ano nga kalibotan an nabungkag? An aton planeta waray mabungkag; an “nabungkag” adton “diri-diosnon nga katawohan”—an mga kaaway han Dios. Ha tiarabot nga “adlaw han paghukom,” mabubungkag liwat adton mga tawo nga nagpili nga magin kaaway an Dios. Kondi an mga sangkay han Dios diri mamamatay, sugad han nahitabo kan Noe ngan han iya pamilya.—Mateo 24:37-42.

Handurawa kon mationan-o kaopay an tuna katapos wad-on han Dios an ngatanan nga magraot nga impluwensya! Matin-aw, an mensahe han Biblia mahitungod ha kataposan diri maraot, lugod maopay nga sumat. Kondi bangin maghunahuna ka: ‘Iginsusumat ba han Biblia kon san-o maabot an kataposan? Hirani na ba ito? Paonan-o ako matatalwas?’