Lucas 5:1-39

5  Sa isang pagkakataon nang ang pulutong ay sumisiksik sa kaniya at nakikinig sa salita ng Diyos, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret.+  At nakakita siya ng dalawang bangka na nakadaong sa tabing-lawa, ngunit ang mga mangingisda ay bumaba na mula sa mga ito at naghuhugas ng kanilang mga lambat.+  Paglulan sa isa sa mga bangka, na kay Simon, sinabi niya sa kaniya na lumayo nang kaunti mula sa lupa. Pagkatapos ay umupo siya, at mula sa bangka+ ay nagsimula siyang magturo sa mga pulutong.  Nang tumigil siya sa pagsasalita, sinabi niya kay Simon: “Pumaroon ka sa malalim, at ibaba ninyo ang inyong mga lambat+ upang makahuli.”  Ngunit bilang tugon ay sinabi ni Simon: “Tagapagturo, buong gabi kaming nagpagal at walang nakuhang anuman,+ ngunit dahil sa sinabi mo ay ibababa ko ang mga lambat.”  Buweno, nang gawin nila ito, sila ay nakahuli ng napakaraming isda. Sa katunayan, ang kanilang mga lambat ay nagsimulang mapunit.  Kaya sumenyas sila sa kanilang mga kasamahan sa isa pang bangka na pumaroon at tulungan sila;+ at pumaroon naman sila, at pinunô nila ang dalawang bangka, anupat ang mga ito ay nagsimulang lumubog.  Sa pagkakita rito, si Simon Pedro+ ay sumubsob sa mga tuhod ni Jesus, na sinasabi: “Lumayo ka sa akin, sapagkat ako ay taong makasalanan, Panginoon.”+  Sapagkat dahil sa nahuling isda na nakuha nila, siya at ang lahat ng kasama niya ay pinanaigan ng panggigilalas, 10  at gayundin kapuwa sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo,+ na mga kasosyo ni Simon. Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon: “Huwag ka nang matakot. Mula ngayon ay manghuhuli ka ng mga taong buháy.”+ 11  Kaya ibinalik nila sa lupa ang mga bangka, at iniwan ang lahat ng bagay at sumunod sa kaniya.+ 12  Sa isa pang pagkakataon samantalang siya ay nasa isa sa mga lunsod, narito! isang lalaking punô ng ketong! Nang makita niya si Jesus ay isinubsob niya ang kaniyang mukha at nagsumamo sa kaniya, na sinasabi: “Panginoon, kung ibig mo lamang, mapalilinis mo ako.”+ 13  At sa gayon, pagkaunat ng kaniyang kamay, hinipo niya siya, na sinasabi: “Ibig ko. Luminis ka.” At kaagad na naglaho sa kaniya ang ketong.+ 14  At binigyan niya ng utos ang lalaki na huwag sabihin kaninuman:+ “Ngunit humayo ka at magpakita ka sa saserdote,+ at maghandog+ ka may kaugnayan sa paglilinis sa iyo, gaya ng iniutos ni Moises, bilang patotoo sa kanila.”+ 15  Ngunit ang salita tungkol sa kaniya ay lalo pang lumalaganap, at malalaking pulutong ang nagtitipon upang makinig at mapagaling sa kanilang mga sakit.+ 16  Gayunman, patuloy siyang nakabukod sa mga disyerto at nananalangin.+ 17  At nangyari nga na isang araw ay nagtuturo siya, at ang mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nagsilabas mula sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem ay nakaupo roon; at naroon ang kapangyarihan ni Jehova upang gumawa siya ng pagpapagaling.+ 18  At, narito! may mga lalaking dala-dala sa isang higaan ang isang tao na paralisado, at naghahanap sila ng paraan upang madala siya sa loob at mailagay siya sa harap niya.+ 19  Kaya, nang hindi makasumpong ng paraan upang madala siya sa loob dahil sa pulutong, umakyat sila sa bubong, at sa pamamagitan ng paglulusot sa latag ng tisa ay ibinaba nila siya habang nasa maliit na higaan sa gitna niyaong mga nasa harap ni Jesus.+ 20  At nang makita niya ang kanilang pananampalataya ay sinabi niya: “Lalaki, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na sa iyo.”+ 21  Sa gayon ay nagsimulang mangatuwiran ang mga eskriba at mga Pariseo, na sinasabi: “Sino ito na nagsasalita ng mga pamumusong?+ Sino ang maaaring magpatawad ng mga kasalanan maliban lamang sa Diyos?”+ 22  Ngunit si Jesus, palibhasa’y nauunawaan ang kanilang mga pangangatuwiran, ay nagsabi bilang sagot sa kanila: “Ano ang ipinangangatuwiran ninyo sa inyong mga puso?+ 23  Alin ang mas madali, ang sabihing, ‘Ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na sa iyo,’ o ang sabihing, ‘Bumangon ka at lumakad ka’?+ 24  Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng tao ay may awtoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan—” sinabi niya sa taong paralisado: “Sinasabi ko sa iyo, Bumangon ka at buhatin mo ang iyong maliit na higaan at umuwi ka sa iyong tahanan.”+ 25  At kaagad siyang bumangon sa harap nila, binuhat ang dati niyang hinihigan at umuwi sa kaniyang tahanan, na niluluwalhati ang Diyos.+ 26  Nang magkagayon ay pinanaigan ng masidhing kagalakan+ ang bawat isa, at pinasimulan nilang luwalhatiin ang Diyos, at sila ay napuno ng takot, na sinasabi: “Nakakita kami ngayon ng kakaibang mga bagay!”+ 27  At pagkatapos ng mga bagay na ito ay lumabas siya at nakita niya ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa tanggapan ng buwis, at sinabi niya rito: “Maging tagasunod kita.”+ 28  At pagkaiwan sa lahat ng bagay+ ay tumindig ito at sumunod sa kaniya. 29  Gayundin, naghanda si Levi ng isang malaking piging bilang pagsalubong sa kaniya sa kaniyang bahay; at may isang malaking pulutong ng mga maniningil ng buwis at ng iba pa na kasama nilang nakahilig sa kainan.+ 30  Dahil dito ang mga Pariseo at ang kanilang mga eskriba ay nagsimulang bumulong sa kaniyang mga alagad, na sinasabi: “Bakit kayo kumakain at umiinom na kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?”+ 31  Bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kanila: “Yaong malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot,+ kundi yaong mga may sakit.+ 32  Ako ay pumarito upang tawagin, hindi ang mga taong matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi.”+ 33  Sinabi nila sa kaniya: “Ang mga alagad ni Juan ay nag-aayuno nang malimit at naghahandog ng mga pagsusumamo, at gayundin yaong mga kabilang sa mga Pariseo, ngunit yaong mga sa iyo ay kumakain at umiinom.”+ 34  Sinabi ni Jesus sa kanila: “Hindi ninyo mapag-aayuno ang mga kaibigan ng kasintahang lalaki habang kasama nila ang kasintahang lalaki, hindi ba?+ 35  Gayunma’y darating ang mga araw na kukunin nga sa kanila+ ang kasintahang lalaki;+ kung magkagayon ay mag-aayuno sila sa mga araw na iyon.”+ 36  Higit pa riyan, nagbigay siya sa kanila ng isang ilustrasyon: “Walang sinuman ang gumugupit ng panagpi mula sa isang bagong panlabas na kasuutan at itinatahi ito sa isang lumang panlabas na kasuutan; ngunit kapag ginawa niya, kung gayon kapuwa ang bagong panagpi ay natatastas at ang panagpi mula sa bagong kasuutan ay hindi bumabagay sa luma.+ 37  Isa pa, walang sinuman ang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat; ngunit kapag ginawa niya, kung gayon ay papuputukin ng bagong alak ang mga sisidlang balat,+ at ito ay matatapon at ang mga sisidlang balat ay masisira.+ 38  Kundi bagong alak ang dapat ilagay sa mga bagong sisidlang balat. 39  Walang sinumang nakainom na ng alak na laon ang magnanais ng bago; sapagkat sasabihin niya, ‘Ang laon+ ay mainam.’ ”

Talababa