Lucas 10:1-42

10  Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay nag-atas ng pitumpung+ iba pa at isinugo sila nang dala-dalawa+ sa unahan niya sa bawat lunsod at dako na kaniya mismong paroroonan.  Sa gayon ay pinasimulan niyang sabihin sa kanila: “Tunay nga, ang aanihin+ ay marami, ngunit ang mga manggagawa+ ay kakaunti. Kaya nga magsumamo+ kayo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala ng mga manggagawa+ sa kaniyang pag-aani.  Humayo kayo. Narito! Isinusugo ko kayong gaya ng mga kordero+ sa gitna ng mga lobo.  Huwag kayong magdala ng supot ng salapi, ni supot ng pagkain,+ ni mga sandalyas, at huwag yakapin+ sa daan ang sinuman bilang pagbati.  Saanman kayo pumasok sa isang bahay ay sabihin muna, ‘Magkaroon nawa ng kapayapaan ang bahay na ito.’+  At kung naroon ang isang kaibigan ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kaniya.+ Ngunit kung wala, babalik ito sa inyo.+  Kaya manatili kayo sa bahay na iyon,+ na kinakain at iniinom ang mga bagay na inilalaan nila,+ sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kaniyang kabayaran.+ Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay.+  “Gayundin, saanman kayo pumasok sa isang lunsod at tanggapin nila kayo, kainin ninyo ang mga bagay na inihahain sa inyo,  at pagalingin+ ang mga maysakit doon, at patuloy na sabihin sa kanila, ‘Ang kaharian+ ng Diyos ay malapit na sa inyo.’ 10  Ngunit saanman kayo pumasok sa isang lunsod at hindi nila kayo tanggapin,+ lumabas kayo sa malalapad na daan nito at sabihin, 11  ‘Maging ang alabok na dumikit sa aming mga paa mula sa inyong lunsod ay ipinupunas namin laban sa inyo.+ Gayunpaman, ingatan ninyo ito sa isipan, na ang kaharian ng Diyos ay malapit na.’ 12  Sinasabi ko sa inyo na higit na mababata ng Sodoma+ ang araw na iyon kaysa sa lunsod na iyon. 13  “Sa aba mo, Corazin!+ Sa aba mo, Betsaida!+ sapagkat kung ang makapangyarihang mga gawa na naganap sa inyo ay naganap sa Tiro at Sidon, matagal na sana silang nagsisi, na nakaupong may telang-sako at abo.+ 14  Dahil dito ay higit na mababata ng Tiro at Sidon ang paghuhukom kaysa sa inyo.+ 15  At ikaw, Capernaum, itataas ka kaya sa langit?+ Sa Hades+ ka ibababa! 16  “Siya na nakikinig+ sa inyo ay nakikinig din sa akin. At siya na nagwawalang-halaga sa inyo ay nagwawalang-halaga rin sa akin. Isa pa, siya na nagwawalang-halaga sa akin ay nagwawalang-halaga+ rin sa kaniya na nagsugo sa akin.” 17  Nang magkagayon ay bumalik na may kagalakan ang pitumpu, na sinasabi: “Panginoon, maging ang mga demonyo ay napasasakop+ sa amin sa pamamagitan ng paggamit ng iyong pangalan.” 18  Sa gayon ay sinabi niya sa kanila: “Namamasdan ko na si Satanas na nahulog na+ tulad ng kidlat mula sa langit. 19  Narito! Ibinigay ko na sa inyo ang awtoridad na yurakan ng inyong mga paa ang mga serpiyente+ at mga alakdan,+ at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway,+ at walang anumang makapananakit sa inyo. 20  Gayunpaman, huwag kayong magsaya dahil dito, na ang mga espiritu ay napasasakop sa inyo, kundi magsaya kayo sapagkat ang inyong mga pangalan+ ay nakasulat na sa langit.” 21  Nang mismong oras na iyon ay nag-umapaw siya sa kagalakan+ sa banal na espiritu at sinabi: “Hayagan kitang pinupuri, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat maingat mong ikinubli ang mga bagay na ito mula sa marurunong+ at matatalino, at isiniwalat ang mga ito sa mga sanggol. Oo, O Ama, sapagkat ang paggawa ng gayon ang siyang paraan na sinang-ayunan mo. 22  Ang lahat ng bagay ay ibinigay+ na sa akin ng aking Ama, at kung sino ang Anak ay walang nakaaalam kundi ang Ama;+ at kung sino ang Ama ay walang nakaaalam kundi ang Anak,+ at yaong sa kaniya ay nais ng Anak na isiwalat siya.” 23  Sa gayon ay bumaling siya sa mga alagad nang sila-sila lamang at sinabi: “Maligaya ang mga mata na nakakakita ng mga bagay na inyong nakikita.+ 24  Sapagkat sinasabi ko sa inyo, Maraming mga propeta at mga hari ang nagnais na makita+ ang mga bagay na inyong nakikita ngunit hindi nakita, at marinig ang mga bagay na inyong naririnig ngunit hindi narinig.” 25  At, narito! isang lalaki na bihasa sa Kautusan+ ang tumindig, upang subukin siya, at nagsabi: “Guro, ano ang gagawin ko upang ako ay magmana ng buhay na walang hanggan?”+ 26  Sinabi niya sa kaniya: “Ano ang nakasulat sa Kautusan?+ Paano mo binabasa?” 27  Bilang sagot ay sinabi niya: “ ‘Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at nang iyong buong lakas at nang iyong buong pag-iisip,’+ at, ‘ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.’ ”+ 28  Sinabi niya sa kaniya: “Wasto ang isinagot mo; ‘patuloy mong gawin ito at magkakamit ka ng buhay.’ ”+ 29  Ngunit, sa pagnanais na patunayang matuwid ang kaniyang sarili, sinabi ng lalaki kay Jesus: “Sino ba talaga ang aking kapuwa?”+ 30  Bilang tugon ay sinabi ni Jesus: “Isang tao ang bumababa mula sa Jerusalem patungong Jerico at nahulog sa kamay ng mga magnanakaw, na siya ay kapuwa hinubaran at pinaghahampas, at nagsialis, na iniwan siyang halos patay na. 31  At, nagkataon naman, isang saserdote ang bumababa sa daang iyon, ngunit, nang makita siya nito, dumaan ito sa kabilang tabi.+ 32  Gayundin, ang isang Levita rin, nang makababa ito sa dakong iyon at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi.+ 33  Ngunit isang Samaritano+ na naglalakbay sa daang iyon ang dumating sa kaniya at, sa pagkakita sa kaniya, siya ay nahabag. 34  Kaya nilapitan niya siya at tinalian ang kaniyang mga sugat, na binubuhusan iyon ng langis at alak.+ Nang magkagayon ay isinakay niya siya sa kaniyang sariling hayop at dinala siya sa isang bahay-tuluyan at inalagaan siya. 35  At nang sumunod na araw ay naglabas siya ng dalawang denario, ibinigay iyon sa may-ari ng bahay-tuluyan, at sinabi, ‘Alagaan mo siya, at anuman ang gugugulin mo bukod pa rito, babayaran ko sa iyo pagbalik ko rito.’ 36  Sino sa tatlong ito sa wari mo ang naging kapuwa+ ng taong nahulog sa kamay ng mga magnanakaw?” 37  Sinabi niya: “Ang isa na kumilos nang may awa+ sa kaniya.” Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Humayo ka at gayundin ang gawin+ mo.” 38  At habang yumayaon sila, pumasok siya sa isang nayon. Dito ay tinanggap siya ng isang babae na nagngangalang Marta+ bilang panauhin sa bahay. 39  Ang babae ring ito ay may kapatid na babae na tinatawag na Maria, na nakaupo naman sa paanan+ ng Panginoon at patuloy na nakikinig sa kaniyang salita. 40  Si Marta, sa kabilang dako, ay nagagambala+ sa pag-aasikaso sa maraming tungkulin. Kaya, siya ay lumapit at nagsabi: “Panginoon, hindi ka ba nababahala na pinababayaan akong mag-isa ng aking kapatid na mag-asikaso sa mga bagay-bagay?+ Kaya nga sabihin mo sa kaniya na tulungan ako.” 41  Bilang sagot ay sinabi ng Panginoon sa kaniya: “Marta, Marta, ikaw ay nababalisa+ at nababagabag tungkol sa maraming bagay.+ 42  Gayunman, iilang bagay+ ang kinakailangan, o isa lamang. Sa ganang kaniya, pinili ni Maria ang mabuting bahagi,+ at hindi ito kukunin sa kaniya.”

Talababa