Lucas 14:1-35

14  At sa isang pagkakataon nang pumaroon siya sa bahay ng isa sa mga tagapamahala ng mga Pariseo nang sabbath upang kumain,+ maingat nila siyang binabantayan.+  At, narito! sa harap niya ay may isang taong minamanas.  Kaya bilang tugon ay nagsalita si Jesus doon sa mga bihasa sa Kautusan at sa mga Pariseo, na sinasabi: “Kaayon ba ng kautusan ang magpagaling kapag sabbath o hindi?”+  Ngunit nanatili silang tahimik. Sa gayon ay hinawakan niya ang lalaki, pinagaling siya at pinayaon.  At sinabi niya sa kanila: “Sino sa inyo, kung ang kaniyang anak o toro ay mahulog sa balon,+ ang hindi siya kaagad hahanguin sa araw ng sabbath?”+  At hindi sila nakasagot tungkol sa mga bagay na ito.+  Sa gayon ay inilahad niya sa mga taong inanyayahan ang isang ilustrasyon, yamang napansin niya kung paanong pinipili nila ang pinakatanyag na mga dako para sa kanilang sarili, na sinasabi sa kanila:+  “Kapag inanyayahan ka ng sinuman sa isang piging ng kasalan, huwag kang humilig sa pinakatanyag na dako.+ Baka may inanyayahan siya sa pagkakataong iyon na isang higit na kilala kaysa sa iyo,  at siya na nag-anyaya sa iyo at sa kaniya ay lalapit at magsasabi sa iyo, ‘Ibigay mo ang dako sa taong ito.’ At kung magkagayon ay magsisimula kang lumagay sa pinakamababang dako nang may pagkapahiya.+ 10  Ngunit kapag inanyayahan ka, pumaroon ka at humilig sa pinakamababang dako,+ upang kapag lumapit ang taong nag-anyaya sa iyo ay sasabihin niya sa iyo, ‘Kaibigan, pumaroon ka sa mas mataas.’ Kung magkagayon ay magkakaroon ka ng karangalan sa harap ng lahat ng iyong mga kapuwa panauhin.+ 11  Sapagkat ang bawat isa na nagtataas ng kaniyang sarili ay ibababa at siya na nagbababa ng kaniyang sarili ay itataas.”+ 12  Kasunod nito ay sinabi rin niya sa taong nag-anyaya sa kaniya: “Kapag naghanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan o ang iyong mga kapatid o ang iyong mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay. Baka balang-araw ay anyayahan ka rin nila bilang ganti at iyon ay magiging kabayaran sa iyo. 13  Kundi kapag naghanda ka ng piging, anyayahan mo ang mga taong dukha, ang mga lumpo, ang mga pilay, ang mga bulag;+ 14  at magiging maligaya ka, sapagkat wala silang maigaganti sa iyo. Sapagkat gagantihin ka sa pagkabuhay-muli+ ng mga matuwid.” 15  Sa pagkarinig sa mga bagay na ito, ang isa sa mga kapuwa panauhin ay nagsabi sa kaniya: “Maligaya siya na kumakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos.”+ 16  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “May isang tao na naghanda ng isang malaking hapunan, at marami siyang inanyayahan.+ 17  At isinugo niya ang kaniyang alipin sa oras ng hapunan upang sabihin sa mga inanyayahan, ‘Halikayo,+ sapagkat ang mga bagay ay nakahanda na ngayon.’ 18  Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang tumanggi.+ Ang una ay nagsabi sa kaniya, ‘Bumili ako ng bukid at kailangan kong lumabas upang tingnan iyon; hinihiling ko sa iyo, Pagpaumanhinan mo ako.’+ 19  At ang isa pa ay nagsabi, ‘Bumili ako ng limang tuwang ng baka at paroroon ako upang suriin ang mga iyon; hinihiling ko sa iyo, Pagpaumanhinan mo ako.’+ 20  May isa pang nagsabi, ‘Bagong kasal+ ako sa isang asawang babae at sa dahilang ito ay hindi ako makaparoroon.’ 21  Kaya ang alipin ay dumating at iniulat ang mga bagay na ito sa kaniyang panginoon. Nang magkagayon ay napoot ang may-bahay at sinabi sa kaniyang alipin, ‘Lumabas kang madali sa malalapad na daan at mga kalye ng lunsod, at dalhin mo rito sa loob ang mga dukha at mga lumpo at mga bulag at mga pilay.’+ 22  Sa kalaunan ay sinabi ng alipin, ‘Panginoon, ang iniutos mo ay nagawa na, gayunman ay may lugar pa.’ 23  At sinabi ng panginoon sa alipin, ‘Lumabas ka sa mga daan+ at sa mga nababakurang dako, at pilitin mo silang pumasok, upang mapuno ang aking bahay.+ 24  Sapagkat sinasabi ko sa inyo, Walang sinuman sa mga taong iyon na inanyayahan ang makatitikim ng aking hapunan.’ ”+ 25  At malalaking pulutong ang naglalakbay na kasama niya, at siya ay bumaling at nagsabi sa kanila: 26  “Kung ang sinuman ay pumaparito sa akin at hindi napopoot sa kaniyang ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at maging sa kaniyang sariling kaluluwa,+ hindi siya maaaring maging alagad ko.+ 27  Ang sinumang hindi nagpapasan ng kaniyang pahirapang tulos at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.+ 28  Halimbawa, sino sa inyo na nais magtayo ng tore ang hindi muna uupo at tutuusin ang gastusin,+ upang makita kung mayroon siyang sapat upang matapos iyon? 29  Kung hindi, maaaring mailatag niya ang pundasyon nito ngunit hindi ito makakayang tapusin, at ang lahat ng nagmamasid ay magsisimulang manuya sa kaniya, 30  na nagsasabi, ‘Ang taong ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi nakayang tapusin.’ 31  O sinong hari, na humahayo upang salubungin ang isa pang hari sa pakikipagdigma, ang hindi muna uupo at sasangguni kung makakaya niyang harapin nang may sampung libong pulutong ang isa na dumarating laban sa kaniya na may dalawampung libo?+ 32  Kung sa katunayan ay hindi nga niya kaya, sa gayon samantalang malayo pa ang isang iyon ay magsusugo siya ng isang lupon ng mga embahador at hihiling ng kapayapaan.+ 33  Sa gayon, makatitiyak kayo, walang sinuman sa inyo na hindi nagpapaalam sa lahat ng kaniyang mga pag-aari+ ang maaaring maging alagad ko. 34  “Ang asin, sa katunayan, ay mabuti. Ngunit kung maiwala nga ng asin ang bisa nito, ano ang ipaninimpla rito?+ 35  Hindi ito nararapat para sa lupa ni bilang pataba. Itinatapon ito ng mga tao sa labas. Siya na may mga tainga upang makinig ay makinig.”+

Talababa