Lucas 12:1-59

12  Samantala, nang matipon ang pulutong nang libu-libo anupat nagkakatapakan sila sa isa’t isa, nagpasimula siyang magsabi muna sa kaniyang mga alagad: “Mag-ingat kayo sa lebadura+ ng mga Pariseo, na siyang pagpapaimbabaw.+  Ngunit walang anumang maingat na nakakubli na hindi mahahayag, at lihim na hindi malalaman.+  Kaya nga anumang bagay ang inyong sasabihin sa kadiliman ay maririnig sa liwanag, at ang inyong ibubulong sa mga pribadong silid ay ipangangaral mula sa mga bubungan ng bahay.+  Isa pa, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko,+ Huwag ninyong katakutan yaong mga pumapatay ng katawan at pagkatapos nito ay hindi na makagawa ng anupaman.+  Ngunit ipaaalam ko sa inyo kung sino ang dapat katakutan: Katakutan ninyo siya+ na pagkatapos pumatay ay may awtoridad na maghagis sa Gehenna.+ Oo, sinasabi ko sa inyo, katakutan+ ninyo ang Isang ito.  Ang limang maya ay ipinagbibili sa dalawang barya na maliit ang halaga, hindi ba? Gayunma’y walang isa man sa kanila ang nalilimutan sa harap ng Diyos.+  Ngunit maging ang mga buhok+ ng inyong mga ulo ay biláng na lahat. Huwag kayong matakot; mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya.+  “Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, Bawat isa na nagpapahayag+ na kaisa ko sa harap ng mga tao, ang Anak ng tao ay magpapahayag din na kaisa niya sa harap ng mga anghel ng Diyos.+  Ngunit siya na nagtatatwa+ sa akin sa harap ng mga tao ay itatatwa sa harap ng mga anghel ng Diyos.+ 10  At bawat isa na nagsasabi ng salita laban sa Anak ng tao, ito ay ipatatawad sa kaniya; ngunit sa kaniya na namumusong laban sa banal na espiritu ay hindi ito ipatatawad.+ 11  Ngunit kapag dinala nila kayo sa harap ng mga pangmadlang kapulungan at mga opisyal ng pamahalaan at mga awtoridad, huwag kayong mabalisa kung paano o kung ano ang sasalitain ninyo bilang pagtatanggol o kung ano ang sasabihin ninyo;+ 12  sapagkat ang banal na espiritu+ ang magtuturo sa inyo sa mismong oras na iyon ng mga bagay na dapat ninyong sabihin.”+ 13  Sa gayon ay sinabi sa kaniya ng isa sa pulutong: “Guro, sabihin mo sa aking kapatid na hatian ako ng mana.” 14  Sinabi niya sa kaniya: “Lalaki, sino ang nag-atas sa akin bilang hukom+ o tagapagbahagi sa inyo?” 15  Nang magkagayon ay sinabi niya sa kanila: “Maging mapagmasid kayo at magbantay kayo laban sa bawat uri ng kaimbutan,+ sapagkat kahit na may kasaganaan ang isang tao ang kaniyang buhay ay hindi nagmumula sa mga bagay na tinataglay niya.”+ 16  Sa gayon ay naglahad siya sa kanila ng isang ilustrasyon, na sinasabi: “Ang lupain ng isang taong mayaman ay nagbubunga nang sagana. 17  Dahil dito ay nagsimula siyang mangatuwiran sa kaniyang sarili, na sinasabi, ‘Ano ang gagawin ko, ngayong wala na akong dako na mapagtitipunan ng aking mga inani?’ 18  Kaya sinabi niya, ‘Ito ang gagawin ko:+ Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki, at doon ko titipunin ang lahat ng aking butil at ang lahat ng aking mabubuting bagay;+ 19  at sasabihin+ ko sa aking kaluluwa: “Kaluluwa, marami kang mabubuting bagay na nakaimbak para sa maraming taon; magpakaginhawa ka, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka.” ’+ 20  Ngunit sinabi ng Diyos sa kaniya, ‘Ikaw na di-makatuwiran, sa gabing ito ay hihingin nila sa iyo ang iyong kaluluwa.+ Kung gayon, sino kaya ang magmamay-ari ng mga bagay na inimbak mo?’+ 21  Gayon ang nangyayari sa taong nag-iimbak ng kayamanan para sa kaniyang sarili ngunit hindi mayaman sa Diyos.”+ 22  Sa gayon ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad: “Dahil dito ay sinasabi ko sa inyo, Tigilan na ninyo ang pagkabalisa tungkol sa inyong mga kaluluwa kung ano ang inyong kakainin o tungkol sa inyong mga katawan kung ano ang inyong isusuot.+ 23  Sapagkat ang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. 24  Pansinin ninyong mabuti na ang mga uwak+ ay hindi naghahasik ng binhi ni gumagapas, at wala silang bangan ni kamalig man, at gayunma’y pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa ngang higit ang halaga ninyo kaysa sa mga ibon?+ 25  Sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa haba ng kaniyang buhay?+ 26  Samakatuwid, kung hindi ninyo magagawa ang pinakamaliit na bagay, bakit kayo mababalisa+ tungkol sa iba pang mga bagay? 27  Pansinin ninyong mabuti kung paanong tumutubo ang mga liryo;+ hindi sila nagpapagal ni nag-iikid; ngunit sinasabi ko sa inyo, Kahit si Solomon sa kaniyang buong kaluwalhatian ay hindi nagayakan na gaya ng isa sa mga ito.+ 28  Kung dinaramtan nga ng Diyos nang gayon ang pananim sa parang na umiiral ngayon at bukas ay inihahagis sa pugon, lalo pa ngang higit na daramtan niya kayo, kayo na may kakaunting pananampalataya!+ 29  Kaya tigilan na ninyo ang paghahanap ng inyong kakainin at ng inyong iinumin, at tigilan na ninyo ang labis na pagkabalisa;+ 30  sapagkat ang lahat ng ito ang mga bagay na masikap na hinahanap ng mga bansa ng sanlibutan, ngunit nalalaman ng inyong Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito.+ 31  Gayunpaman, patuluyan ninyong hanapin ang kaniyang kaharian, at ang mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.+ 32  “Huwag kang matakot,+ munting kawan,+ sapagkat sinang-ayunan ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian.+ 33  Ipagbili+ ninyo ang inyong mga pag-aari at magbigay kayo ng mga kaloob ng awa.+ Gumawa kayo para sa inyong sarili ng mga supot na hindi naluluma, isang di-nabibigong kayamanan sa langit,+ kung saan ang magnanakaw ay hindi nakalalapit ni ang tangà man ay nang-uubos. 34  Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, doroon din ang inyong mga puso.+ 35  “Bigkisan ninyo ang inyong mga balakang+ at paningasin ang inyong mga lampara,+ 36  at kayo mismo ay maging tulad ng mga taong naghihintay sa kanilang panginoon+ kapag bumalik siya mula sa kasalan,+ upang sa kaniyang pagdating at pagkatok+ ay karaka-raka nilang mapagbuksan siya. 37  Maligaya ang mga aliping iyon na sa pagdating ng panginoon ay masumpungang nagbabantay!+ Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bibigkisan+ niya ang kaniyang sarili at pahihiligin sila sa mesa at lalapit at maglilingkod sa kanila.+ 38  At kung dumating siya sa ikalawang pagbabantay, kahit pa sa ikatlo, at masumpungan silang gayon, maligaya sila!+ 39  Ngunit alamin ninyo ito, na kung nalaman lamang ng may-bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, patuloy sana siyang nagbantay at hindi hinayaang malooban ang kaniyang bahay.+ 40  Kayo rin, manatiling handa, sapagkat sa oras na hindi ninyo sukat akalain ang Anak ng tao ay darating.”+ 41  Sa gayon ay sinabi ni Pedro: “Panginoon, sinasabi mo ba ang ilustrasyong ito sa amin o sa lahat din?” 42  At sinabi ng Panginoon: “Sino ba talaga ang tapat na katiwala,+ yaong maingat,+ na aatasan ng kaniyang panginoon sa kaniyang lupon ng mga tagapaglingkod upang patuloy na magbigay sa kanila ng kanilang takdang pagkain sa tamang panahon?+ 43  Maligaya ang aliping iyon, kung sa pagdating ng kaniyang panginoon ay masumpungan siyang gayon ang ginagawa!+ 44  Sinasabi ko sa inyo ang totoo, Aatasan niya siya sa lahat ng kaniyang mga pag-aari.+ 45  Ngunit kung sakaling ang aliping iyon ay magsabi sa kaniyang puso, ‘Ang aking panginoon ay nagluluwat sa pagdating,’+ at pasimulang bugbugin ang mga alilang lalaki at ang mga alilang babae, at kumain at uminom at maglasing,+ 46  ang panginoon ng aliping iyon ay darating sa araw na hindi niya siya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman,+ at parurusahan niya siya nang napakatindi at tatakdaan siya ng bahagi kasama ng mga di-tapat.+ 47  Sa gayon ang aliping iyon na nakaunawa ng kalooban ng kaniyang panginoon ngunit hindi naghanda o gumawang kasuwato ng kaniyang kalooban ay hahampasin nang maraming ulit.+ 48  Ngunit ang isa na hindi nakaunawa+ at sa gayon ay gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga hampas ay hahampasin nang kaunti.+ Tunay nga, bawat isa na binigyan ng marami, marami ang hihingin+ sa kaniya; at ang isa na pinangasiwa ng mga tao sa marami, higit kaysa karaniwan ang hihingin nila sa kaniya.+ 49  “Ako ay pumarito upang magpaningas ng apoy+ sa lupa, at ano pa ang nanaisin ko kung ito ay nasindihan na? 50  Sa katunayan, mayroon akong bautismo na sa akin ay ibabautismo, at gayon na lamang ang aking pamimighati hanggang sa matapos ito!+ 51  Inaakala ba ninyo na ako ay pumarito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi nga, kundi sa halip ay pagkakabaha-bahagi.+ 52  Sapagkat mula ngayon ay magkakaroon ng lima sa isang bahay na nababahagi, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.+ 53  Mababahagi sila, ama laban sa anak na lalaki at anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae at anak na babae laban sa kaniyang ina, biyenang babae laban sa kaniyang manugang na babae at manugang na babae laban sa kaniyang biyenang babae.”+ 54  Nang magkagayon ay sinabi pa rin niya sa mga pulutong: “Kapag nakakita kayo ng ulap na lumilitaw sa mga kanluraning bahagi, karaka-raka ninyong sinasabi, ‘Isang bagyo ang darating,’ at gayon nga ang nangyayari.+ 55  At kapag nakita ninyo na humihihip ang hanging timugan, sinasabi ninyo, ‘Magkakaroon ng matinding init,’ at ito ay nagaganap. 56  Mga mapagpaimbabaw, alam ninyo kung paano susuriin ang panlabas na kaanyuan ng lupa at kalangitan, ngunit paano ngang hindi ninyo alam kung paano susuriin ang mismong panahong ito?+ 57  Bakit hindi rin kayo humatol sa ganang inyo kung ano ang matuwid?+ 58  Halimbawa, kapag pumaparoon ka sa isang tagapamahala kasama ng iyong kalaban sa batas, kumilos ka na, habang nasa daan, na lutasin ang usapin sa kaniya, upang hindi ka na niya dalhin sa harap ng hukom, at dalhin ka ng hukom sa opisyal ng hukuman, at itapon ka ng opisyal ng hukuman sa bilangguan.+ 59  Sinasabi ko sa iyo, Tiyak na hindi ka lalabas mula roon hanggang sa mabayaran mo ang huling maliit na barya na napakaliit ng halaga.”+

Talababa