Lucas 17:1-37

17  Sa gayon ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad: “Hindi maiiwasang dumating ang mga sanhi ng ikatitisod.+ Gayunpaman, sa aba ng isang iyon na sa pamamagitan niya ay darating ang mga ito!+  Mas makabubuti pa sa kaniya kung ibibitin sa kaniyang leeg ang isang gilingang-bato at ihahagis siya sa dagat+ kaysa matisod niya ang isa sa maliliit na ito.+  Bigyang-pansin ninyo ang inyong sarili. Kung ang kapatid mo ay magkasala, sawayin+ mo siya, at kung siya ay magsisi, patawarin mo siya.+  Magkasala man siya nang pitong ulit sa isang araw laban sa iyo at bumalik siya sa iyo nang pitong ulit, na sinasabi, ‘Ako ay nagsisisi,’ dapat mo siyang patawarin.”+  At ang mga apostol ay nagsabi sa Panginoon: “Bigyan mo kami ng higit pang pananampalataya.”+  Sa gayon ay sinabi ng Panginoon: “Kung may pananampalataya kayo na kasinlaki ng butil ng mustasa, sasabihin ninyo sa punong ito ng itim na mulberi, ‘Mabunot ka at matanim sa dagat!’ at susundin kayo nito.+  “Sino sa inyo na may aliping nag-aararo o nag-aasikaso ng kawan ang magsasabi sa kaniya kapag pumasok na siya mula sa bukid, ‘Pumarito kang karaka-raka at humilig sa mesa’?  Sa halip, hindi ba sasabihin niya sa kaniya, ‘Ipaghanda mo ako ng aking mahahapunan, at magsuot ka ng epron at paglingkuran mo ako hanggang sa ako ay makakain at makainom, at pagkatapos ay maaari ka nang kumain at uminom’?  Hindi siya makadarama ng utang-na-loob sa alipin sapagkat ginawa nito ang mga bagay na iniatas, hindi ba? 10  Kaya kayo rin, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniatas sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami ay walang-kabuluhang mga alipin.+ Ang aming ginawa ang siyang dapat naming gawin.’ ” 11  At habang patungo siya sa Jerusalem ay dumaan siya sa gitna ng Samaria at Galilea.+ 12  At nang papasók na siya sa isang nayon ay sinalubong siya ng sampung lalaking ketongin,+ ngunit nakatayo sila sa malayo. 13  At inilakas nila ang kanilang mga tinig at sinabi: “Jesus, Tagapagturo, maawa+ ka sa amin!” 14  At nang makita niya sila ay sinabi niya sa kanila: “Humayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdote.”+ Sa gayon habang pumaparoon sila ay naganap ang paglilinis sa kanila.+ 15  Ang isa sa kanila, nang makita niya na napagaling siya, ay bumalik, na niluluwalhati+ ang Diyos sa malakas na tinig. 16  At isinubsob niya ang kaniyang mukha sa paanan ni Jesus,+ na pinasasalamatan siya; karagdagan pa, siya ay isang Samaritano.+ 17  Bilang tugon ay sinabi ni Jesus: “Ang sampu ay luminis, hindi ba? Kung gayon, nasaan ang siyam na iba pa? 18  Wala bang nasumpungang bumalik upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos kundi ang taong ito ng ibang bansa?” 19  At sinabi niya sa kaniya: “Tumindig ka at yumaon; pinagaling ka ng iyong pananampalataya.”+ 20  Ngunit nang tanungin ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos,+ siya ay sumagot sa kanila at nagsabi: “Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may kapansin-pansing pagpapakita, 21  ni sasabihin man ng mga tao, ‘Tingnan ninyo rito!’ o, ‘Naroon!’+ Sapagkat, narito! ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna ninyo.”+ 22  Sa gayon ay sinabi niya sa mga alagad: “Darating ang mga araw kung kailan nanasain ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng tao ngunit hindi ninyo iyon makikita.+ 23  At sasabihin ng mga tao sa inyo, ‘Tingnan ninyo roon!’ o, ‘Tingnan ninyo rito!’+ Huwag kayong lumabas o humabol sa kanila.+ 24  Sapagkat kung paanong ang kidlat,+ sa pagkislap nito, ay nagliliwanag mula sa isang bahagi sa silong ng langit hanggang sa isa pang bahagi sa silong ng langit, magiging gayundin ang Anak ng tao.+ 25  Gayunman, dapat muna siyang dumanas ng maraming pagdurusa at itakwil ng salinlahing ito.+ 26  Isa pa, kung paanong naganap noong mga araw ni Noe,+ magiging gayundin sa mga araw ng Anak ng tao:+ 27  sila ay kumakain, sila ay umiinom, ang mga lalaki ay nag-aasawa, ang mga babae ay ibinibigay sa pag-aasawa, hanggang sa araw na iyon nang pumasok si Noe sa arka, at dumating ang baha at pinuksa silang lahat.+ 28  Gayundin, kung paanong naganap noong mga araw ni Lot:+ sila ay kumakain, sila ay umiinom, sila ay bumibili, sila ay nagtitinda, sila ay nagtatanim, sila ay nagtatayo. 29  Ngunit nang araw na lumabas si Lot mula sa Sodoma ay umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat.+ 30  Magiging gayundin sa araw na iyon kapag ang Anak ng tao ay isiniwalat.+ 31  “Sa araw na iyon ang tao na nasa bubungan ng bahay, ngunit ang kaniyang madadalang mga kagamitan ay nasa loob ng bahay, ay huwag bumaba upang kunin ang mga ito, at ang tao na nasa labas sa bukid, huwag din niyang balikan ang mga bagay na nasa likuran. 32  Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot.+ 33  Ang sinumang naghahangad na ingatang ligtas ang kaniyang sariling kaluluwa ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawalan nito ay maiingatan itong buháy.+ 34  Sinasabi ko sa inyo, Sa gabing iyon ay mapapasaisang higaan ang dalawang lalaki; ang isa ay kukunin, ngunit ang isa naman ay iiwan.+ 35  Dalawang babae ang maggigiling sa iisang gilingan; ang isa ay kukunin, ngunit ang isa naman ay iiwan.”+ 36  —— 37  Kaya bilang tugon ay sinabi nila sa kaniya: “Saan, Panginoon?” Sinabi niya sa kanila: “Kung nasaan ang bangkay,+ doon din matitipon ang mga agila.”+

Talababa