Lucas 22:1-71

22  At ang kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa, ang tinatawag na Paskuwa,+ ay nalalapit na.  Gayundin, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng mabisang paraan upang maipapatay nila siya,+ sapagkat natatakot sila sa mga tao.+  Ngunit pumasok si Satanas kay Hudas, ang tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labindalawa;+  at siya ay umalis at nakipag-usap sa mga punong saserdote at sa mga kapitan ng templo tungkol sa mabisang paraan upang ipagkanulo siya sa kanila.+  Buweno, sila ay nagsaya at nagkasundong magbigay sa kaniya ng salaping pilak.+  Kaya sumang-ayon siya, at nagsimula siyang humanap ng mabuting pagkakataon upang ipagkanulo siya sa kanila habang walang pulutong sa paligid.+  Ang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa ay dumating na ngayon, kung kailan kailangang ihain ang hayop na pampaskuwa;+  at isinugo niya sina Pedro at Juan, na sinasabi: “Yumaon kayo at ihanda ang paskuwa+ upang ating kainin.”  Sinabi nila sa kaniya: “Saan mo ibig na ihanda namin iyon?” 10  Sinabi niya sa kanila:+ “Narito! Kapag pumasok kayo sa lunsod isang taong may dalang luwad na sisidlan ng tubig ang sasalubong sa inyo. Sundan ninyo siya sa bahay na kaniyang papasukan.+ 11  At sasabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ‘Sinasabi sa iyo ng Guro: “Nasaan ang silid-pampanauhin na makakainan ko ng paskuwa kasama ng aking mga alagad?” ’+ 12  At ipakikita ng taong iyon sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na inayos. Doon ninyo ihanda.”+ 13  Kaya lumisan sila at nasumpungan itong gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang paskuwa.+ 14  Sa kalaunan nang dumating ang oras, siya ay humilig sa mesa, at ang mga apostol na kasama niya.+ 15  At sinabi niya sa kanila: “Masidhi kong ninanasa na kaining kasama ninyo ang paskuwang ito bago ako magdusa; 16  sapagkat sinasabi ko sa inyo, Hindi ko na ito kakaining muli hanggang sa matupad ito sa kaharian ng Diyos.”+ 17  At, pagkatanggap sa kopa,+ siya ay nagpasalamat at nagsabi: “Kunin ninyo ito at iabot sa bawat isa sa inyo; 18  sapagkat sinasabi ko sa inyo, Mula ngayon ay hindi na ako muling iinom mula sa bunga ng punong ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos.”+ 19  Gayundin, kumuha siya ng tinapay,+ nagpasalamat, pinagputul-putol ito, at ibinigay sa kanila, na sinasabi: “Ito ay nangangahulugan ng aking katawan+ na siyang ibibigay alang-alang sa inyo.+ Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.”+ 20  Gayundin, ang kopa+ sa katulad na paraan pagkatapos nilang makapaghapunan, na sinasabi niya: “Ang kopang ito ay nangangahulugan ng bagong tipan+ sa bisa ng aking dugo,+ na siyang ibubuhos alang-alang sa inyo.+ 21  “Ngunit, narito! ang kamay ng magkakanulo+ sa akin ay kasama ko sa mesa.+ 22  Sapagkat ang Anak ng tao ay yayaon ayon sa itinakda;+ gayunpaman, sa aba ng taong iyon na sa pamamagitan niya ay ipinagkakanulo siya!”+ 23  Kaya pinasimulan nilang pag-usapan sa kani-kanilang sarili ang tanong kung sino ba talaga sa kanila ang gagawa nito.+ 24  Gayunman, bumangon din ang isang mainitang pagtatalo sa gitna nila tungkol sa kung sino sa kanila ang waring pinakadakila.+ 25  Ngunit sinabi niya sa kanila: “Ang mga hari ng mga bansa ay namamanginoon sa kanila, at yaong mga nagtataglay ng awtoridad sa kanila ay tinatawag na mga Tagapagpala.+ 26  Gayunman, hindi kayo dapat magkagayon.+ Kundi siya na pinakadakila sa inyo ay maging gaya ng pinakabata,+ at ang gumaganap bilang pinuno ay maging gaya ng isang naglilingkod.+ 27  Sapagkat sino ang mas dakila, ang nakahilig sa mesa o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakahilig sa mesa? Ngunit ako ay nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod.+ 28  “Gayunman, kayo ang mga nanatiling kasama+ ko sa aking mga pagsubok;+ 29  at nakikipagtipan ako sa inyo, kung paanong ang aking Ama ay nakipagtipan+ sa akin, ukol sa isang kaharian,+ 30  upang kayo ay makakain+ at makainom sa aking mesa sa kaharian ko,+ at makaupo sa mga trono+ upang humatol sa labindalawang tribo ng Israel. 31  “Simon, Simon, narito! hiningi ni Satanas+ na kayo ay mapasakaniya upang salain kayong gaya ng trigo.+ 32  Ngunit nagsumamo+ na ako para sa iyo na ang iyong pananampalataya ay huwag manghina; at ikaw, kapag nakabalik ka na, palakasin+ mo ang iyong mga kapatid.” 33  Nang magkagayon ay sinabi niya sa kaniya: “Panginoon, handa akong sumama sa iyo kapuwa sa bilangguan at sa kamatayan.”+ 34  Ngunit sinabi niya: “Sinasabi ko sa iyo, Pedro, Hindi titilaok ngayon ang tandang hanggang sa tatlong ulit mong maikaila na kilala mo ako.”+ 35  Sinabi rin niya sa kanila: “Nang isugo+ ko kayo na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga sandalyas, hindi kayo kinapos ng anuman, hindi ba?” Sinabi nila: “Hindi!” 36  Sa gayon ay sinabi niya sa kanila: “Ngunit ngayon ang may supot ng salapi ay kunin ito, gayundin ang isang supot ng pagkain; at ang walang tabak ay ipagbili ang kaniyang panlabas na kasuutan at bumili ng isa. 37  Sapagkat sinasabi ko sa inyo na itong nakasulat ay kailangang maganap sa akin, samakatuwid nga, ‘At siya ay ibinilang na kasama ng mga tampalasan.’+ Sapagkat yaong may kinalaman sa akin ay nagaganap na.”+ 38  Sa gayon ay sinabi nila: “Panginoon, narito! may dalawang tabak dito.” Sinabi niya sa kanila: “Sapat na iyan.” 39  Nang makalabas ay pumaroon siya sa Bundok ng mga Olibo gaya ng kinaugalian; at sumunod din sa kaniya ang mga alagad.+ 40  Pagdating sa dakong iyon ay sinabi niya sa kanila: “Magpatuloy kayo sa pananalangin, upang hindi kayo pumasok sa tukso.”+ 41  At siya naman ay lumayo sa kanila sa layong isang pukol ng bato, at iniluhod ang kaniyang mga tuhod at nagsimulang manalangin, 42  na sinasabi: “Ama, kung nais mo, alisin mo sa akin ang kopang ito. Gayunpaman, maganap nawa, hindi ang kalooban ko,+ kundi ang sa iyo.”+ 43  Nang magkagayon ay nagpakita sa kaniya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya.+ 44  Ngunit nang mapasamatinding paghihirap ay nagpatuloy siya sa pananalangin nang lalong marubdob;+ at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng mga patak ng dugo na tumutulo sa lupa.+ 45  At tumindig siya mula sa pananalangin, pumaroon sa mga alagad at nasumpungan silang umiidlip dahil sa pamimighati;+ 46  at sinabi niya sa kanila: “Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at magpatuloy sa pananalangin, upang hindi kayo pumasok sa tukso.”+ 47  Habang siya ay nagsasalita pa, narito! isang pulutong, at ang taong tinatawag na Hudas, na isa sa labindalawa, ay nauuna sa kanila;+ at nilapitan niya si Jesus upang halikan ito.+ 48  Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya: “Hudas, ipinagkakanulo mo ba ang Anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?”+ 49  Nang makita niyaong mga nasa palibot niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila: “Panginoon, mananaga ba kami sa pamamagitan ng tabak?”+ 50  Talaga ngang tinaga pa ng isa sa kanila ang alipin ng mataas na saserdote at tinagpas ang kaniyang kanang tainga.+ 51  Ngunit bilang tugon ay sinabi ni Jesus: “Hanggang diyan na lamang kayo.” At hinipo niya ang tainga at pinagaling siya.+ 52  Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga kapitan ng templo at sa matatandang lalaki na pumaroon dahil sa kaniya: “Kayo ba ay lumabas na may mga tabak at mga pamalo na waring laban sa isang magnanakaw?+ 53  Habang kasama ninyo ako sa templo+ sa araw-araw ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin.+ Ngunit ito ang inyong oras+ at ang awtoridad+ ng kadiliman.”+ 54  Sa gayon ay inaresto nila siya at dinala+ siya at ipinasok siya sa bahay ng mataas na saserdote;+ ngunit si Pedro ay sumusunod sa malayo.+ 55  Nang magpaningas sila ng apoy sa gitna ng looban at umupong magkakasama, si Pedro ay umupong kasama nila.+ 56  Ngunit isang alilang babae ang nakakita sa kaniya na nakaupo sa tabi ng maliyab na apoy at tiningnan siyang mabuti at sinabi: “Ang tao ring ito ay kasama niya noon.”+ 57  Ngunit ikinaila+ niya ito, na sinasabi: “Hindi ko siya kilala, babae.”+ 58  At pagkatapos ng maikling panahon isa pang tao na nakakita sa kaniya ang nagsabi: “Ikaw rin ay isa sa kanila.” Ngunit sinabi ni Pedro: “Lalaki, hindi nga ako.”+ 59  At pagkalipas ng mga isang oras ay pinasimulang igiit ng isa pang tao: “Tiyak ngang ang tao ring ito ay kasama niya noon; sapagkat, sa katunayan, siya ay taga-Galilea!”+ 60  Ngunit sinabi ni Pedro: “Lalaki, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo.” At kaagad, habang siya ay nagsasalita pa, tumilaok ang tandang.+ 61  At ang Panginoon ay bumaling at tumingin kay Pedro, at naalaala ni Pedro ang pananalita ng Panginoon nang sabihin nito sa kaniya: “Bago tumilaok ngayon ang tandang ay itatatwa mo ako nang tatlong ulit.”+ 62  At siya ay lumabas at tumangis nang may kapaitan.+ 63  At pinasimulan siyang gawing katatawanan+ ng mga lalaking nagbabantay sa kaniya, anupat hinahampas+ siya;+ 64  at pagkatapos siyang sakluban ay magtatanong sila at magsasabi: “Manghula ka. Sino ang humampas sa iyo?”+ 65  At patuloy silang nagsasabi ng marami pang ibang bagay bilang pamumusong+ laban sa kaniya. 66  Sa kalaunan nang maging araw na, ang kapulungan ng matatandang lalaki ng bayan, kapuwa mga punong saserdote at mga eskriba, ay nagtipon,+ at dinala nila siya sa kanilang bulwagan ng Sanedrin, na sinasabi:+ 67  “Kung ikaw ang Kristo,+ sabihin mo sa amin.” Ngunit sinabi niya sa kanila: “Kahit sabihin ko sa inyo, hindi naman kayo maniniwala.+ 68  Isa pa, kung tatanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot.+ 69  Gayunman, mula ngayon ang Anak ng tao+ ay uupo sa makapangyarihang kanan+ ng Diyos.”+ 70  Dahil dito ay sinabi nilang lahat: “Kung gayon, ikaw ba ang Anak ng Diyos?” Sinabi niya sa kanila: “Kayo mismo ang nagsasabi+ na ako nga.” 71  Sinabi nila: “Bakit pa natin kailangan ng higit na patotoo?+ Sapagkat tayo mismo ang nakarinig nito mula sa kaniyang sariling bibig.”+

Talababa