Bilang 4:1-49

4  Nagsalita ngayon si Jehova kay Moises at kay Aaron, na sinasabi:  “Kukunin ang kabuuang bilang ng mga anak ni Kohat+ mula sa mga anak ni Levi, ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama,  mula tatlumpung taóng gulang+ pataas hanggang limampung taóng gulang,+ lahat niyaong mga pumapasok sa pangkat na naglilingkod+ upang gawin ang gawain sa tolda ng kapisanan.  “Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kohat sa tolda ng kapisanan.+ Ito ay kabanal-banalang bagay:  At si Aaron at ang kaniyang mga anak ay papasok kapag lumilisan ang kampo, at ibababa nila ang tumatabing na kurtina+ at tatakpan nila ang kaban+ ng patotoo sa pamamagitan niyaon.  At maglalagay sila ng isang pantakip na yari sa balat ng poka+ sa ibabaw niyaon at maglalatag ng isang buong telang asul sa ibabaw at ilalagay ang mga pingga nito.+  “At maglalatag sila ng telang asul sa ibabaw ng mesa+ ng tinapay na pantanghal, at ilalagay nila sa ibabaw niyaon ang mga pinggan+ at ang mga kopa at ang mga mangkok+ at ang mga pitsel ng handog na inumin; at ang palagiang tinapay+ ay mananatili sa ibabaw niyaon.  At maglalatag sila ng telang iskarlatang kokus+ sa ibabaw ng mga iyon, at tatakpan nila iyon ng isang pantakip na yari sa balat ng poka+ at ilalagay ang mga pingga nito.+  At kukuha sila ng telang asul at tatakpan ang kandelero+ ng ilawan at ang mga lampara+ nito at ang mga pamatay-apoy+ nito at ang mga lalagyan ng apoy+ nito at lahat ng mga sisidlan+ nito para sa langis na karaniwang ginagamit nila roon sa paglilingkod. 10  At ilalagay nila iyon at lahat ng mga kagamitan nito sa isang pantakip na yari sa balat ng poka+ at ilalagay iyon sa isang pamingga. 11  At sa ibabaw ng ginintuang altar+ ay maglalatag sila ng telang asul, at tatakpan nila iyon ng pantakip na yari sa balat ng poka+ at ilalagay ang mga pingga nito.+ 12  At kukunin nila ang lahat ng mga kagamitan+ sa paglilingkod na karaniwang ginagamit nila sa paglilingkod sa dakong banal, at ilalagay nila ang mga iyon sa isang telang asul at tatakpan ang mga iyon ng pantakip na yari sa balat ng poka+ at ilalagay ang mga iyon sa isang pamingga. 13  “At aalisin nila ang abo ng taba sa altar+ at maglalatag sila ng tela na lanang tinina sa mamula-mulang purpura sa ibabaw niyaon. 14  At ilalagay nila sa ibabaw niyaon ang lahat ng mga kagamitan nito na karaniwang ginagamit nila roon sa paglilingkod, ang mga lalagyan ng apoy, ang mga tinidor at ang mga pala at ang mga mangkok, lahat ng mga kagamitan ng altar;+ at maglalatag sila sa ibabaw niyaon ng pantakip na yari sa balat ng poka at ilalagay ang mga pingga nito.+ 15  “At tatapusin ni Aaron at ng kaniyang mga anak ang pagtatakip sa dakong banal+ at sa lahat ng mga kagamitan+ ng dakong banal kapag lumilisan ang kampo, at pagkatapos niyaon ay papasok ang mga anak ni Kohat upang buhatin ang mga iyon,+ ngunit huwag nilang hihipuin+ ang dakong banal sapagkat kung gayon ay mamamatay sila. Ang mga bagay na ito ang papasanin ng mga anak ni Kohat sa tolda ng kapisanan.+ 16  “At ang pangangasiwaan+ ni Eleazar na anak ni Aaron na saserdote ay ang langis+ ng ilawan at ang mabangong insenso+ at ang palagiang handog na mga butil+ at ang pamahid na langis,+ ang pangangasiwa sa buong tabernakulo at sa lahat ng naroroon, samakatuwid ay ang dakong banal at ang mga kagamitan nito.” 17  At nagsalita pa si Jehova kay Moises at kay Aaron, na sinasabi: 18  “Huwag ninyong hayaang maputol ang tribo ng mga pamilya ng mga Kohatita+ mula sa mga Levita. 19  Kundi gawin ninyo ito para sa kanila upang manatili nga silang buháy at hindi mamatay dahil sa paglapit nila sa mga kabanal-banalang bagay.+ Si Aaron at ang kaniyang mga anak ay papasok, at aatasan nila sila, bawat isa sa kaniyang paglilingkod at sa kaniyang papasanin. 20  At huwag silang papasok upang tingnan ang mga banal na bagay kahit saglit man, sapagkat kung gayon ay mamamatay sila.”+ 21  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 22  “Kukunin ang kabuuang bilang ng mga anak ni Gerson,+ oo, sila ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa kanilang mga pamilya. 23  Mula tatlumpung taóng gulang pataas hanggang limampung taon ay irerehistro mo sila,+ lahat niyaong pumaparoon upang pumasok sa pangkat na naglilingkod upang mag-ukol ng paglilingkod sa tolda ng kapisanan. 24  Ito ang paglilingkod ng mga pamilya ng mga Gersonita kung tungkol sa paglilingkod at kung tungkol sa pagbubuhat.+ 25  At bubuhatin nila ang mga telang pantolda+ ng tabernakulo at ang tolda ng kapisanan,+ ang pantakip nito+ at ang pantakip na balat ng poka+ na nasa ibabaw niyaon, at ang pantabing+ sa pasukan ng tolda ng kapisanan, 26  at ang mga tabing+ ng looban at ang pantabing+ sa pasukan ng pintuang-daan ng looban na nasa palibot ng tabernakulo at ng altar, at ang kanilang mga pantoldang panali at lahat ng kanilang mga kagamitan sa paglilingkod, at lahat ng bagay na karaniwang ginagamit sa gawain. Gayon sila maglilingkod. 27  Sa utos ni Aaron at ng kaniyang mga anak+ ay gaganapin ang lahat ng paglilingkod ng mga anak ng mga Gersonita+ may kinalaman sa lahat ng kanilang mga papasanin at lahat ng kanilang paglilingkod, at itatakda ninyo sa kanila ang lahat ng kanilang mga papasanin ayon sa katungkulan. 28  Ito ang paglilingkod ng mga pamilya ng mga anak ng mga Gersonita+ sa tolda ng kapisanan, at ang kanilang katungkulang paglilingkod ay sa ilalim ng kamay ni Itamar+ na anak ni Aaron na saserdote. 29  “Kung tungkol sa mga anak ni Merari,+ irerehistro mo sila ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama. 30  Mula tatlumpung taóng gulang pataas hanggang limampung taon ay irerehistro mo sila, lahat niyaong pumapasok sa pangkat na naglilingkod upang mag-ukol ng paglilingkod sa tolda ng kapisanan.+ 31  At ito ang kanilang katungkulan, ang kanilang papasanin,+ ayon sa lahat ng kanilang paglilingkod sa tolda ng kapisanan: ang mga hamba+ ng tabernakulo at ang mga barakilan+ nito at ang mga haligi+ nito at ang may-ukit na mga tuntungan nito,+ 32  at ang mga haligi+ ng looban sa palibot at ang kanilang may-ukit na mga tuntungan+ at ang kanilang mga pantoldang tulos+ at ang kanilang mga pantoldang panali kasama ang lahat ng kanilang kasangkapan at lahat ng kanilang paglilingkod. At ayon sa kanilang mga pangalan ay itatakda ninyo ang kasangkapan na katungkulan nila, bilang kanilang pasan.+ 33  Ito ang paglilingkod ng mga pamilya ng mga anak ni Merari+ ayon sa lahat ng kanilang paglilingkod sa tolda ng kapisanan, sa ilalim ng kamay ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote.”+ 34  At inirehistro ni Moises at ni Aaron at ng mga pinuno+ ng kapulungan ang mga anak ng mga Kohatita+ ayon sa kanilang mga pamilya at ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama, 35  mula tatlumpung+ taóng gulang pataas hanggang limampung taon,+ lahat niyaong pumasok sa pangkat na naglilingkod para sa paglilingkod sa tolda ng kapisanan.+ 36  At ang mga rehistrado sa kanila ayon sa kanilang mga pamilya ay dalawang libo pitong daan at limampu.+ 37  Ito ang mga rehistrado+ mula sa mga pamilya ng mga Kohatita, lahat niyaong naglilingkod sa tolda ng kapisanan, na inirehistro ni Moises at ni Aaron sa utos ni Jehova sa pamamagitan ni Moises. 38  Kung tungkol sa mga rehistrado mula sa mga anak ni Gerson+ ayon sa kanilang mga pamilya at ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama, 39  mula tatlumpung taóng gulang pataas hanggang limampung taon, lahat niyaong pumasok sa pangkat na naglilingkod para sa paglilingkod sa tolda ng kapisanan,+ 40  ang mga rehistrado sa kanila ayon sa kanilang mga pamilya, ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama, ay dalawang libo anim na raan at tatlumpu.+ 41  Ito ang mga rehistrado mula sa mga pamilya ng mga anak ni Gerson, lahat niyaong naglilingkod sa tolda ng kapisanan, na inirehistro ni Moises at ni Aaron sa utos ni Jehova.+ 42  Kung tungkol sa mga rehistrado mula sa mga pamilya ng mga anak ni Merari ayon sa kanilang mga pamilya, ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama, 43  mula tatlumpung taóng gulang pataas hanggang limampung taóng gulang, lahat niyaong pumapasok sa pangkat na naglilingkod para sa paglilingkod sa tolda ng kapisanan,+ 44  ang mga rehistrado sa kanila ayon sa kanilang mga pamilya ay tatlong libo dalawang daan.+ 45  Ito ang mga rehistrado mula sa mga pamilya ng mga anak ni Merari, na inirehistro ni Moises at ni Aaron sa utos ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.+ 46  Ang lahat ng mga rehistrado na inirehistro ni Moises at ni Aaron at ng mga pinuno ng Israel bilang mga Levita ayon sa kanilang mga pamilya at ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama, 47  mula tatlumpung taóng gulang pataas hanggang limampung taóng gulang,+ lahat niyaong pumapasok upang magsagawa ng mabigat na paglilingkod at ng paglilingkod na pagdadala ng mga pasan sa tolda ng kapisanan,+ 48  ang mga rehistrado sa kanila ay walong libo limang daan at walumpu.+ 49  Sa utos ni Jehova ay inirehistro sila sa pamamagitan ni Moises, bawat isa ayon sa kaniyang paglilingkod at sa kaniyang pasan; at inirehistro sila gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises.+

Talababa