Bilang 2:1-34

2  At nagsalita si Jehova kay Moises at kay Aaron, na sinasabi:  “Ang mga anak ni Israel ay magkakampo, bawat lalaki ay sa tabi ng kaniyang tatlong-tribong pangkat,+ sa tabi ng mga tanda para sa sambahayan ng kanilang mga ama. Magkakampo sila sa palibot sa harap ng tolda ng kapisanan.  “At yaong mga magkakampo sa gawing silangan sa dakong sikatan ng araw ay ang tatlong-tribong pangkat ng kampo ni Juda sa kanilang mga hukbo, at ang pinuno sa mga anak ni Juda ay si Nason+ na anak ni Aminadab.  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay pitumpu’t apat na libo anim na raan.+  At yaong mga magkakampo sa tabi niya ay ang tribo ni Isacar,+ at ang pinuno sa mga anak ni Isacar ay si Netanel+ na anak ni Zuar.  At ang kaniyang hukbo at ang kaniyang mga rehistrado ay limampu’t apat na libo apat na raan.+  At ang tribo ni Zebulon; at ang pinuno sa mga anak ni Zebulon ay si Eliab+ na anak ni Helon.  At ang kaniyang hukbo at ang kaniyang mga rehistrado ay limampu’t pitong libo apat na raan.+  “Ang lahat ng rehistrado sa kampo ni Juda ay isang daan walumpu’t anim na libo apat na raan sa kanilang mga hukbo. Sila ang unang yayaon.+ 10  “Ang tatlong-tribong pangkat ng kampo ni Ruben+ ay sa dakong timog sa kanilang mga hukbo, at ang pinuno sa mga anak ni Ruben ay si Elizur+ na anak ni Sedeur. 11  At ang kaniyang hukbo at ang kaniyang mga rehistrado ay apatnapu’t anim na libo limang daan.+ 12  At yaong mga magkakampo sa tabi niya ay ang tribo ni Simeon, at ang pinuno sa mga anak ni Simeon ay si Selumiel+ na anak ni Zurisadai. 13  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay limampu’t siyam na libo tatlong daan.+ 14  At ang tribo ni Gad; at ang pinuno sa mga anak ni Gad ay si Eliasap+ na anak ni Reuel. 15  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay apatnapu’t limang libo anim na raan at limampu.+ 16  “Ang lahat ng rehistrado sa kampo ni Ruben ay isang daan at limampu’t isang libo apat na raan at limampu sa kanilang mga hukbo, at sila ang ikalawang yayaon.+ 17  “Kapag ililipat ang tolda ng kapisanan,+ ang kampo ng mga Levita+ ang mapapasagitna ng mga kampo. “Kung paano sila magkakampo, gayon sila yayaon,+ bawat isa ay nasa kaniyang dako, ayon sa kani-kanilang tatlong-tribong pangkat. 18  “Ang tatlong-tribong pangkat ng kampo ni Efraim+ sa kanilang mga hukbo ay sa dakong kanluran, at ang pinuno sa mga anak ni Efraim ay si Elisama+ na anak ni Amihud. 19  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay apatnapung libo limang daan.+ 20  At sa tabi niya ay ang tribo ni Manases,+ at ang pinuno sa mga anak ni Manases ay si Gamaliel+ na anak ni Pedazur. 21  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay tatlumpu’t dalawang libo dalawang daan.+ 22  At ang tribo ni Benjamin;+ at ang pinuno sa mga anak ni Benjamin ay si Abidan+ na anak ni Gideoni. 23  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay tatlumpu’t limang libo apat na raan.+ 24  “Ang lahat ng rehistrado sa kampo ni Efraim ay isang daan at walong libo isang daan sa kanilang mga hukbo, at sila ang ikatlong yayaon.+ 25  “Ang tatlong-tribong pangkat ng kampo ni Dan ay sa dakong hilaga sa kanilang mga hukbo, at ang pinuno sa mga anak ni Dan ay si Ahiezer+ na anak ni Amisadai. 26  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay animnapu’t dalawang libo pitong daan.+ 27  At ang mga magkakampo sa tabi niya ay ang tribo ni Aser, at ang pinuno sa mga anak ni Aser ay si Pagiel+ na anak ni Ocran. 28  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay apatnapu’t isang libo limang daan.+ 29  At ang tribo ni Neptali;+ at ang pinuno sa mga anak ni Neptali ay si Ahira+ na anak ni Enan. 30  At ang kaniyang hukbo at ang mga rehistrado sa kanila ay limampu’t tatlong libo apat na raan.+ 31  “Ang lahat ng rehistrado sa kampo ni Dan ay isang daan limampu’t pitong libo anim na raan. Sila ang huling yayaon+—ayon sa kani-kanilang tatlong-tribong pangkat.” 32  Ito ang mga rehistrado sa mga anak ni Israel ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama; ang lahat ng rehistrado sa mga kampo sa kanilang mga hukbo ay anim na raan at tatlong libo limang daan at limampu.+ 33  Ngunit ang mga Levita ay hindi inirehistrong+ kasama ng mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 34  At ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa lahat ng iniutos ni Jehova kay Moises.+ Gayon sila nagkampo sa kani-kanilang tatlong-tribong pangkat,+ at gayon sila yumaon,+ bawat isa ay sa kani-kaniyang pamilya may kinalaman sa sambahayan ng kaniyang mga ama.

Talababa