Bilang 34:1-29

34  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Utusan mo ang mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Papasok kayo sa lupain ng Canaan.+ Ito ang lupain na mahuhulog sa inyo bilang mana,+ ang lupain ng Canaan ayon sa mga hangganan nito.+  “‘At ang inyong magiging dakong timog ay mula sa ilang ng Zin sa tabi ng Edom,+ at ang inyong magiging hangganan sa timog ay mula sa dulo ng Dagat Asin+ sa silangan.  At ang inyong hangganan ay mag-iiba ng direksiyon mula sa timog ng sampahan ng Akrabim+ at tatawid hanggang sa Zin, at ang magiging dulo nito ay sa timog ng Kades-barnea;+ at ito ay lalabas sa Hazar-addar+ at tatawid patungo sa Azmon.  At ang hangganan ay mag-iiba ng direksiyon sa Azmon hanggang sa agusang libis ng Ehipto,+ at ang magiging dulo nito ay sa Dagat.+  “‘Kung tungkol sa inyong magiging hangganan sa kanluran,+ iyon ay ang Malaking Dagat at ang baybaying lupain. Ito ang inyong magiging hangganan sa kanluran.  “‘At ito ang inyong magiging hangganan sa hilaga: Mula sa Malaking Dagat ay mamarkahan ninyo ang hanggang sa Bundok Hor+ bilang hangganan para sa inyo.  Mula sa Bundok Hor ay mamarkahan ninyo ang hangganan hanggang sa pagpasok sa Hamat,+ at ang magiging dulo ng hangganan ay sa Zedad.+  At ang hangganan ay lalabas sa Zipron, at ang magiging dulo nito ay ang Hazar-enan.+ Ito ang inyong magiging hangganan sa hilaga. 10  “‘Pagkatapos ay mamarkahan ninyo para sa inyo bilang inyong hangganan sa silangan ang mula sa Hazar-enan hanggang sa Sepam. 11  At ang hangganan ay bababa mula sa Sepam hanggang sa Ribla sa silangan ng Ain, at ang hanggahan ay bababa at aabot sa silanganing dalisdis ng dagat ng Kineret.+ 12  At ang hanggahan ay bababa sa Jordan, at ang magiging dulo nito ay ang Dagat Asin.+ Ito ang inyong magiging lupain+ ayon sa mga hangganan nito sa buong palibot.’” 13  Sa gayon ay inutusan ni Moises ang mga anak ni Israel, na sinasabi: “Ito ang lupain na paghahati-hatian ninyo bilang pag-aari sa pamamagitan ng palabunutan,+ gaya ng iniutos ni Jehova na ibigay sa siyam at kalahating tribo.+ 14  Sapagkat ang tribo ng mga anak ng mga Rubenita ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama at ang tribo ng mga anak ng mga Gadita ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama ay nakakuha na, at kinuha na ng kalahati ng tribo ni Manases ang kanilang mana.+ 15  Kinuha na ng dalawa at kalahating tribo ang kanilang mana mula sa pook ng Jordan sa tabi ng Jerico sa gawing silangan sa dakong sikatan ng araw.”+ 16  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi: 17  “Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na maghahati-hati ng lupain sa inyo ukol sa pagmamay-ari, si Eleazar+ na saserdote at si Josue na anak ni Nun.+ 18  At kukuha kayo ng isang pinuno mula sa bawat tribo na maghahati-hati ng lupain ukol sa pagmamay-ari.+ 19  At ito ang mga pangalan ng mga lalaki: Mula sa tribo ni Juda,+ si Caleb na anak ni Jepune;+ 20  at mula sa tribo ng mga anak ni Simeon,+ si Semuel na anak ni Amihud; 21  mula sa tribo ni Benjamin,+ si Elidad na anak ni Kislon; 22  at mula sa tribo ng mga anak ni Dan+ ay isang pinuno, si Buki na anak ni Jogli; 23  mula sa mga anak ni Jose,+ mula sa tribo ng mga anak ni Manases+ ay isang pinuno, si Haniel na anak ni Epod; 24  at mula sa tribo ng mga anak ni Efraim+ ay isang pinuno, si Kemuel na anak ni Siptan; 25  at mula sa tribo ng mga anak ni Zebulon+ ay isang pinuno, si Elisapan na anak ni Parnac; 26  at mula sa tribo ng mga anak ni Isacar+ ay isang pinuno, si Paltiel na anak ni Azan; 27  at mula sa tribo ng mga anak ni Aser+ ay isang pinuno, si Ahihud na anak ni Selomi; 28  at mula sa tribo ng mga anak ni Neptali+ ay isang pinuno, si Pedahel na anak ni Amihud.” 29  Ito ang mga inutusan ni Jehova upang ang mga anak ni Israel ay gawin nilang mga may-ari ng lupa sa lupain ng Canaan.+

Talababa