Bilang 20:1-29

20  At ang mga anak ni Israel, ang buong kapulungan, ay pumasok sa ilang ng Zin+ noong unang buwan, at nanahanan ang bayan sa Kades.+ Doon namatay si Miriam+ at doon siya inilibing.  At walang tubig para sa kapulungan,+ at nagsimula silang magtipun-tipon laban kay Moises at kay Aaron.+  At nakipagtalo ang bayan+ kay Moises at sinabi: “Pumanaw na sana kami nang pumanaw ang aming mga kapatid sa harap ni Jehova!+  At bakit ninyo dinala ang kongregasyon ni Jehova sa ilang na ito upang kami at ang aming mga hayop na pantrabaho ay mamatay roon?+  At bakit ninyo kami iniahon mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang dakong ito?+ Hindi ito dako ng binhi at ng mga igos at ng mga punong ubas at ng mga granada,+ at walang tubig na maiinom.”  At umalis si Moises at si Aaron mula sa harap ng kongregasyon tungo sa pasukan ng tolda ng kapisanan at isinubsob ang kanilang mga mukha,+ at ang kaluwalhatian ni Jehova ay nagsimulang lumitaw sa kanila.+  Nang magkagayon ay nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Kunin mo ang tungkod+ at tipunin mo ang kapulungan, ikaw at si Aaron na iyong kapatid, at magsalita kayo sa malaking bato sa kanilang paningin upang magbigay nga ito ng kaniyang tubig; at maglabas ka ng tubig para sa kanila mula sa malaking bato at bigyan mo ng maiinom ang kapulungan at ang kanilang mga hayop na pantrabaho.”+  Kaya kinuha ni Moises ang tungkod mula sa harap ni Jehova,+ gaya ng iniutos niya sa kaniya. 10  Pagkatapos ay tinipon ni Moises at ni Aaron ang kongregasyon sa harap ng malaking bato, at sinabi niya sa kanila: “Makinig kayo ngayon, kayong mga mapaghimagsik!+ Maglalabas ba kami ng tubig para sa inyo mula sa malaking batong ito?”+ 11  Sa gayon ay itinaas ni Moises ang kaniyang kamay at hinampas nang makalawang ulit ang malaking bato sa pamamagitan ng kaniyang tungkod; at nagsimulang lumabas ang maraming tubig, at ang kapulungan at ang kanilang mga hayop na pantrabaho ay nagsimulang uminom.+ 12  Nang maglaon ay sinabi ni Jehova kay Moises at kay Aaron: “Sapagkat hindi kayo nagpakita ng pananampalataya sa akin upang pabanalin+ ako sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya hindi ninyo dadalhin ang kongregasyong ito sa lupain na tiyak na ibibigay ko sa kanila.”+ 13  Ito ang tubig ng Meriba,+ sapagkat ang mga anak ni Israel ay nakipagtalo kay Jehova, kung kaya napabanal siya sa gitna nila. 14  At si Moises ay nagsugo ng mga mensahero mula sa Kades sa hari ng Edom:+ “Ito ang sinabi ng iyong kapatid na si Israel,+ ‘Nalalaman mong lubos ang lahat ng paghihirap na dumating sa amin.+ 15  At bumaba sa Ehipto ang aming mga ama,+ at nanatili kaming nananahanan sa Ehipto nang maraming araw;+ at ang mga Ehipsiyo ay nagsimulang gumawa ng masama sa amin at sa aming mga ama.+ 16  Nang dakong huli ay dumaing kami kay Jehova+ at narinig niya ang aming tinig at nagsugo ng isang anghel+ at inilabas kami mula sa Ehipto; at narito kami sa Kades, isang lunsod sa dulo ng iyong teritoryo. 17  Pakisuyo, paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami daraan sa bukid o sa ubasan, at hindi kami iinom ng tubig sa balon. Sa daan ng hari kami maglalakad.+ Hindi kami liliko sa kanan o sa kaliwa,+ hanggang sa makaraan kami sa iyong teritoryo.’” 18  Gayunman, sinabi ng Edom sa kaniya: “Huwag kang daraan sa akin, dahil baka lumabas ako na may tabak upang salubungin ka.” 19  Sinabi naman ng mga anak ni Israel sa kaniya: “Sa lansangang-bayan kami aahon; at kung ako at ang aking mga alagang hayop ay uminom ng iyong tubig, ibibigay ko rin naman ang halaga niyaon.+ Wala akong ibang nais kundi ang makaraan ang aking mga paa.”+ 20  Gayunma’y sinabi niya: “Huwag kang daraan.”+ Sa gayon ay lumabas ang Edom+ upang salubungin siya na may kasamang napakaraming tao at may malakas na kamay. 21  Gayon tumanggi ang Edom na pahintulutang dumaan ang Israel sa kaniyang teritoryo.+ Kaya ang Israel ay lumayo sa kaniya.+ 22  At ang mga anak ni Israel, ang buong kapulungan, ay lumisan mula sa Kades+ at pumaroon sa Bundok Hor.+ 23  Nang magkagayon ay ganito ang sinabi ni Jehova kay Moises at kay Aaron sa Bundok Hor sa may hanggahan ng lupain ng Edom: 24  “Si Aaron ay mapipisan sa kaniyang bayan,+ sapagkat hindi siya papasok sa lupain na tiyak na ibibigay ko sa mga anak ni Israel, sa dahilang naghimagsik kayo laban sa aking utos may kinalaman sa tubig ng Meriba.+ 25  Dalhin mo si Aaron at si Eleazar na kaniyang anak at iahon mo sila sa Bundok Hor. 26  At hubaran mo si Aaron ng kaniyang mga kasuutan,+ at isuot mo ang mga iyon kay Eleazar+ na kaniyang anak; at si Aaron ay mapipisan at mamamatay roon.”+ 27  Kaya ginawa ni Moises ang gaya ng iniutos ni Jehova; at sa paningin ng buong kapulungan ay umakyat sila sa Bundok Hor. 28  At hinubaran ni Moises si Aaron ng kaniyang mga kasuutan at isinuot ang mga iyon kay Eleazar na kaniyang anak, pagkatapos ay namatay si Aaron doon sa taluktok ng bundok.+ At bumaba si Moises at si Eleazar mula sa bundok. 29  At nakita ng buong kapulungan na si Aaron ay pumanaw na, at patuloy na tinangisan ng buong sambahayan ng Israel si Aaron nang tatlumpung araw.+

Talababa