Bilang 1:1-54

1  At nagsalita si Jehova kay Moises sa ilang ng Sinai,+ sa tolda ng kapisanan,+ noong unang araw ng ikalawang buwan nang ikalawang taon ng kanilang paglabas mula sa lupain ng Ehipto,+ at sinabi niya:  “Kunin ninyo ang kabuuang bilang+ ng buong kapulungan ng mga anak ni Israel ayon sa kanilang mga pamilya, ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama, sa bilang ng mga pangalan, lahat ng mga lalaki, bawat ulo sa kanila,  mula dalawampung taóng gulang pataas,+ lahat ng nakasasama sa hukbo sa Israel.+ Irerehistro ninyo sila ayon sa kanilang mga hukbo, ikaw at si Aaron.  “At magsasama kayo ng ilang lalaki, isang lalaki sa isang tribo; bawat isa ay ulo ng sambahayan ng kaniyang mga ama.+  At ito ang mga pangalan ng mga lalaki na tatayong kasama ninyo: Mula kay Ruben,+ si Elizur+ na anak ni Sedeur;  mula kay Simeon,+ si Selumiel+ na anak ni Zurisadai;  mula kay Juda,+ si Nason+ na anak ni Aminadab;  mula kay Isacar,+ si Netanel+ na anak ni Zuar;  mula kay Zebulon,+ si Eliab+ na anak ni Helon; 10  mula sa mga anak ni Jose:+ mula kay Efraim,+ si Elisama na anak ni Amihud; mula kay Manases,+ si Gamaliel na anak ni Pedazur; 11  mula kay Benjamin,+ si Abidan+ na anak ni Gideoni; 12  mula kay Dan,+ si Ahiezer+ na anak ni Amisadai; 13  mula kay Aser,+ si Pagiel+ na anak ni Ocran; 14  mula kay Gad,+ si Eliasap+ na anak ni Deuel;+ 15  mula kay Neptali,+ si Ahira+ na anak ni Enan. 16  Ito ang mga tinawag mula sa kapulungan, na mga pinuno+ ng mga tribo ng kanilang mga ama. Sila ang mga ulo ng mga libu-libo ng Israel.”+ 17  Kaya dinala ni Moises at ni Aaron ang mga lalaking ito na tinukoy ayon sa mga pangalan. 18  At tinipon nila ang buong kapulungan noong unang araw ng ikalawang buwan, upang maipakilala nila ang kanilang kanunununuan+ kung tungkol sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama, ayon sa bilang ng mga pangalan, mula dalawampung taóng gulang pataas,+ bawat ulo sa kanila, 19  gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises; at inirehistro+ niya sila sa ilang ng Sinai. 20  At ang mga anak ni Ruben, na panganay ni Israel,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama, ayon sa bilang ng mga pangalan, bawat ulo sa kanila, lahat ng mga lalaki mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 21  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Ruben, ay apatnapu’t anim na libo limang daan.+ 22  Mula sa mga anak ni Simeon,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama, yaong mga rehistrado sa kaniya ayon sa bilang ng mga pangalan, bawat ulo sa kanila, lahat ng mga lalaki mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 23  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Simeon ay limampu’t siyam na libo tatlong daan.+ 24  Mula sa mga anak ni Gad,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 25  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Gad+ ay apatnapu’t limang libo anim na raan at limampu.+ 26  Mula sa mga anak ni Juda,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 27  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Juda ay pitumpu’t apat na libo anim na raan.+ 28  Mula sa mga anak ni Isacar,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 29  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Isacar ay limampu’t apat na libo apat na raan.+ 30  Mula sa mga anak ni Zebulon,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 31  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Zebulon ay limampu’t pitong libo apat na raan.+ 32  Mula sa mga anak ni Jose: mula sa mga anak ni Efraim,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 33  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Efraim+ ay apatnapung libo limang daan.+ 34  Mula sa mga anak ni Manases,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 35  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Manases ay tatlumpu’t dalawang libo dalawang daan.+ 36  Mula sa mga anak ni Benjamin,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 37  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Benjamin ay tatlumpu’t limang libo apat na raan.+ 38  Mula sa mga anak ni Dan,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 39  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Dan ay animnapu’t dalawang libo pitong daan.+ 40  Mula sa mga anak ni Aser,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 41  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Aser ay apatnapu’t isang libo limang daan.+ 42  Mula sa mga anak ni Neptali,+ na ang kanilang mga kapanganakan ay ayon sa kanilang mga pamilya sa sambahayan ng kanilang mga ama ayon sa bilang ng mga pangalan mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo, 43  yaong mga rehistrado sa kanila mula sa tribo ni Neptali ay limampu’t tatlong libo apat na raan.+ 44  Ito ang mga rehistrado, na inirehistro ni Moises, kasama ni Aaron at ng mga pinuno ng Israel, na labindalawang lalaki. Kinakatawan ng bawat isa sa kanila ang sambahayan ng kaniyang mga ama. 45  At lahat niyaong mga rehistrado sa mga anak ni Israel ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama mula dalawampung taóng gulang pataas, lahat ng nakasasama sa hukbo sa Israel, ay umabot, 46  oo, lahat niyaong mga rehistrado ay umabot sa anim na raan at tatlong libo limang daan at limampu.+ 47  Gayunman, ang mga Levita+ ayon sa tribo ng kanilang mga ama ay hindi inirehistrong kasama nila.+ 48  Dahil dito ay nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 49  “Tanging ang tribo ni Levi ang hindi mo irerehistro, at ang kabuuang bilang nila ay huwag mong kukuning kasama ng mga anak ni Israel.+ 50  At atasan mo ang mga Levita sa tabernakulo ng Patotoo+ at sa lahat ng mga kagamitan nito at sa lahat ng bagay na nauukol doon.+ Sila mismo ang magbubuhat ng tabernakulo at ng lahat ng mga kagamitan nito,+ at sila mismo ang maglilingkod+ doon; at sa palibot ng tabernakulo sila magkakampo.+ 51  At kailanma’t ililipat ang tabernakulo ay kakalasin iyon ng mga Levita;+ at kapag magkakampo ang tabernakulo ay itatayo iyon ng mga Levita; at sinumang lumapit na ibang tao ay papatayin.+ 52  “At ang mga anak ni Israel ay magkakampo bawat isa ay sa kaniyang kampo, at bawat lalaki ay sa tabi ng kaniyang tatlong-tribong pangkat+ ayon sa kanilang mga hukbo. 53  At ang mga Levita ay magkakampo sa palibot ng tabernakulo ng Patotoo, upang walang galit+ na bumangon laban sa kapulungan ng mga anak ni Israel; at tutuparin ng mga Levita ang paglilingkod na ukol sa tabernakulo ng Patotoo.”+ 54  At ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa lahat ng iniutos ni Jehova kay Moises. Gayung-gayon ang ginawa nila.+

Talababa