Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 SEKSIYON 2

Ang Simula ng Ministeryo ni Jesus

“Tingnan ninyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan.”—Juan 1:29

Ang Simula ng Ministeryo ni Jesus

SA SEKSIYONG ITO

KABANATA 12

Nagpabautismo si Jesus

Bakit nagpabautismo si Jesus gayong hindi naman siya nagkasala?

KABANATA 13

Matuto Mula sa Pagharap ni Jesus sa Tukso

Pinatutunayan ng pagtukso kay Jesus ang dalawang mahalagang katotohanan tungkol sa Diyablo.

KABANATA 14

Nagsimulang Gumawa ng mga Alagad si Jesus

Ano ang nakakumbinsi sa unang anim na alagad ni Jesus na nakita na nila ang Mesiyas?

KABANATA 15

Ang Kaniyang Unang Himala

Ipinakita ni Jesus sa kaniyang ina na anumang gagawin niya ngayon ay magmumula sa utos, hindi ng sinumang tao, kundi ng kaniyang Ama sa langit.

KABANATA 16

Ang Sigasig ni Jesus Para sa Tunay na Pagsamba

Pinapayagan ng Kautusan ng Diyos ang mga tao na bumili sa Jerusalem ng mga hayop na ihahandog. Kung gayon, bakit nagalit si Jesus sa mga nagtitinda sa templo?

KABANATA 17

Tinuruan Niya si Nicodemo sa Gabi

Ano ang ibig sabihin ng “ipanganganak muli”?

KABANATA 18

Dumarami si Jesus Habang Kumakaunti si Juan

Naiinggit ang mga alagad ni Juan Bautista, kahit na si Juan mismo ay hindi naman naiinggit.

KABANATA 19

Pagtuturo sa Isang Samaritana

May sinabi si Jesus sa kaniya na malamang na hindi pa nito nasasabi kahit kanino.