Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KABANATA 72

Nagsugo si Jesus ng 70 Alagad Para Mangaral

Nagsugo si Jesus ng 70 Alagad Para Mangaral

LUCAS 10:1-24

  • PUMILI SI JESUS NG 70 ALAGAD AT ISINUGO SILA PARA MANGARAL

Papatapos na ang taóng 32 C.E., mga tatlong taon mula nang bautismuhan si Jesus. Kaaalis lang niya at ng mga alagad sa Jerusalem para sa Kapistahan ng mga Tabernakulo. At malamang na nasa malapit lang sila. (Lucas 10:38; Juan 11:1) Sa katunayan, sa Judea o sa kabila ng Ilog Jordan sa distrito ng Perea siya nangaral sa natitirang anim na buwan ng kaniyang ministeryo. Kailangan ding mapangaralan ang mga lugar na ito.

Bago nito, pagkatapos ng Paskuwa ng 30 C.E., ilang buwan ding nangaral si Jesus sa Judea hanggang sa Samaria. At noong malapit na ang Paskuwa ng 31 C.E., tinangka siyang patayin ng mga Judio sa Jerusalem. Sa sumunod na isa’t kalahating taon, nagturo si Jesus sa hilaga, sa Galilea. Marami siyang naging tagasunod nang panahong iyon. Sa Galilea sinanay ni Jesus ang mga apostol at nagbigay siya ng tagubilin nang isugo niya sila: “Mangaral, na sinasabi: ‘Ang Kaharian ng langit ay malapit na.’” (Mateo 10:5-7) Ngayon, nag-organisa siya ng malawakang pangangaral sa Judea.

Sinimulan niya ito sa pagpili ng 70 alagad at isinugo sila nang dala-dalawa. Kaya may 35 pares ng mangangaral ng Kaharian sa teritoryong “marami ang aanihin, pero kakaunti ang mga manggagawa.” (Lucas 10:2) Pinauna sila ni Jesus sa mga lugar na pupuntahan niya. Ang 70 ay magpapagaling ng mga maysakit at ipangangaral nila ang mensaheng inihahayag din ni Jesus.

Hindi magtuturo sa mga sinagoga ang mga alagad. Sinabi ni Jesus na puntahan nila ang mga tao sa bahay. “Saanmang bahay kayo pumasok,” ang bilin niya, “sabihin muna: ‘Magkaroon nawa ng kapayapaan sa bahay na ito.’ At kung may isang kaibigan ng kapayapaan na naroon, mapapasakaniya ang inyong kapayapaan.” Ano ang mensahe nila? Sinabi ni Jesus: “Sabihin sa kanila: ‘Ang Kaharian ng Diyos ay malapit na.’”—Lucas 10:5-9.

Ang tagubilin ni Jesus sa 70 ay kapareho ng tagubilin niya sa 12 apostol nang isugo niya sila, mga isang taon na ang nakalilipas. Nagbabala siya na hindi lahat ay tatanggap. Pero maihahanda nila ang mga tatanggap para pagdating ni Jesus doon, marami ang masasabik na makita at mapakinggan ang Panginoon.

Pagbalik ng 35 pares ng mangangaral ng Kaharian, masayang-masaya nilang sinabi kay Jesus: “Panginoon, maging ang mga demonyo ay napapasunod namin sa pamamagitan ng pangalan mo.” Tuwang-tuwa si Jesus sa ulat na ito, kaya sinabi niya: “Nakikita ko nang nahulog si Satanas na tulad ng kidlat mula sa langit. Ibinigay ko na sa inyo ang awtoridad na tapak-tapakan ang mga ahas at mga alakdan.”—Lucas 10:17-19.

Tinitiyak ni Jesus sa mga tagasunod niya na kaya nilang daigin ang masasamang bagay, na para bang tinatapak-tapakan ang mga ahas at  alakdan. Isa pa, makatitiyak silang sa hinaharap, mahuhulog si Satanas sa langit. Tinulungan din ni Jesus ang 70 na makita kung ano ang talagang importante. Sinabi niya: “Huwag kayong magsaya dahil napapasunod ninyo ang mga espiritu, kundi magsaya kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat na sa langit.”—Lucas 10:20.

Tuwang-tuwa si Jesus at sa harap ng marami, pinuri niya ang kaniyang Ama dahil sa paggamit sa mapagpakumbabang mga lingkod na ito sa makapangyarihang paraan. Bumaling siya sa mga alagad at sinabi: “Maligaya ang mga nakakakita ng mga bagay na nakikita ninyo. Dahil sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at hari ang naghangad na makita ang mga nakikita ninyo pero hindi nila nakita ang mga iyon, at marinig ang mga naririnig ninyo pero hindi nila narinig ang mga iyon.”—Lucas 10:23, 24.