Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KABANATA 125

Dinala si Jesus kay Anas, Pagkatapos ay kay Caifas

Dinala si Jesus kay Anas, Pagkatapos ay kay Caifas

MATEO 26:57-68 MARCOS 14:53-65 LUCAS 22:54, 63-65 JUAN 18:13, 14, 19-24

  • DINALA SI JESUS SA DATING MATAAS NA SASERDOTENG SI ANAS

  • ISANG ILEGAL NA PAGLILITIS SA SANEDRIN

Matapos talian si Jesus na gaya ng isang kriminal, dinala siya kay Anas, ang mataas na saserdote noong magpunta ang 12-anyos na si Jesus sa templo at mapahanga ang mga guro doon. (Lucas 2:42, 47) Naging mataas na saserdote rin ang ilan sa mga anak ni Anas, at ang manugang niyang si Caifas ang nasa posisyong iyan ngayon.

Habang nasa bahay ni Anas si Jesus, tinipon ni Caifas ang mga miyembro ng Sanedrin. Kabilang sa 71 miyembro ng hukumang iyan ang kasalukuyan at mga dating mataas na saserdote.

Tinanong ni Anas si Jesus “tungkol sa mga alagad niya at sa kaniyang turo.” Sumagot si Jesus: “Hayagan akong nagsalita sa lahat ng tao. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo, kung saan nagtitipon ang lahat ng Judio, at wala akong sinabi nang palihim. Bakit mo ako tinatanong? Tanungin mo ang mga nakarinig sa mga sinabi ko.”—Juan 18:19-21.

Sinampal ng isang guwardiya si Jesus at sinabi: “Ganiyan ka ba sumagot sa punong saserdote?” Pero alam ni Jesus na wala siyang ginawang masama, kaya sinabi niya: “Kung may sinabi akong mali, patunayan mo; pero kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?” (Juan 18:22, 23) Pagkatapos, ipinadala ni Anas si Jesus sa kaniyang manugang na si Caifas.

Kumpleto na ngayon ang mga miyembro ng Sanedrin—ang kasalukuyang mataas na saserdote, matatandang lalaki, at mga eskriba. Nagtipon  sila sa bahay ni Caifas. Ilegal na maglitis sa gabi ng Paskuwa, pero tuloy pa rin ang kanilang maitim na balak.

Malabong maging patas ang grupong ito. Matapos buhaying muli ni Jesus si Lazaro, nagpasiya ang Sanedrin na patayin si Jesus. (Juan 11:47-53) At ilang araw pa lang ang nakalilipas mula noong magsabuwatan ang mga lider ng relihiyon para dakpin si Jesus at patayin. (Mateo 26:3, 4) Oo, bago pa man litisin si Jesus, sentensiyado na siya ng kamatayan!

Bukod sa ilegal na paglilitis, naghanap din ang mga punong saserdote at iba pang miyembro ng Sanedrin ng mga testigong handang magsinungaling. Maraming gustong tumestigo laban kay Jesus, pero hindi magkakatugma ang testimonya nila. Di-nagtagal, dalawang testigo ang nagsabi: “Narinig naming sinabi niya, ‘Ibabagsak ko ang templong ito na ginawa ng mga kamay, at sa loob ng tatlong araw ay magtatayo ako ng iba na hindi ginawa ng mga kamay.’” (Marcos 14:58) Pero may pagkakasalungatan din ang testimonya ng dalawang ito.

Tinanong ni Caifas si Jesus: “Wala ka bang isasagot? Ano itong sinasabi nila laban sa iyo?” (Marcos 14:60) Nanatiling tahimik si Jesus sa kabila ng maling paratang ng mga testigong hindi magkakatugma ang testimonya. Kaya nag-iba ng taktika ang mataas na saserdoteng si Caifas.

Alam ni Caifas na malaking isyu sa mga Judio ang pag-aangkin ng sinuman na siya ay Anak ng Diyos. Kamakailan lang, nang tawagin ni Jesus na Ama ang Diyos, nagalit ang mga Judio at gusto siyang patayin dahil para sa kanila, “ginagawa niyang kapantay ng Diyos ang sarili niya.” (Juan 5:17, 18; 10:31-39) Iyan ang ginamit ni Caifas laban kay Jesus, at sinabi: “Pinanunumpa kita sa harap ng Diyos na buháy na sabihin sa amin kung ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos!” (Mateo 26:63) Dati nang ipinakikilala ni Jesus ang kaniyang sarili bilang ang Anak ng Diyos. (Juan 3:18; 5:25; 11:4) Kung hindi niya ito aaminin ngayon, para na rin niyang itinanggi na siya ang Anak ng Diyos at ang Kristo. Kaya sinabi ni Jesus: “Ako nga; at makikita ninyo ang Anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Makapangyarihan-sa-lahat at dumarating na kasama ng mga ulap sa langit.”—Marcos 14:62.

Gumawa ngayon ng eksena si Caifas—pinunit niya ang damit niya at sinabi: “Siya ay namusong! Bakit pa natin kailangan ng mga testigo? Narinig na ninyo ang pamumusong niya. Ano sa palagay ninyo?” Nagkaisa ang Sanedrin sa kanilang di-makatarungang hatol: “Dapat siyang mamatay.”—Mateo 26:65, 66.

Pagkatapos, pinagtawanan nila si Jesus at sinuntok siya. Sinampal naman siya ng iba at dinuraan sa mukha. Matapos nilang takpan ang kaniyang mukha, sinampal nila siya at sinabi: “Hulaan mo kung sino ang humampas sa iyo!” (Lucas 22:64) Isip-isipin iyan! Minamaltrato at nililitis nang ilegal ang Anak ng Diyos!