Ezra 4:1-24

4  Adui+ za Yuda na Benyamini waliposikia kwamba wana wa Uhamisho+ wanamjengea Yehova Mungu wa Israeli hekalu,  wakamfikia Zerubabeli+ mara moja akiwa pamoja na vichwa+ vya nyumba za ukoo wa upande wa baba na kuwaambia: “Acheni tujenge pamoja nanyi;+ kwa maana, kama ninyi, sisi pia tunamtafuta Mungu wenu+ nasi tunamtolea dhabihu tangu siku za Esar-hadoni+ mfalme wa Ashuru, aliyetuleta hapa.”+  Hata hivyo, Zerubabeli na Yeshua+ na wengineo wa vichwa+ vya nyumba za ukoo wa upande wa baba za Israeli wakawaambia: “Haiwahusu ninyi kujenga pamoja nasi nyumba kwa ajili ya Mungu wetu,+ kwa maana sisi wenyewe tutamjengea Yehova Mungu wa Israeli, kama alivyotuamuru Mfalme Koreshi,+ mfalme wa Uajemi.”  Ndipo watu wa nchi wakazidi kuilegeza+ mikono ya watu wa Yuda na kuwavunja moyo wasijenge+  na kuwalipa+ washauri ili kulivunja shauri lao siku zote za Koreshi mfalme wa Uajemi mpaka wakati wa utawala wa Dario+ mfalme wa Uajemi.  Na wakati wa utawala wa Ahasuero, mwanzoni mwa utawala wake, waliandika shtaka+ juu ya wakaaji wa Yuda na Yerusalemu.  Pia, katika siku za Artashasta, Bishlamu, Mithredathi, Tabeeli na wale wenzake walimwandikia Artashasta mfalme wa Uajemi, na maandishi ya barua hiyo yaliandikwa kwa herufi za Kiaramu na kutafsiriwa katika lugha ya Kiaramu.+  Rehumu ofisa mkuu wa serikali na Shimshai, mwandishi, wakamwandikia Mfalme Artashasta barua dhidi ya Yerusalemu, kama inavyofuata:  Ndipo Rehumu+ ofisa mkuu wa serikali na Shimshai, mwandishi, na wenzao wengine, waamuzi na magavana wadogo ng’ambo ya Mto,+ waandishi,+ watu wa Ereki,+ Wababiloni,+ wakaaji wa Susa,+ yaani, Waelamu,+ 10  na mataifa+ mengine ambao Asenapari+ mkuu na mheshimiwa aliwapeleka uhamishoni na kuwakalisha katika majiji ya Samaria,+ na wale wengine ng’ambo ya Mto, —; basi sasa 11  hii ndiyo nakala ya barua waliyotuma kuhusu jambo hilo: “Kwa Artashasta+ mfalme wa watumishi wako, watu walio ng’ambo ya Mto: Basi 12  na ijulikane kwa mfalme kwamba Wayahudi waliokuja hapa kwetu kutoka kwako wamefika Yerusalemu. Wanajenga lile jiji baya na lenye kuasi, nao wanakamilisha kuta+ na kurekebisha misingi. 13  Sasa mfalme na ajue kwamba, jiji hili likijengwa na kuta zake kukamilishwa, hawatatoa kodi+ wala ushuru+ wala ada, na jambo hilo litaleta hasara kwa hazina+ za wafalme. 14  Basi kwa vile sisi hula chumvi ya jumba la mfalme, na haifai sisi kuona mfalme akinyimwa, ndiyo sababu tumetuma na kumjulisha mfalme jambo hilo, 15  ili ufanywe uchunguzi wa kitabu cha kumbukumbu+ za mababu zako wa kale. Ndipo utakapopata kujua katika kitabu hicho cha kumbukumbu kwamba jiji hilo ni jiji lenye kuasi linalosababisha hasara kwa wafalme na wilaya za utawala, na ndani yake mlikuwa na wachochezi wa uasi tangu siku za zamani. Ndiyo sababu jiji hilo limefanywa ukiwa.+ 16  Tunamjulisha mfalme kwamba, jiji hilo likijengwa na kuta zake kukamilishwa, wewe pia hakika hutakuwa na fungu lolote ng’ambo ya Mto.”+ 17  Mfalme akapeleka neno kwa Rehumu+ ofisa mkuu wa serikali na Shimshai mwandishi na wenzao+ waliokaa katika Samaria na wale wengine ng’ambo ya Mto: “Salamu!+ Basi 18  ile barua rasmi ambayo mmetutumia imesomwa waziwazi mbele yangu. 19  Kwa hiyo mimi nimetoa agizo, nao wamechunguza+ na kupata kwamba jiji hilo limekuwa likisimama kuwapinga wafalme tangu siku za kale na uasi na maasi yameendelezwa humo.+ 20  Na kulikuwa na wafalme wenye nguvu+ juu ya Yerusalemu waliotawala watu wote ng’ambo ya Mto,+ nao walikuwa wakipewa kodi, ushuru na ada.+ 21  Sasa waagizeni wanaume hao wakome, ili jiji hilo lisijengwe upya mpaka nitakapotoa agizo. 22  Kwa hiyo iweni waangalifu kusiwe na uzembe kuhusu kutenda jambo hili, ili madhara hayo yasiongezeke yawe kwa hasara ya wafalme.”+ 23  Ikawa kwamba baada ya kusomwa kwa nakala ya barua rasmi ya Mfalme Artashasta mbele ya Rehumu+ na Shimshai+ mwandishi na wenzao,+ walifanya haraka kwenda Yerusalemu kwa Wayahudi na kuwakomesha kwa kutumia nguvu za silaha.+ 24  Wakati huo ndipo kazi ikakoma kwenye nyumba ya Mungu, iliyokuwa Yerusalemu; nayo ikakoma mpaka mwaka wa pili wa kutawala kwa Dario+ mfalme wa Uajemi.

Maelezo ya Chini