Ezra 5:1-17

5  Naye Hagai+ nabii na Zekaria+ mjukuu wa Ido,+ nabii, wakawatolea unabii Wayahudi waliokuwa katika Yuda na Yerusalemu, kwa jina+ la Mungu wa Israeli aliyekuwa juu yao.+  Ndipo Zerubabeli+ mwana wa Shealtieli+ na Yeshua+ mwana wa Yehosadaki wakasimama na kuanza kujenga upya nyumba ya Mungu, iliyokuwa Yerusalemu; na manabii+ wa Mungu walikuwa pamoja nao kuwapa msaada.  Wakati huo Tatenai+ gavana wa ng’ambo ya Mto+ na Shethar-bozenai na wenzao wakaja kwao, na kuwaambia hivi: “Ni nani aliyewapa agizo la kujenga nyumba hii na kukamilisha muundo huu wa nguzo?”+  Kisha wakawaambia hivi: “Majina ya wanaume wanaojenga jengo hili ni nani?”  Nalo jicho+ la Mungu lilikuwa juu ya+ wanaume wazee wa Wayahudi, nao hawakuwakomesha mpaka habari imwendee Dario halafu barua rasmi kuhusu jambo hilo irudishwe.  Hii ndiyo nakala+ ya barua ambayo Tatenai+ gavana wa ng’ambo ya Mto+ na Shethar-bozenai+ na wenzake,+ magavana wadogo waliokuwa ng’ambo ya Mto, walipeleka kwa Mfalme Dario;  walipeleka neno kwake, na maandishi ndani yake yalikuwa hivi: “Kwa Mfalme Dario: “Amani nyingi!+  Mfalme na ajue kwamba tulienda katika wilaya ya utawala+ ya Yuda kwenye nyumba ya yule Mungu mkuu,+ nayo inajengwa kwa mawe yaliyowekwa kwa kuviringishwa, na mbao zinawekwa katika kuta; na kazi hiyo inafanywa kwa bidii na inafanya maendeleo mikononi mwao.  Ndipo tukawauliza hao wanaume wazee. Tuliwaambia hivi: ‘Ni nani aliyewapa agizo la kujenga nyumba hii na kukamilisha muundo huu wa nguzo?’+ 10  Pia tuliwauliza majina yao, ili tukujulishe, tupate kuyaandika majina ya wanaume wanaowaongoza.+ 11  “Nao walitujibu neno hili, wakisema: ‘Sisi ni watumishi wa Mungu wa mbingu na dunia,+ nasi tunajenga upya nyumba ambayo ilikuwa imejengwa miaka mingi kabla ya hii, ambayo mfalme mkuu wa Israeli alijenga na kukamilisha.+ 12  Hata hivyo, kwa sababu baba zetu walimkasirisha+ Mungu wa mbinguni, aliwatia+ mkononi mwa Nebukadneza+ mfalme wa Babiloni, Mkaldayo,+ naye akaibomoa nyumba hii+ na kuwapeleka watu uhamishoni huko Babiloni.+ 13  Ingawa hivyo, katika mwaka wa kwanza wa Koreshi+ mfalme wa Babiloni, Mfalme Koreshi alitoa agizo la kuijenga upya nyumba hii ya Mungu.+ 14  Na pia vyombo vya dhahabu na fedha+ vya nyumba ya Mungu ambavyo Nebukadneza alivichukua kutoka katika hekalu, lililokuwa Yerusalemu, na kuvileta katika hekalu la Babiloni,+ Mfalme+ Koreshi alivitoa katika hekalu la Babiloni, vikapewa mtu anayeitwa Sheshbazari,+ aliyemfanya kuwa gavana.+ 15  Naye akamwambia: “Chukua vyombo hivi.+ Nenda, uviweke katika hekalu lililoko Yerusalemu, nayo nyumba ya Mungu ijengwe upya mahali pake.”+ 16  Wakati huyo Sheshbazari alipokuja, aliweka misingi ya nyumba ya Mungu,+ iliyoko Yerusalemu; na tangu wakati huo mpaka sasa inajengwa lakini haijamalizika.’+ 17  “Na sasa ikiwa inaonekana vema kwa mfalme, acha ufanywe uchunguzi+ katika nyumba ya hazina za mfalme iliyopo hapo Babiloni, ili ionekane kama kweli Mfalme Koreshi alitoa agizo+ la kuijenga upya nyumba hiyo ya Mungu katika Yerusalemu; naye mfalme atutumie uamuzi wake kuhusu jambo hili.”

Maelezo ya Chini