Ezra 2:1-70

2  Na hawa ndio wana wa wilaya ya utawala+ waliotoka utekwani mwa wale waliohamishwa,+ ambao Nebukadneza mfalme wa Babiloni alikuwa amewapeleka uhamishoni+ katika Babiloni na ambao baadaye walirudi+ Yerusalemu na Yuda,+ kila mmoja kwenye jiji lake mwenyewe;  wale waliokuja pamoja na Zerubabeli,+ Yeshua,+ Nehemia, Seraya,+ Reelaya, Mordekai, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumu, Baana. Hesabu ya wanaume wa watu wa Israeli:  Wana wa Paroshi,+ 2,172;  wana wa Shefatia,+ 372;  wana wa Ara,+ 775;  wana wa Pahath-moabu,+ wa wana wa Yeshua na Yoabu,+ 2,812;  wana wa Elamu,+ 1,254;  wana wa Zatu,+ 945;  wana wa Zakai,+ 760; 10  wana wa Bani,+ 642; 11  wana wa Bebai,+ 623; 12  wana wa Azgadi,+ 1,222; 13  wana wa Adonikamu,+ 666; 14  wana wa Bigvai,+ 2,056; 15  wana wa Adini,+ 454; 16  wana wa Ateri,+ wa Hezekia, 98; 17  wana wa Besai,+ 323; 18  wana wa Yora, 112; 19  wana wa Hashumu,+ 223; 20  wana wa Gibari,+ 95; 21  wana wa Bethlehemu,+ 123; 22  wanaume wa Netofa,+ 56; 23  wanaume wa Anathothi,+ 128; 24  wana wa Azmavethi,+ 42; 25  wana wa Kiriath-yearimu,+ Kefira na Beerothi, 743; 26  wana wa Rama+ na Geba,+ 621; 27  wanaume wa Mikmasi,+ 122; 28  wanaume wa Betheli+ na Ai,+ 223; 29  wana wa Nebo,+ 52; 30  wana wa Magbishi, 156; 31  wana wa ile Elamu+ nyingine, 1,254; 32  wana wa Harimu,+ 320; 33  wana wa Lodi,+ Hadidi+ na Ono,+ 725; 34  wana wa Yeriko,+ 345; 35  wana wa Senaa,+ 3,630. 36  Makuhani:+ Wana wa Yedaya+ wa nyumba ya Yeshua,+ 973; 37  wana wa Imeri,+ 1,052; 38  wana wa Pashuri,+ 1,247; 39  wana wa Harimu,+ 1,017. 40  Walawi:+ Wana wa Yeshua+ na Kadmieli,+ wa wana wa Hodavia,+ 74. 41  Waimbaji, wana wa Asafu,+ 128. 42  Wana wa watunza-malango, wana wa Shalumu,+ wana wa Ateri,+ wana wa Talmoni,+ wana wa Akubu,+ wana wa Hatita,+ wana wa Shobai, wote pamoja, 139. 43  Wanethini:+ Wana wa Siha, wana wa Hasufa, wana wa Tabaothi,+ 44  wana wa Kerosi, wana wa Siaha, wana wa Padoni,+ 45  wana wa Lebana, wana wa Hagaba, wana wa Akubu, 46  wana wa Hagabu, wana wa Salmai,+ wana wa Hanani, 47  wana wa Gideli, wana wa Gahari,+ wana wa Reaya, 48  wana wa Resini,+ wana wa Nekoda, wana wa Gazamu, 49  wana wa Uza, wana wa Pasea,+ wana wa Besai, 50  wana wa Asna, wana wa Meunimu, wana wa Nefusimu;+ 51  wana wa Bakbuki, wana wa Hakufa, wana wa Harhuri,+ 52  wana wa Basluthi, wana wa Mehida, wana wa Harsha,+ 53  wana wa Barkosi, wana wa Sisera, wana wa Tema,+ 54  wana wa Nezia, wana wa Hatifa.+ 55  Wana wa watumishi wa Sulemani:+ Wana wa Sotai, wana wa Soferethi, wana wa Peruda,+ 56  wana wa Yaalaya, wana wa Darkoni, wana wa Gideli,+ 57  wana wa Shefatia, wana wa Hatili, wana wa Pokereth-hazebaimu, wana wa Ami.+ 58  Wanethini+ wote na wana wa watumishi wa Sulemani walikuwa 392.+ 59  Na hawa ndio waliotoka Tel-mela, Tel-harsha, Kerubi, Adoni na Imeri, nao hawakuweza kujua nyumba ya baba zao wala uzao wao,+ kama walikuwa wa Israeli: 60  wana wa Delaya, wana wa Tobia, wana wa Nekoda,+ 652. 61  Nao wana wa makuhani:+ wana wa Habaya, wana wa Hakozi,+ wana wa Barzilai,+ aliyechukua mke kutoka kati ya binti za Barzilai+ Mgileadi naye akaja kuitwa kwa jina lao. 62  Hao ndio wale waliotafuta kitabu chao cha kuandikisha ili kuthibitisha ukoo wao waziwazi, wakakuta hawamo, basi wakazuiwa wasiwe katika ukuhani kwa kuwa ni najisi.+ 63  Basi huyo Tirshatha+ akawaambia kwamba hawangeweza kula+ katika vile vitu vitakatifu zaidi mpaka kuhani mwenye Urimu+ na Thumimu asimame. 64  Kutaniko zima likiwa kundi moja+ lilikuwa watu 42,360,+ 65  zaidi ya hao watumwa wao na vijakazi wao, ambao walikuwa 7,337; nao walikuwa na waimbaji+ 200, wa kiume na wa kike. 66  Farasi zao walikuwa 736, nyumbu zao 245,+ 67  ngamia zao 435, punda zao 6,720.+ 68  Na watu fulani walio vichwa+ vya nyumba za ukoo wa upande wa baba,+ walipokuja katika nyumba ya Yehova,+ iliyokuwa Yerusalemu,+ walitoa matoleo ya hiari+ kwa nyumba ya Mungu wa kweli, ili kuisimamisha mahali pake.+ 69  Kulingana na nguvu zao walitoa dhahabu+ kwa ajili ya hazina ya kazi, drakma 61,000, na fedha,+ mina 5,000, na kanzu+ 100 za makuhani. 70  Na makuhani na Walawi na wengine kati ya watu,+ na waimbaji na watunza-malango na Wanethini wakaanza kukaa katika majiji yao, na Israeli wote katika majiji yao.+

Maelezo ya Chini