Matteusevangeliet 19:1–30

19  När Jesus hade talat färdigt lämnade han Galileen, gick över Jordan och kom till gränstrakterna* mot Judeen.+  Stora folkskaror följde honom, och han botade dem där.  Och några fariséer kom fram till honom för att pröva honom. De frågade: ”Får en man skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?”+  Jesus svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna+  och sa: ’Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett’?+  De är inte längre två, utan ett. Det Gud har fogat samman får alltså ingen människa skilja åt.”+  De sa: ”Varför har Mose i så fall föreskrivit att man kan ge henne ett skilsmässointyg och skilja sig från henne?”+  Han svarade: ”Det var på grund av era hårda hjärtan som Mose tillät er att skiljas från era hustrur,+ men så var det inte från början.+  Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än sexuell omoral* och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.”+ 10  Lärjungarna sa till Jesus: ”Om det är så relationen mellan mannen och hustrun ska vara är det bättre att inte gifta sig alls.” 11  Han sa till dem: ”Alla kan inte ge rum för den möjligheten, utan bara de som har gåvan.+ 12  En del kan inte gifta sig för att de är födda som eunucker, och andra kan inte det för att människor har gjort dem till eunucker. Men det finns också de som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Låt dem som kan ge rum för den möjligheten göra det.”+ 13  Sedan kom människor fram med små barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be för dem, men lärjungarna tillrättavisade dem.+ 14  Då sa Jesus: ”Låt barnen vara, och försök inte hindra dem från att komma till mig, för himmelriket tillhör sådana som de.”+ 15  Och han lade händerna på dem och lämnade sedan platsen. 16  En ung man kom fram till Jesus och sa: ”Lärare, vilka goda gärningar behöver jag göra för att få evigt liv?”+ 17  Han svarade: ”Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god.+ Men om du vill vinna livet, då ska du alltid hålla buden.”+ 18  ”Vilka då?” frågade han. Jesus svarade: ”Du ska inte mörda,+ du ska inte begå äktenskapsbrott,*+ du ska inte stjäla,+ du ska inte vittna falskt,+ 19  du ska respektera* din far och din mor,+ och du ska älska din medmänniska som dig själv.”+ 20  Den unge mannen sa: ”De buden håller jag redan. Så vad är det mer jag måste göra?” 21  Jesus svarade: ”Om du vill vara fullkomlig, så sälj allt du äger och ge pengarna åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen.+ Kom sedan och bli min efterföljare.”+ 22  När mannen hörde detta blev han bedrövad och gick sin väg, för han ägde mycket.+ 23  Då sa Jesus till sina lärjungar: ”Jag säger er: Det kommer att bli svårt för den som är rik att komma in i himmelriket.+ 24  Ja, det är faktiskt lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike.”+ 25  Lärjungarna blev mycket förvånade när de hörde det och sa: ”Vem kan då bli räddad?”+ 26  Jesus såg dem rakt i ögonen och sa: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt.”+ 27  Då sa Petrus: ”Men vi har ju lämnat allt och följt dig, så hur ska det gå för oss?”+ 28  Jesus sa till dem: ”Jag försäkrar er: När allting görs nytt, när Människosonen sätter sig på sin strålande tron, ska ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar.+ 29  Och alla som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller mark för min* skull ska få 100 gånger mer och ärva evigt liv.+ 30  Men många av de första ska bli de sista, och de sista ska bli de första.+

Fotnoter

Eller ”gränserna”.
Eller ”än att hon har varit otrogen mot honom”. Grekiska: porneia. Se Ordförklaringar.
Eller ”inte vara otrogen mot din äktenskapspartner”.
Eller ”ära”.
Eller ”mitt namns”.

Studienoter

gick över Jordan och kom till gränstrakterna mot Judeen: Avser tydligtvis Pereen, ett område öster om Jordan, särskilt den del av Pereen som gränsade mot Judeen. Jesus lämnade alltså Galileen och återvände inte förrän efter sin uppståndelse. (Se Tillägg A7, Karta 5.)

hålla sig till: Det grekiska verb som används här betyder ordagrant ”limma ihop”, ”sammanfoga”, ”fästa samman hårt”. Här används det bildligt för att beskriva det band som ska knyta samman en man och en hustru – det ska vara som om de vore hoplimmade.

ett: Ordagrant ”ett kött”. Det uttryck som används på grekiska är en ordagrann återgivning av det hebreiska uttryck som används i 1Mo 2:24, och det kan också översättas med ”en kropp” eller ”en person”. Det beskriver det närmaste förhållande som kan finnas mellan två människor. Det syftar inte bara på det sexuella, utan på hela förhållandet. De två parterna ska vara oskiljaktiga och lojala mot varandra. Ett sådant förhållande kan inte upplösas utan att det skadar båda parter.

skilsmässointyg: Den mosaiska lagen uppmuntrade inte till skilsmässa. Skilsmässointyg hade avskräckande effekt. De kunde förhindra ett förhastat beslut om att upplösa ett äktenskap och var till skydd för kvinnor. (5Mo 24:1) En man som ville ha ett sådant intyg behövde troligen först rådgöra med bemyndigade män, som skulle kunna uppmuntra paret att försonas.

skilsmässointyg: En man som ville skilja sig behövde utarbeta ett juridiskt dokument och troligen rådgöra med de äldste. Lagen gav honom alltså tid att överväga ett sådant allvarligt beslut. Syftet med lagen var tydligtvis att förhindra ogenomtänkta skilsmässor och ge kvinnor ett visst lagligt skydd. (5Mo 24:1) Men på Jesus tid hade de religiösa ledarna gjort det lätt att ta ut skilsmässa. Historikern Josefus, som levde under det första århundradet och själv var en frånskild farisé, skrev att en man kunde ”bli skild från sin hustru för någon orsak, vilken den än må vara” och att ”många sådana orsaker förekommer”. (Se studienot till Mt 5:31.)

sexuell omoral: Det grekiska ordet porneia är ett övergripande begrepp som omfattar allt sexuellt umgänge som är otillåtet enligt Bibeln. Det innefattar otrohet, prostitution, sex mellan ogifta personer, homosexuella handlingar och sex med djur. (Se Ordförklaringar.)

om en kvinna skiljer sig från sin man: Med dessa ord erkänner Jesus kvinnans rätt till skilsmässa om hennes man är otrogen, något som tydligtvis inte var accepterat bland judarna på den tiden. Men Jesus menar att samma normer ska gälla både mannen och kvinnan i den kristna församlingen.

den som skiljer sig från sin hustru: Se studienot till Mk 10:12.

sexuell omoral: Grekiska: porneia. (Se studienot till Mt 5:32 och Ordförklaringar.)

äktenskapsbrott: Se Ordförklaringar.

eunucker: I bokstavlig bemärkelse kastrerade män. Men i den här versen används det i både bokstavlig och bildlig bemärkelse. (Se Ordförklaringar.)

som väljer att inte gifta sig: Eller ”som själva har gjort sig till eunucker”. Här avses inte eunucker i egentlig mening, alltså kastrerade män. I stället syftar det på dem som frivilligt väljer att inte gifta sig. (Se Ordförklaringar under ”Eunuck”.)

Det finns bara en som är god: Eller ”Det finns en som är god”, dvs. Gud. Jesus erkände här Jehova som den främsta normen för vad som är gott. Gud har visat och förklarat vad som är gott genom sitt ord, Bibeln. (Mk 10:18; Lu 18:19)

medmänniska: Se studienot till Mt 22:39.

medmänniska: Det grekiska ordet betyder ordagrant ”den [som är] nära”, men det syftar inte bara på någon som bor i närheten. Det kan syfta på vem som helst som man har att göra med. (Lu 10:29–37; Rom 13:8–10; se studienot till Mt 5:43.)

Jesus svarade: Jesus såg hur uppriktig den unge mannen var och ”kände starkt för honom”, enligt Mk 10:21. Det var kanske för att Jesus förstod att mannen skulle behöva bli mer självuppoffrande för att kunna bli en lärjunge som han sa till honom: sälj allt du äger och ge pengarna åt de fattiga. Till skillnad från Petrus och de andra som sa att de hade lämnat allt för att följa Jesus, kunde den här mannen inte skiljas från sina ägodelar för att bli en lärjunge. (Mt 4:20, 22; Lu 18:23, 28)

fullkomlig: Det grekiska ord som används här kan betyda ”fullständig” eller ”felfri” enligt normer som fastställts av en auktoritet. (Se studienot till Mt 5:48.) I det här sammanhanget hindrade materiella ägodelar mannen från att vara fullkomlig, eller fullständig, i sin tjänst för Gud. (Lu 8:14)

fullkomliga: Det grekiska ord som används här kan betyda ”fullständig”, ”utan brist”. Det kan också betyda ”mogen” eller ”felfri” enligt normer som fastställts av en auktoritet. Bara Jehova är fullkomlig i absolut bemärkelse, så när uttrycket används om människor avser det relativ fullkomlighet. I det här sammanhanget betyder det att en kristens kärlek till Jehova Gud och till sina medmänniskor ska vara fullständig, vilket är möjligt även för ofullkomliga människor.

säger er: Se studienot till Mt 5:18.

säger er: Eller ”försäkrar er”, ”säger er i sanning”. ”I sanning” är en återgivning av det grekiska ordet amẹ̄n, en translitterering av det hebreiska ordet ’amẹn, som betyder ”må det bli så” eller ”sannerligen”. Jesus använde ofta detta uttryck för att introducera ett uttalande, ett löfte eller en profetia, och på så sätt betonade han att det han sa var fullständigt sant. Jesus bruk av ”i sanning”, eller amen, sägs vara unikt i den religiösa litteraturen. I Johannesevangeliet upprepas alltid det grekiska ordet (amẹ̄n amẹ̄n). (Se studienot till Joh 1:51.)

lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga: Jesus använder en hyperbol för att få fram en poäng. En man som fortsätter att sätta sin rikedom före sitt förhållande till Jehova skulle ha lika svårt att komma in i Guds rike som det skulle vara för en bokstavlig kamel att komma igenom ett nålsöga. Jesus menade inte att det är helt omöjligt för någon som är rik att ärva Guds rike, för han fortsatte: ”För Gud är allt möjligt.” (Mt 19:26)

Människosonen: Detta uttryck förekommer omkring 80 gånger i evangelierna. Jesus använde det om sig själv, tydligen för att betona att han verkligen var en människa, född av en kvinna, samt att han motsvarade Adam och hade kraft att återköpa mänskligheten från synd och död. (Rom 5:12, 14, 15) Uttrycket identifierade också Jesus som Messias, eller Kristus. (Dan 7:13, 14; se Ordförklaringar.)

När allting görs nytt: Eller ”I återskapelsen”, ”I förnyelsen”. Det grekiska ordet palingenesịa består av två led som betyder ”åter”, ”på nytt”, ”en gång till” samt ”födelse”, ”ursprung”. Den judiske skribenten Filon använde ordet om återuppbyggandet av världen efter den stora översvämningen. Den judiske historikern Josefus använde det om återupprättandet av Israel efter landsflykten. Här i Matteus skildring syftar det på den tid då Kristus och hans medregenter ska återställa förhållandena på jorden så att de blir fullkomliga, precis som de var innan de första människorna syndade.

Människosonen: Se studienot till Mt 8:20.

döma: Detta uttalande stämmer överens med andra verser som visar att Kristus medregenter kommer att vara med och döma tillsammans med Kristus. (1Kor 6:2; Upp 20:4) Bibeln visar att det finns en koppling mellan att döma och att härska. Några gånger används uttrycket ”döma” i betydelsen ”härska över” och ”regera”. (Dom 2:18; 10:2; Ob 21)

ta emot ert arv: Grundbetydelsen av det grekiska verbet är att en arvinge tar emot något som han har rätt till, ofta till följd av släktskap, till exempel när en son får ärva sin far. (Gal 4:30) Men i den här versen, i likhet med de flesta ställen där det här ordet förekommer i de kristna grekiska skrifterna, används det i vidare bemärkelse, nämligen att få ta emot något som en belöning från Gud. (Mt 19:29; 1Kor 6:9)

100 gånger: Även om en del handskrifter har lydelsen ”många gånger”, har den nuvarande lydelsen i huvudtexten starkare stöd i handskrifterna. (Jämför Mk 10:30; Lu 18:30.)

ärva: Se studienot till Mt 25:34.

Media

Öster om Jordan – Pereen
Öster om Jordan – Pereen

Bilden visar en del av det område som kallades Pereen. Det låg öster om Jordan och sträckte sig upp till Pella i norr och ner till östra sidan om Döda havet i söder. Namnet ”Pereen” förekommer inte i Bibeln. Men det kommer från ett grekiskt ord som betyder ”den andra sidan”, ”bortom”, och det grekiska ordet används flera gånger i Bibeln och syftar ibland på Pereenområdet. (Mt 4:25; Mk 3:8) Folk från Galileen färdades ibland genom Pereen när de skulle till Jerusalem. Mot slutet av sin tjänst var Jesus en tid i Pereen och undervisade. (Lu 13:22) Senare färdades Jesus återigen genom Pereen på väg till Jerusalem. (Mt 19:1; 20:17–19; Mk 10:1, 32, 46)

(1) Jordan

(2) Slätter öster om Jordan

(3) Gileads bergsbygd

Skilsmässointyg
Skilsmässointyg

Det här skilsmässointyget är daterat till år 71 eller 72 v.t. och är skrivet på arameiska. Det hittades på norra sidan av Wadi Murabbaat, en uttorkad flodbädd i Judeens öken. På intyget berättas det om en skilsmässa under det sjätte året av judarnas uppror mot Rom. Då skilde sig Josef, son till Naqsan, från Mirjam, dotter till Jonatan, ett par som bodde i Masada.

Kamel
Kamel

På Jesus tid var kamelen det största tamdjuret i området. När Bibeln nämner kameler antas det syfta på dromedarer (Camelus dromedarius), som bara har en puckel. Första gången kamelen nämns i Bibeln är det i samband med Abrahams vistelse i Egypten, där han skaffade sig flera kameler som lastdjur. (1Mo 12:16)