Första Korinthierbrevet 6:1–20

6  Hur kan någon av er som har en tvist med en annan+ ens komma på tanken att gå till domstol och låta saken avgöras av orättfärdiga människor i stället för att gå till de heliga?+  Vet ni inte att de heliga ska döma världen?+ Och om ni ska döma världen, då borde ni väl kunna döma i småsaker?  Vet ni inte att vi ska döma änglar?+ Då borde vi väl kunna döma i vardagliga frågor?  Så varför går ni till män som församlingen inte har förtroende för och låter dem döma när vardagliga frågor ska avgöras?+  Jag säger detta för att få er att skämmas. Finns det verkligen ingen bland er som är vis nog att döma mellan sina bröder?  I stället drar bröder varandra inför rätta, och till råga på allt inför sådana som inte är troende!  Bara det att ni drar varandra inför rätta är ett misslyckande. Varför tar ni inte hellre en förlust?+ Varför låter ni er inte hellre bedras?  I stället gör ni själva orätt och bedrar, och det är era egna bröder ni behandlar på det viset!  Vet ni inte att orättfärdiga människor inte ska ärva Guds rike?+ Bli inte vilseledda.* De som lever ett sexuellt omoraliskt liv,+ de som tillber avgudar,+ de som är otrogna mot sin äktenskapspartner,+ män som utövar homosexualitet+ eller underkastar sig sådant+ 10  och de som är tjuvar, giriga,+ drinkare,+ smädare eller utpressare+ ska inte ärva Guds rike.+ 11  Ändå är det så några av er har levt.+ Men ni har tvättats rena,+ ni har gjorts heliga,+ ni har förklarats rättfärdiga+ i Herren Jesus Kristus namn och med vår Guds ande.+ 12  Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt.+ Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något få kontroll* över mig. 13  Maten är till för magen och magen för maten, men Gud ska göra slut på dem båda.+ Kroppen är inte till för sexuell omoral, utan för Herren,+ och Herren är till för kroppen. 14  Men Gud har uppväckt Herren+ och ska även uppväcka oss från döden+ genom sin kraft.+ 15  Vet ni inte att era kroppar är delar av Kristus kropp?+ Ska jag då ta bort delar av Kristus kropp och göra dem till delar av en prostituerad? Absolut inte! 16  Vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? För Gud säger: ”De två ska bli ett.”+ 17  Men den som förenar sig med Herren blir ett med honom i anden.+ 18  Fly från sexuell omoral!+ Alla andra synder som en människa kan begå är utanför kroppen, men den som ägnar sig åt sexuell omoral syndar mot sin egen kropp.+ 19  Vet ni inte att er kropp är ett tempel+ för den heliga anden, som är i er och som ni har fått från Gud?+ Ni tillhör inte er själva,+ 20  för ni blev köpta och priset är betalt.+ Använd därför er kropp+ till ära för Gud.+

Fotnoter

Eller ”bedragna”.
Eller ”ta makten”.

Studienoter

gå till domstol och låta saken avgöras av orättfärdiga människor: Världsliga domare gick inte efter Guds lag, och de hade inte övat sina samveten genom att studera Guds ord. Paulus kallade dem ”orättfärdiga människor”, kanske för att många domare på den tiden var korrumperade. En kristen som drog sin broder inför sådana domare sa i själva verket att de äldste i församlingen inte var visa nog att döma i ”vardagliga frågor”. (1Kor 6:3–5) Men smorda kristna ska som Jesus Kristus medregenter inte bara döma människor, utan också änglar. (Se studienot till 1Kor 6:3.) Paulus slår fast att det skulle vara mycket bättre för en kristen att ta ”en förlust”, eller lida orätt, än att skapa splittring i församlingen och göra konflikter offentligt kända. (1Kor 6:7, 8)

döma änglar: Under inspiration ger Paulus en inblick i något som låg långt in i framtiden, den tid då Kristus smorda efterföljare har uppstått för att regera tillsammans med Kristus. (1Kor 4:8; Upp 20:6) De kommer att vara tillsammans med Jesus när han verkställer Jehovas rättfärdiga domar över onda människor. (1Kor 6:2; Upp 17:14) De kommer kanske också att vara med och straffa de onda änglar som gjorde uppror mot Jehova. (Jud 6)

De som lever ett sexuellt omoraliskt liv: Se studienot till 1Kor 5:9.

de som är otrogna mot sin äktenskapspartner: Eller ”de som begår äktenskapsbrott”. I Bibeln avser äktenskapsbrott att en gift man eller kvinna frivilligt har sex med en annan person än sin äktenskapspartner. (Se Ordförklaringar under ”Äktenskapsbrott” och studienoter till Mt 5:27, 32; Mk 10:11.)

män som utövar homosexualitet eller underkastar sig sådant: I den grekiska texten används här två olika ord. Det ena ordet (malakọs) har grundbetydelsen ”vek”, ”mjuk”. (Jämför Lu 7:25.) Men i det här sammanhanget syftar det tydligtvis på män som har den passiva rollen i en homosexuell relation, den feminina rollen. Därför har det återgetts med män som ... underkastar sig sådant. Det andra ordet i den grekiska texten (arsenokoitēs) betyder ordagrant ”män som ligger med män” och förekommer även i 1Ti 1:10. Det syftar tydligtvis på män som har den aktiva rollen i en homosexuell akt. Därför har det återgetts med män som utövar homosexualitet och skulle även kunna återges med ”män som har sex med män”. I och med att Paulus uttryckligen nämner både den passiva och den aktiva rollen visar han tydligt att Gud inte godkänner några homosexuella handlingar.

smädare: Eller ”de som utsätter andra för verbal misshandel”. (Se studienot till 1Kor 5:11.)

utpressare: Detta avser någon som tar eller skaffar sig något från någon annan genom att använda makt, hot eller andra utpressningsmedel för att skapa rädsla. Grundbetydelsen av det grekiska ordet (hạrpax) är ”en som rycker till sig”. (Kingdom Interlinear) I Mt 7:15 används samma grekiska ord, som kan återges med ”glupska”. Paulus sa att några kristna i Korinth hade levt på det sättet men nu hade tvättats rena. (1Kor 6:11; jämför studienot till Lu 18:11.)

ni har gjorts heliga: Eller ”ni har helgats”, ”ni har blivit avskilda”, dvs. för helig tjänst åt Gud. De kristna i Korinth som visade tro på Kristus och slutade med de syndiga handlingar som nämns i de föregående verserna gjordes heliga genom ”Kristus blod”. (Heb 9:13, 14; 1Kor 1:2; 6:9, 10) De kunde därför utföra helig tjänst åt Gud med ett rent samvete.

tillåtet: Paulus menade naturligtvis inte att det är tillåtet att göra sådant som Gud fördömer. (Apg 15:28, 29) Men eftersom de kristna inte är underställda de många buden i Moses lag så förstod Paulus att de kristna skulle hamna i många situationer där Skrifterna inte ger något direkt svar på hur man bör handla. I sådana lägen skulle de inte bara behöva ta hänsyn till sitt eget samvete, utan också till andras. Som exempel nämnde han att äta viss mat. (1Kor 6:13) En del kristna hade så känsliga samveten att de inte ville äta viss mat. (1Kor 10:23, 25–33) Så även om det var tillåtet för de kristna att äta sådan mat, ville Paulus inte göra det om det fick andra att snava eller om det oroade deras samveten. (1Kor 8:12, 13)

sexuell omoral: Det grekiska ordet porneia är ett övergripande begrepp som omfattar alla sexuella handlingar som är otillåtna enligt Bibeln. I Paulus första inspirerade brev till korinthierna använder han det här ordet och andra besläktade ord flera gånger. (Se studienoter till 1Kor 5:1, 9; 7:2.)

prostituerad: Se Ordförklaringar.

Gud säger: Paulus citerar det Gud säger i skapelseberättelsen i 1Mo 2:24. Det grekiska uttrycket kan också återges med ”det säger” och syftar i så fall på skriftstället.

ett: Ordagrant ”ett kött”. (Se studienot till Mt 19:5.)

Fly från sexuell omoral!: Det grekiska ordet feu betyder ”fly”, ”springa bort från”, ”hålla sig ifrån”. Paulus använder det här ordet bildligt när han uppmanar de kristna i Korinth att hålla sig långt borta från sexuell omoral. En del menar att Paulus anspelade på skildringen om Josef, som var beslutsam och bokstavligen flydde från Potifars hustru. I 1Mo 39:12–18 i Septuaginta används samma grekiska ord för ”fly” som här. I den grekiska grundtexten står uppmaningen i 1Kor 6:18 i presens, ”Må ni vara flyende från”, vilket anger en pågående och ständig flykt. (Kingdom Interlinear)

Alla andra synder som en människa kan begå är utanför kroppen: Paulus hade framhållit att de kristna ska vara förenade med Kristus Jesus, deras Herre och huvud. (1Kor 6:13–15) Den som ägnar sig åt sexuell omoral handlar orätt och syndar genom att bli ”ett” med någon annan. (1Kor 6:16) En kristen som gör sig skyldig till sexuell omoral slutar att vara förenad med Kristus och låter i stället kroppen bli ”ett” med en annan person. Det är tydligtvis därför alla andra synder en människa kan begå beskrivs vara ”utanför kroppen”. En kristen som ägnar sig åt sexuell omoral syndar mot sin egen kropp genom att använda sina fortplantningsorgan i omoraliskt syfte.

er kropp är ett tempel: De smorda kristna har som grupp betraktade en särskild plats i Jehovas avsikt. Det grekiska pronomenet för ”er” står i plural, så det är inte bara en enda persons kropp i församlingen som utgör templet. (1Kor 10:17) I Bibeln används ordet ”tempel” ofta på ett bildligt sätt, och ibland syftar det på människor. Jesus använde ordet om sig själv i Joh 2:19, och i Skrifterna var det förutsagt att han skulle vara ”huvudhörnstenen” i en andlig byggnad. (Ps 118:22; Jes 28:16, 17; Apg 4:10, 11) Paulus och Petrus gör liknande jämförelser med Jesus och hans efterföljare i 1Kor 3:16, 17; Ef 2:20–22 och 1Pe 2:6, 7.

Media