Soma ibirimo

Imibabaro

Kuki hariho imibabaro myinshi?

Ese Imana ni yo iduteza imibabaro?

Imibabaro igera kuri bose, hakubiyemo n’abo Imana yemera. Kubera iki?

Ese Satani ni we uteza imibabaro yose?

Bibiliya itubwira aho imibabaro igera ku bantu ituruka.

Ni iki Bibiliya ivuga ku birebana n’ibiza?

Ese koko ibiza ni igihano k’Imana? Imana ifasha ite abagwiririwe n’ibiza?

Bibiliya ivuga iki ku ndwara z’ibyorezo?

Hari abavuga ko muri iki gihe, Imana ikoresha ibyorezo cyangwa indwara kugira ngo ihane abantu. Icyakora ibyo ntibihuje n’ibyo Bibiliya ivuga.

Kuki Imana yemeye ko habaho jenoside yakorewe Abayahudi?

Abantu benshi bibaza impamvu Imana ireka imibabaro ikabaho. Bibiliya itanga ibisubizo bishimishishije.

Kuki isi idashobora kugira amahoro?

Imihati abantu bashyiraho baharanira amahoro yabaye imfabusa. Suzuma impamvu zibitera.

Uko wahangana n'umubabaro

Ese Bibiliya yamfasha mu gihe nihebye?

Dore ibintu bitatu Imana iduha mu gihe twihebye.

Ese Bibiliya yamfasha mu gihe numva nshaka kwiyahura?

Ese Bibiliya irimo inama zafasha umuntu ushaka kwiyahura?

Ese Bibiliya yadufasha guhangana n’indwara idakira?

Yego! Dore ibintu bitatu wakora bikagufasha kwihanganira indwara idakira.

Bibiliya ivuga iki ku bihereranye no guhuhura indembe?

Byagenda bite mu gihe umurwayi ari mu marembera? Ese umuntu yagombye gukora ibishoboka byose ngo yongere igihe azamara?

Imibabaro izashira

Ni iki Ubwami bw’Imana buzakora?

Menya ibyo ubutegetsi bw’Imana buzatugezaho igihe buzaba butegeka isi.

Ni iki kizazana amahoro ku isi?

Menya uko Imana izazana amahoro ku isi ikoresheje Ubwami bwayo.

Ni he nakura ibyiringiro?

Gushakira inama ahantu hizewe bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza muri iki gihe kandi ukagira ibyiringiro.