Soma ibirimo

Ibiremwa by’umwuka

Ijuru

Ijuru ni iki?

Ijambo “ijuru” rikoreshwa mu buryo butatu muri Bibiliya.

Ni ba nde bajya mu ijuru?

Abantu benshi bibeshya bavuga ko abeza bose bazajya mu ijuru. Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Yerusalemu nshya ni iki?

Ni mu buhe buryo uyu murwa wihariye ugufitiye akamaro?

Ese Imana ifite ahantu iba?

Bibiliya ivuga ko Imana iba he? Ese na Yesu ni ho aba?

Abamarayika

Ese usobanukiwe neza abamarayika?

Abamarayika ni bangahe? Ese bafite amazina n’ibibaranga?

Mikayeli marayika mukuru ni nde?

Afite n’irindi zina ushobora kuba usanzwe uzi.

Satani n'abadayimoni

Ese Satani abaho koko?

Ese Satani ni ububi buba mu bantu cyangwa abaho koko?

Ese Imana yaremye Satani?

Bibiliya itanga igisubizo gihuje n’ubwenge kandi gihumuriza.

Satani asa ate?

Iyo Bibiliya igereranya Satani n’ikiyoka cyangwa intare n’ukuvuga ko ari uko asa?

Satani aba he?

Bibiliya ivuga ko Satani yajugunywe ku isi. Ubu Satani aba he?

Ese Satani agira uruhare mu mibereho y’abantu?

Satani ayobora abantu ate? Twakwirinda imitego ye dute?

Ese Satani ni we uteza imibabaro yose?

Bibiliya itubwira aho imibabaro igera ku bantu ituruka.

Ese abadayimoni babaho?

Abadayimoni ni ba nde? Bakomotse he?

Abanefili bari bantu ki?

Bibiliya ivuga ko ari “bo bya birangirire bya kera byabaye ku isi.” Tubaziho iki?