SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Abril 2015

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Hunyo 1 anggad Hunyo 28, 2015.

Sikayo ran Elder, Panon Yon Momoriaen so Pangipasal ed Arum?

Amtaen iray pitoran paraan ya uusaren na saray elder ya epektibo ed pangipapasal dad arum.

No Panon ya Mangipasal Iray Elder Pian Magmaliw ya Kualipikado so Arum

Makaaral iray elder ed paraan na panangipasal nen Jesus, tan makaaral iray ipapasal ya brother ed alimbawa nen Eliseo.

ISTORYAY BILAY

Abendisyonan Kami ‘Diad Maabig tan Makapagonigon a Panaon’

Sinungdoan nen Trophim Nsomba so graben panamairap diad Malawi lapud pananisia to. Natulongan ka na istoryay bilay to pian mas determinado kan manmatoor.

Talaga Kasin Tua si Jehova ed Sika?

Importante so komunikasyon pian ombiskeg so sakey a relasyon. Panon mon niyaplika itan ya prinsipyo diad relasyon mod Dios?

Naynay ya Manmatalek ed si Jehova!

Napaelet mo nin siansia so relasyon mod Dios anggano grabe so dadalanen mon irap.

No Akin ya Maaron Uksoyan so Pandispelo

Akin ya nibagan parad pankaabigan na amin so pandispelo anggano pansengegay ermen?

Kasin say Kiew ya Binatang et Onsimit Lamet?

Say ebat et apektaen toy bilay mo ed arapen.