Onlad karga

Onlad saray karga

No Akin ya Maaron Uksoyan so Pandispelo

No Akin ya Maaron Uksoyan so Pandispelo

“NEN inyanunsio ya adispelo so anako, singa pipilatey pusok,” so kuan nen Julian. “Sikato so panguloan ya anak mi, tan maap-apit kamid sakey tan sakey; lanang kamin saniba. Maomaong pan anak, balet nen kien et makapuy la ray gagawaen to. Akis lan akis si asawak, agko amta no panon kon ligliwaen. Iisipen mi no kasin walay nankulangan mi bilang ateng.”

No ontan manayay epekto na pandispelo, akin et nibagan maaron uksoyan itan? Anto ray nabasad Biblia ya basiyan na satan ya ambelat a disiplina? Tan anto ray rason no akin ya say sakey et nadispelo?

DUARAN RASON NO AKIN YA NADISPELO

Naynay ya duaray rason no akin ya nadispelo so bautismadon Tasi nen Jehova. Say unona et lapud akagaway seryoson kasalanan. Tan komadua et agmagbabawi.

Tua, amta nen Jehova ya agtayo perpekto, balet iilaloan ton unoren na saray lingkor to iray estandarte to. Singa bilang, ingganggan nen Jehova ya paliisan tayo ray seryoson kasalanan a singa say seksual ya imoralidad, idolatriya, panagtakew, panagkatkat, panagpatey, tan espiritismo.1 Cor. 6:9, 10; Apo. 21:8.

Amta tayon saray estandarte nen Jehova et makatunongan tan proteksion ed sikatayo. Sakey ni, labay tayoy miulop ed saray totoon napanmatalkan, mareen, tan malinis so kabibilay da. Bilang Kristiano, atan so pansasagpotan tayon gawaen ta nen indedika tayoy bilay tayo ed Dios, insipan tayon unoren iray ganggan to ya walad Biblia.

Panon to balet no akagaway seryoson kasalanan so bautismadon Kristiano lapud ag-inkaperpekto? Wala ray matoor ya lingkor nen Jehova nensaman ya nankasalanan, balet pinerdona to ra. Ontan so agawad si Arin David. Akagaway imoral tan impapatey toy sakey a too; balet imbaga nen propeta Natan ed sikato: “Si Jehova et perdonaen to so kasalanan mo.”2 Sam. 12:13, NW.

Pinerdona na Dios si David lapud talagan nagbabawi. (Sal. 32:1-5) Ontan met natan, nadispelo labat so lingkor nen Jehova no agmagbabawi odino siansia nin manggagaway mauges. (Gawa 3:19; 26:20) No nanengneng na saray elder ya kaibad judicial committee ya say sakey et talagan agmagbabawi, kaukolan dan dispeloen.

Ompan say unonan reaksion tayo no nadispelo so nankasalanan et isipen tayon alablabas odino agmaaro itan ya disiplina, lalo la no maapit so liknaan tayod satan ya too. Balet, nabasa tayod Salita nen Jehova no akin ya nibagan maaron uksoyan so pandispelo.

 PANKAABIGAN ITAN NA AMIN

Indanet nen Jesus ya “say karunongan et napaneknekan a matunong diad panamegley na saray gawa na satan.” (Mat. 11:19) Say desisyon ya dispeloen so agmagbabawin nankasalanan et karunongan ta mamawala itan na ‘matunong iran gawa’ odino resulta. Niay talora:

Napagalangan so ngaran nen Jehova. Lapud atawag tayod ngaran nen Jehova, amin ya gagawaen tayo et makaapektod ngaran to. (Isa. 43:10) Singa itan ed anak ya nayarin saray gawaen to et balanglan mangiter na galang o kababaingan ed atateng to. Ontan met ed si Jehova. Nayarin naapektoan so reputasyon to, depende ed no antoy nanenengneng na totoo ya gagawaen na saray lingkor to. Singa bilang, nen panaon nen Ezequiel, apabanday so ngaran nen Jehova lapud saray Judio ya tinawag tod ngaran to. (Eze. 36:19-23) No uunoren tayo ray estandarte na Dios, agnapabanday so ngaran na Dios noagta napagalangan itan.

Napabanday tayoy masanton ngaran na Dios no manggagawa tayoy imoralidad. Oniay insimbawa nen apostol Pedro ed saray Kristiano: “Bilang matulok ya ananak, agkayo la onkikiwas unong ed saray datin pilalek yo sanen anggapo ni so pikakabat yo, balet magmaliw kayon masanto diad amin a kagagawa yo, a singa samay Masanton Dios ya anawag ed sikayo, ta walan nisulat: ‘Nepeg a masanto kayo, lapud masanto ak.’” (1 Ped. 1:14-16) On, napagalangan so ngaran na Dios no masanto iray kagagawa tayo.

No say sakey a Tasi nen Jehova et manggaway mauges, naamtaan itan na saray kakaaro to tan na arum. No sikatoy dispeloen, paneknek itan ya masanto iray totoo nen Jehova tan tutumboken day ganggan to ya walad Biblia pian mansiansia ran masanto. Aminsan et walay lakin inmatendid aral ed Kingdom Hall diad Switzerland tan imbaga to ya labay toy magmaliw ya Tasi. Adispelo so agi ton bii lapud imoralidad. Imbaga ton labay toy magmaliw a kabiangan na organisasyon ya “agmangokonsintid mauges ya kagagawa.”

Napansiansian malinis so kongregasyon. Pinasakbayan nen apostol Pablo iray taga Corinto ya mapeligro no abuloyan da ray manggagaway mauges ya mansiansiad limog da. Inkompara to ed lebadura so mauges ya impluensya da. Imbaga to: “Say daiset a lebadura et palebagen toy interon masa.” Insan to ra sinimbawa: “Ekal yo ed limog yo so mauges a too.”1 Cor. 5:6, 11-13.

Samay “mauges a too” ya tinukoy nen Pablo et agnababaingan ed gagawaen ton imoral. Tan kokonsintien na arum ed kongregasyon so gagawaen to. (1 Cor. 5:1, 2) No ibaliwala itan ya seryoson kasalanan, nayarin aligen met na arum ya Kristiano so imoral ya kabibilay na saray totood syudad na Corinto. No konsintien so ginawan kasalanan, nibaliwala so estandarte na Dios. (Ecl. 8:11) Sakey ni, nayarin say agmagbabawin nankasalanan et magmaliw ya singa “batobato ya akaamot ed dalem na danum” ya maneral ed pananisia na arum ed kongregasyon.Jud. 4, 12.

Natulongan so nankasalanan ya manguman. Aminsan et tinukoy nen Jesus so sakey a kalangweran a laki ya tinmaynan ed abung na ama to tan pinerdi toy tawir tod imoral ya kabibilay. Amoria na sayan managdarak ya anak ya anggapoy maong ya pansumpalan na ginawa to. Nen akapannonot ya maong, sikatoy nagbabawi, tan pinmawil ed pamilya to. (Luc. 15:11-24) Imbaga nen Jesus ya say maar-aron ama na sayan kalangweran et malikeliket nen nagbabawi so anak to. Ontan met so nalilikna nen Jehova no walay sakey ya magbabawi. Impaseguro to: “Agko panliketan so ipatey na mauges, noagta say labay ko et manguman so mauges ed dalan to tan mantultuloy a manbilay.”Eze. 33:11, NW.

Ontan met ed saray adispelo. Lapud agla ra kabiangan na Kristianon kongregasyon ya datin espiritual ya pamilya da, namoria da no antoy naandid sikara. Say mauges ya resulta na ginawa ra, ontan met ed saray nanonotan dan maliket ya panaon nen walaan iray maapit ya relasyon ed si Jehova tan ed saray agagi, so mamakiwas ed sikaran manguman.

 Kaukolan so panangaro tan inkapekder pian natulongan so nankasalanan. “No leweten ak na matunong, panangipatnag itan na matoor a panangaro,” so kuan nen David, tan “no banoen to ak, singa itan larak ed ulok.” (Sal. 141:5, NW) Alimbawa: Imadyin mon balibali panangan mo, tan biglan walay binmara. Agka makaengas, makapkapuy ka la, tan agka la anggan makasalita. No anggapon tampol so ontulong ed sika, nayarin ompatey ka. Balet walay kaarom ya nandapmeg ed sika pian nipaway moy binmara. Tua, ansakit so dapmeg, balet nayarin naisalba na satan so bilay mo. Mipadpara, amoria nen David ya kaukolan toy sakey a matunong a too ya mangiter ed sikato na ansakit ya disiplina parad pankaabigan to.

Makatulong so pandispelo ed nankasalanan pian niiter so disiplinan kaukolan to. Kayari samploran taon, say anak nen Julian ya abitlad gapo et anguman tan pinmawil ed kongregasyon, tan natan et sakey lan elder. Oniay inamin to: “Nen adispelo ak, kaukolan kon arapen iray aliwliwan resulta na ginawak. Talagan kaukolan ko itan ya disiplina.”Heb. 12:7-11.

SAY MAARON PANTRATO ED SARAY ADISPELO

Tua, talagan makapaermen so pandispelo, balet agto labay ya ibagan anggapo lay ilalo. Amin tayo et makatulong pian nasumpal so gagala na pandispelo.

Kaukolan so pansagpot pian natulongan iray adispelo ya ompawil ed si Jehova

Saray elder ya responsablin mangipaamtad desisyon na pandispelo et ipapanengneng da so panangaro nen Jehova. No ibaga dad nankasalanan so desisyon da, maaro tan malinew dan ipaliwawad sikato iray paraan pian makapawil. Pian napanonotan iray adispelo no panon iran makapawil ed si Jehova, nayarin sagpaminsan ya bisitaen na saray elder iramay mangipapanengneng na pananguman. *

Saray kapamilya et nipanengneng day panangaro ed kongregasyon tan ed nankasalanan no respetoen day desisyon ed pandispelo. “Anak ko nin siansia,” so kuan nen Julian, “balet say makapuy ya ginawa to so angiyarawid sikato ed sikami.”

Say interon kongregasyon et nipanengneng day panangaro diad agda piulop tan pitongtong ed adispelo. (1 Cor. 5:11; 2 Juan 10, 11) Kaukolan dan suportaan so disiplina ya inter nen Jehova panamegley na saray elder. Nipanengneng da met so panangaro tan suporta ed maneermen ya kapamilya na adispelo, tan agda nepeg ya ipaliknad sikara ya papaliisan met ira.Roma 12:13, 15.

“Say pandispelo et sakey ya uksoyan ya kaukolan tayo, ontulong itan ed sikatayo pian makapambilay tayo base ed estandarte nen Jehova,” so kuan nen Julian. “Kalabas na panaon, anggaman ansakit, maabig so resulta na satan. No kinonsentik so mauges ya ginawa na anako, seguradon ag-akapawil.”

^ par. 24 Nengnengen so Say Panag-bantayan, Mayo 1, 1991, pahina 15-17.