Onlad karga

Onlad saray karga

 ISTORYAY BILAY

Abendisyonan Kami ‘Diad Maabig tan Makapagonigon a Panaon’

Abendisyonan Kami ‘Diad Maabig tan Makapagonigon a Panaon’

NEN inyanak ak nen Marso 1930, saray kakanayon tan kakaaro mi et matoor lan manlilingkor ed si Jehova. Taga kamid baryo na Namkumba, asingger ed syudad na Lilongwe, diad bansa ya natan et tatawagen ya Malawi. Nen 1942, indedikak so bilay ko ed Dios tan abautismoan ak ed sakey ed saray balibalin ilog ed lugar mi. Diad masulok ya 70 taon et nansagpotan kon ginawa imay impaseseg nen apostol Pablo ed si Timoteo: “Ipulong mo so salita, maganat mon gawaen itan diad maabig a panaon tan diad makapagonigon a panaon.”2 Tim. 4:2.

Diad primeron imbisita nen Nathan H. Knorr tan Milton G. Henschel ed Malawi nen bandad gapo na 1948, apaseseg ak ya manlingkor ed si Jehova ya sigpot panaon. Agkon balot nalingwanan iray makapaseseg ya imbaga na sarayan representanti ya nanlapud world headquarters na Saray Tasi nen Jehova ed Brooklyn, New York. Manga 6,000 kami ed saman ya akaalagey ed mapitek ya pasen, tan madengedengel kami ed makapaseseg ya paliwawa nen Brother Knorr ya, “Permanentin Manuley ed Amin a Bansa.”

Akabat ko si Lidasi, sakey a magangganan sister tan binmaleg met ed pamilyan Tasi ya singa siak. Naamtaan ko ya labay to met so manlingkor ya sigpot panaon. Nankasal kami nen 1950, tan nen 1953 et duara lay anak mi. Anggano naarumay responsabilidad min mamabaleg ed sikara, nandesisyon kamin man-regular payunir ak. Kalabas na duay taon, aturo ak bilang espisyal payunir.

Ag-abayag, apribilehyoan ak ya ombisitad saray kongregasyon bilang manangasikaso na sirkito. Legan kon gagawaen iyan kimey, naasikasok nin siansiay materyal tan espiritual ya pankaukolan na pamilyak lapud suporta nen Lidasi. * Balet talagan labay mi ya makapanlingkor kamin dua ya sigpot panaon. Diad maong ya panagplano tan pitutulongan na ananak mi, akapanlingkor ya sigpot panaon si Lidasi nen 1960.

Pinabiskeg kami na saray asemblea parad onsabin panamasegsegang

Malikeliket kami legan na sarayan maabig ya panaon ya bibisitaen mi ray agagi ed nanduruman kongregasyon. Say asainmin mi et manlapud Kapalandeyan na Mulanje ed bandad abalaten ya anggad balibalin baybay na Lake Malawi ya say dukey to et saknapen to lawari interon bandad bukig na Malawi. Anengneng mi so tuloytuloy ya indakel na publisher tan kongregasyon ed saray sirkiton nanlingkoran mi.

 Nen 1962, malikeliket kamid Distriton Asemblea ya “Makpel Iran Ministro.” Say ontan iran espiritual ya okasyon so tinmulong ed sikami ran taga Malawi pian makapanparaan kamid onsabin mairap iran panaon. Diad tinmumbok ya taon, binmisita lamet ed Malawi si Brother Henschel tan manga 10,000 so inmatendi ed espisyal a kombension ya agawad asingger ed syudad na Blantyre. Satan ya makapaseseg ya kombension so amabiskeg ed sikamin arapen iray onsabin subok.

SINMABI MAKAPAGONIGON YA PANAON

Insebel na gobierno so kimey, tan kinompiska day kayarian na branch

Nen 1964, graben subok so dinalan na saray Tasi lapud agda labay so mibiang ed politika. Masulok ya 100 ya Kingdom Hall tan masulok ya 1,000 ya abung na saray Tasi so dineral. Balet nituloy mi nin siansiay ibibisita mid saray kongregasyon ya anggad sinebelan la na gobiernoy Malawi so kimey na saray Tasi nen 1967. Kinompiska da so kayarian na branch ed Blantyre, impa-deport da iray misionero, tan dakel ya agagi so impriso, pati sikami nen Lidasi. Nen imbulos da kami, intuloy mi kimey mid sirkito diad maalwar ya paraan.

Aminsan nen Oktubre 1972, manga sanlasus ya membro na militanten grupo a kabkabat ed tawag ya Malawi Youth League so paonlad abung mi. Balet walay sakey a membro da ya akauna lan binmatik tan imbaga tod siak ya plaplanoen da ak ya pateyen kanian kaukolan koy onamot. Imbagak ed asawak tan ananak ko ya onamot irad kapontian. Insan ak batik tan kinmalab ak ed baleg ya mangga. Manlapud man et anengneng kon dineral da so abung mi tan amin ya kaykayarian mi.

Pinoolan iray abung na agagi lapud ag-ira akibiang ed politika

Lapud linmoor so panamasegsegang ed Malawi, nilibon agagi so linmad arum a bansa. Say pamilya mi et nanayam ed refugee camp diad western Mozambique anggad Hunyo 1974. Diad saman et naimbitaan kami nen Lidasi ya man-espisyal payunir ed Dómue, Mozambique, asingger ed ketegan na Malawi. Nantultuloy kamid satan ya kimey anggad 1975, nen say Mozambique et independente la tan agla sakop na Portugal. Sikami tan arum nin agagi et puersaan ya pinapawil ed Malawi tan naeksperiensya mi lamet so panamasegsegang ditan.

Kapawil mid Malawi, niasain ak ya ombisitad saray kongregasyon ed kabiseran syudad ya Lilongwe. Anggano wala ray panamasegsegang tan kairapan, dinmakel so kongregasyon ed saray sirkiton nanlingkoran mi.

ALIKNA MI SUPORTA NEN JEHOVA

Aminsan et dinmalan kamid baryo ya ditan et wala manayay miting na saray politiko. Naamtaan na pigaran onsusuportad saman ya partido ya Tasi kami, tan pinayurong da kamid abay na politikal ya grupo na saray kalangweran ya tatawagen a Malawi Young Pioneers. Nampikasi kamin maong  ed si Jehova ya tulongan tan igiya to kami ed sayan ag-iilaloan ya situasyon. Nen asumpal lay miting da, binugbog da kami. Walay akulaw ya nitan la tan inmeyag: “Panangasi yo, agyo ra sasakitan! Kaanakan ko ‘tan. Paalis yo la ra!” Imbaga na samay angidaulo ed miting: “Paalis yo la ra!” Agmi amtay rason no akin ya onmay ginawa to may akulaw, ta agmi met kanayon. Inisip min ebat man nen Jehova ed pikakasi mi.

Political party card

Nen 1981, wala lamet so ginawa na pigaran membro na Malawi Young Pioneers. Inaala da ray bisikleta mi, bagahe, akakahon iran libro, tan rekord na sirkito. Akatakas kami tan linma kamid abung na sakey ya elder. Nampikasi kami lamet. Say panaaburidoan mi et iramay impormasyon ya wadman ed rekord ya nala da. Kalukas na saray Young Pioneers ed saraman ya rekord, anengneng da ray sulat ya aka-address ed siak ya nanlapud nanduruman lugar ed interon Malawi. Ataktakot ira, ta inisip da ya opisyal ak na gobierno. Kanian amin ya inala da et impawil dan tampol ed saray elder ed lugar da.

Aminsan lamet, akalugan kamid baloto. Amay akanggaway baloto et kapitan ed saman a lugar, kanian labay ton i-check no kasin amin ya pasahero et walaan na political party card. Nen asingger lad sikami, narel toy matakew ya abayag lan aanapen na saray autoridad. Nagmaliw laingen ya magulod baloto kanian agto la nituloy so pan-check na party card. Alikna mi lamet so maaron suporta nen Jehova.

INARESTO TAN IMPRISO

Nen Pebrero 1984, paonla ak ed Lilongwe pian mangipawit na report ed branch office ed Zambia. Pinatunda ak na pulis tan ininspeksion toy bag ko. Anengneng to ray pigaran literatura, kanian inawit to ak ed istasyon na pulis tan binugbog to ak. Insan to ak tinaker na lubir tan inyan to ak ed selda ya kawalaan na saray matakew.

Diad tinmumbok ya agew, inyakar ak na hepe ed sananey ya selda, ya ditan et insulat toy dokumenton mangibabagan: “Siak, Trophim R. Nsomba, et inmekal lan Tasi nen Jehova pian nibulos ak.” Say kuan ko: “Agak labat akaparaan ya napairap noagta akaparaan ak met ya ompatey. Tasi ak nin siansia nen Jehova.” Agko labay so manpirma. Amasnok may hepe, pinoniti to ya maksil so lamisaan ya arengel anggad basil ya kuarto kanian batik may sakey a pulis pian amtaen no antoy agawa. Imbagad sikato na hepe: “Ayan too, agto labay ya pirmaan so dokumenton mangibabaga ya itunda to lay manpulong. Kanian panpirmam na sananey ya dokumenton mangibabaga ya sikatoy sakey ya Tasi nen Jehova, insan tayo iyakar ed Lilongwe pian diman nipriso.” Ag-amta na inad-arok ya asawa no antoy nagagawad siak. Balet kayari apat agew, wala ray agagi ya akasalitad sikato no iner so kawalaan ko.

Diad istasyon na pulis ed Lilongwe, maong so impantrato dad siak. Imbaga na hepe: “Niay sanplaton niluto ta nipriso ka lapud Salita na Dios. Say arum dia et matatakew.” Insan to ak impaiyakar  ed prisoan ed Kachere, tan limay bulan ko diman.

Maliket imay warden na prisoan nen kasabik; labay ton siak so magmaliw ya “pastor” diman. Inekal to may datin pastor tan binagaan ton: “Agko labay ya sikay manbangat na Salitay Dios dia, ta apriso ka lapud tinakewan moy simbaan yo!” Kanian siak so pinanbangat toy Biblia kada simba no miting na saray priso.

Balet linmoor so situasyon. Tinepetan ak na saray opisyal ed prisoan no pigaray Tasi ed Malawi. Nen ag-ira kontentod ebat ko, binugbog da ak ya anggad nalmay ak. Insan nen kien, labay da met ya amtaen no iner so headquarters tayo. Say kuan ko, “Simsimpli labat tay tepet yo, sige ibagak ed sikayo.” Manliket iramay pulis, in-ready da lay tape recorder. Imbagak ya say headquarters na Saray Tasi nen Jehova et adeskribe diad Biblia. Abigla ra, say tepet da, “Iner ed Biblia?”

“Diad Isaias 43:12,” so kuan ko. Inanap da itan, insan da binasan maong: “Sikayo so tasik, kuan nen Jehova, et siak so Dios.” Amitlo dan binasa. Insan tinepetan da ak: “Akin et ibabagam ya wadiad Biblia so headquarters na Saray Tasi nen Jehova, aliwan diad America?” Say kuan kod sikara: “Ta anggan saray Tasi nen Jehova ed America et aya so tekston amta ra ya manideskribe ed headquarters da.” Lapud agko ibagad sikaray labay dan naamtaan, inyalis da ak ed prisoan diad Dzaleka, ya bandad norte labat na Lilongwe.

ABENDISYONAN KAMI ANGGANO MAKAPAGONIGON SO PANAON

Nen Hulyo 1984, akaibak iray 81 ya agagi ed prisoan diad Dzaleka. Diman et 300 kamin priso ya manseseksekan ed sakey a selda, ya diad datal so uugipan mi. Sikami ran Tasi et amorma na pigaran angkelag ya grupo pian usisaen so sakey a teksto kada agew, ya diad kada agew et nanduruma so mangisuheri no anton teksto so usisaen mi. Apaseseg kamin maong ed satan.

Insan nen kien, imbiig kami na warden ed arum ya priso. Oniay masekreton imbaga na sakey a guardia: “Agkayo kabusol na gobierno. Impriso mi kayo lapud duaran rason: Natatakot so gobierno ya ompan pateyen kayo na Young Pioneers, tan lapud ipupulong yo ya walay onsabin guerra, iisipen na gobierno ya ompan ontakot tan onatras iray sundalo da legan na satan ya guerra.”

Saray brother ya iyakar lad prisoan kayari bista ed korte

Nen Oktubre 1984, amin mi et inmarap ed korte. Balang sakey ed sikami et asentensiaan ya duay taon ya napriso. Singa dati, inyan da kamid selda kaiba iray aliwan Tasi. Balet inyanunsio na warden: “Saray Tasi nen Jehova et agmansisigarilyo. Kanian sikayo ran guardia, agyo ra kekerewan na sigarilyo tan agyo ra ibabakin mangalay ngalab ya panselsel yod sigarilyo yo. Totoo ra na Dios! Amin ya Tasi nen Jehova et nepeg ya mamiduan ikdan na panangan diad sanagew ta anggapo met so ginawa dan krimen, noagta wadia ra lapud pananisia dad Biblia.”

Wala ni sananey ya maong ya epekto na maabig  ya reputasyon mi. No ambilunget odino mamauran, agda aabuloyan ya manakar-akar iray priso. Balet aabuloyan da kamin ompaway ed bilding anggan anton oras. Amta da ya agkami ontakas. Diad tua, nen walay guardia ya nansakit legan to kamin babantayan ya mantratrabahod uma, inawit mid loob na prisoan pian natambal. Amta na saray opisyal ed prisoan ya napanmatalkan kami. Lapud maabig ya ugali mi, anengneng mi ya inggloria na saray mismon angipriso ed sikami so ngaran nen Jehova.1 Ped. 2:12. *

SINMABI LAMET SO MAABIG YA PANAON

Nen Mayo 11, 1985, nibulos ak ed prisoan diad Dzaleka. Malikeliket ak nen akaibak lamet so pamilyak! Misalsalamat kamid si Jehova ta tinulongan to kamin makapanmatoor ed saraman ya makapagonigon a panaon. No nanonotan mi ‘tan, say liknaan mi et singa met ed si apostol Pablo: “Agmi labay a magmaliw kayon andiay-pikakabat, agagi, nipaakar ed kairapan ya agawa ed sikami . . . Agmi la anggan amta no antoy nagawa ed bilay mi. Diad tua et inisip mi ya asentensiaan kami lay ipapatey, ta pian makapanmatalek kami ed Dios a mamapaoli ed saray inaatey, aliwan diad sikamin dili. Diad ontan kabaleg a bengatla a singa say ipapatey et inliktar to kami.”2 Cor. 1:8-10.

Si Brother Nsomba tan say asawa to, si Lidasi, diad arap na Kingdom Hall, nen 2004

On, wala ramay panaon ya singa agmi la nayarian. Balet naynay kamin manpipikasid si Aman Jehova ya ikdan to kami na pakpel tan karunongan pian mansiansia kamin mapaabeba tan nitultuloy min nigloria so mablin ngaran to.

Benendisyonan kami nen Jehova diad impanlingkor mid sikato, maabig man so panaon odino makapagonigon. Malikeliket kami ya nen taon 2000 et asumpal so branch office ed Lilongwe, tan natan et masulok ya 1,000 ya balon Kingdom Hall so nipaalagey lad interon Malawi! Talagan makapabiskeg ed espiritual irayan bendisyon, ya say pakalikna mi nen Lidasi et singa kami mangukugkugip! *

^ par. 7 Natan et agla naimbitaan ya manlingkor bilang manangasikaso na sirkito iray brother ya walaan na menor-de-edad ya ananak.

^ par. 30 Parad detalye na panamasegsegang ya dinalan na saray agagi ed Malawi, nengnengen so 1999 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, pahina 171-223.

^ par. 34 Legan ya ipaparaan iyan artikulo, naandi lad bilay si Brother Nsomba diad edad ya 83.