Onlad karga

Onlad saray karga

Talaga Kasin Tua si Jehova ed Sika?

Talaga Kasin Tua si Jehova ed Sika?

“Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.”SANT. 4:8.

1. Akin ya kaukolan tayon pansiansiaen ya mabiskeg so relasyon tayod si Jehova?

KASIN sakey kan dedikado tan bautismadon Tasi nen Jehova? No on, walay mabmablin kayamanan mo—say personal ya relasyon mod Dios. Balet, satan ya relasyon et posiblin naderal lapud impluensya na mundo nen Satanas tan saray kakapuyan tayo. Kanian kaukolan ya pansiansiaen tayon mabiskeg so relasyon tayod si Jehova.

2. Panon tayon napabiskeg so relasyon tayod si Jehova?

2 Kasin tua si Jehova ed sika? Kasin naliliknam ya sankaaro kayo? Kasin labay mon mas onelet ni so relasyon mod sikato? Ibabaga na Santiago 4:8 no panon mon nagawaan itan: “Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.” Imanoen ya sika tan si Jehova so nalalanor ed sayan relasyon. No manggawa kay paraan pian onapit ed sikato, manggawa met na paraan pian onapit ed sika. No lanang mo itan ya gagawaen, talagan magmaliw ya tua so Dios ed sika tan lalon onelet so relasyon mod sikato. Naliknam met imay alikna nen Jesus  nen imbaga ton: “Tua imay angibaki ed siak, tan . . . sikatoy kabat ko.” (Juan 7: 28, 29) Balet anto ray espisipikon nagawaan mo pian lalo kan onapit ed si Jehova?

Panon ya posible so komunikasyon ed Dios? (Nengnengen so parapo 3)

3. Panon ya posible so regular ya komunikasyon ed si Jehova?

3 Importante so regular ya komunikasyon ed si Jehova pian onapit ed sikato. Panon itan ya posible? No walay kaarom ya arawid sika, panoy komunikasyon yo? Nayarin naynay yon sulatan tan tawagan so sakey tan sakey. Ontan met ed pikakaarom ed Dios. Mitotongtong kad si Jehova diad mabetbet ya pampikasim ed sikato. (Basaen so Salmo 142:2.) Tan mitotongtong si Jehova ed sika diad regular ya pambasa tan pandalepdep mod Salita to. (Basaen so Isaias 30:21.) Aralen tayo sirin natan no panon ya pabiskegen na sayan klase na komunikasyon so relasyon mod si Jehova pian magmaliw ya tuan Kaarom.

PANARAL NA BIBLIA—MITOTONGTONG SI JEHOVA ED SIKA

4, 5. Panon ya uusaren nen Jehova so Salita to pian mitotongtong ed sika? Mangiter na alimbawa.

4 Amta tayon say Biblia et mensahe na Dios parad amin. Balet kasin makatulong itan pian mas onapit ka ed si Jehova? On. Panon? Legan mon babasaen tan aaralen so Biblia, imanom no antoy reaksion mo ed ibabaga na satan tan isip mo no panon mon niyaplika ed bilay mo. No ontan so gawaen mo, aabuloyan mon mitongtong si Jehova ed sika panamegley na Salita to. Sikatoy magmaliw ya malet a kaarom tan mas onapit kad sikato.Heb. 4:12; Sant. 1:23-25.

5 Singa bilang, basam pa tan dalepdep mo imay imbaga nen Jesus ya “agkayo la mantitipon na saray kayamanan diad dalin.” No gagawaen mo lay anggaay nayarian mon iyuna so Panarian ed bilay mo, naliknam ya kokomendaan ka nen Jehova. Balet no naimanom ya kaukolan mon pasimplien so bilay mo pian mas niyunam so Panarian, naliknam ya bibilinen ka nen Jehova no anto ray kaukolan mo nin paaligwasen pian onapit kad sikato.—Mat. 6:19, 20.

6, 7. (a) Antoy epekto na panaral tayoy Biblia ed panangaro tayod si Jehova tan ed panangaro tod sikatayo? (b) Antoy kaukolan ya gagala tayo no manaaral tayo?

6 No aralen tayoy Biblia, naamtaan tayo ray kaukolan tayon umanen pian onaligwas so espiritualidad tayo. Onaralem met so apresasyon tayod gagawaen tan personalidad  nen Jehova, kanian mas naaro tayo. Tan legan ya onaaralem so panangaro tayod Dios, onaaralem met so panangaro tod sikatayo, kanian mas onelet so relasyon tayod sikato.Basaen so 1 Corinto 8:3.

7 Balet pian onapit tayod si Jehova, kaukolan ya dugay motibo tayo no manaaral tayo. Oniay ibabaga na Juan 17:3: “Saya so mankabaliksan na bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.” Kanian no manaaral tayo, kaukolan ya say gagala tayo et aliwa labat ya pian mangalay kakabatan, noagta pian “kabaten” a maong si Jehova bilang Persona.Basaen so Exodo 33:13; Sal. 25:4.

8. (a) Antoy nayarin isipen na arum ed samay ginawa nen Jehova ed si Arin Azarias ya nabasad 2 Arari 15:1-5? (b) Akin ya agtayo panduaruwaan iray gagawaen nen Jehova no sikatoy kabkabat tayo?

8 Legan tayon mas nakakabat si Jehova, ag-itayo manduaruwa no wala ray salaysay ed Biblia ya singa agmalinew no akin ya onmay ginawa to. Singa bilang, sanen say ari ed Juda et si Azarias, nandayew ed palson dirios iray totoo. Balet si Arin Azarias et ginawa toy “maptek dia ed saray mata nen Jehova.” (2 Ara. 15:1-5) Anggaman ontan, angidapo si Jehova na sakit ed ari kanian ‘akating ya anggad impatey to.’ Akin? Anggapoy nabasan rason ed salaysay. Kasin panduaruwaan odino kuestionen tayoy Jehova lapud singa basta to labat dinusa si Azarias? Andi. No talagan kabat tayoy Jehova, amta tayo ya lanang a ‘dugaruga so kabelat’ na disiplina to. (Jer. 30:11, NW) Kanian, anggano agtayo amta so rason no akin ya dinusa toy Azarias, makapanmatalek tayon matunong so panangukom to.

9. Anto ran detalye so makatulong pian natalosan tayo no akin ya dinusa nen Jehova si Azarias?

9 Balet wala ray nabasa tayon arum ya detalye nipaakar ed bilay nen Azarias diad arum a parte na Biblia. Si Arin Azarias et kabkabat met ya Arin Uzias. (2 Ara. 15:7, 32) Unong ed salaysay na 2 Awaran 26:3-5, 16-21, ginawa nen Uzias so duga ed pakanengneng nen Jehova, balet sinmabi panaon ya sikatoy nagmaliw ya mapaatagey, kanian aliway nansumpalan to. Sinali ton gawaen so kimey ya para labat ed saray saserdote. Walomplo tan sakey ya saserdote so makpel ya akitongtong ed sikato ta labay dan nipetek. Antoy reaksion nen Uzias? “Sinmanok ed saray saserdote.” Mapatpatnag ya nagmaliw lan mapaatagey. Kampegan sikatoy dinusa nen Jehova, tan akating!

10. Akin ya agtayo la kaukolan so eksplinasyon ed amin ya gagawaen nen Jehova, tan panon tayon napabiskeg so talek tayod sikato?

10 Antoy naaralan tayod saya? Diad salaysay nipaakar ed si Arin Azarias, wala ray kaaruman ya detalye diad arum ya parte na Biblia kanian atalosan tayo no akin ya sikatoy dinusa nen Jehova. Panon to balet iramay salaysay ya aliwan kompleto iray detalye? Kasin kuestionen moy Dios? Odino isipen mo ya magenap so impormasyon ya nabasad Biblia ya mamaseguro ed sikatayo ya lanang a duga so gagawaen nen Jehova? (Deu. 32:4) Legan tayon mas nakakabat si Jehova, mas naaro tan panmatalkan tayo, kanian agtayo la kaukolan so eksplinasyon ed amin ya gagawaen to. No mas pansasagpotan mon aralen tan dalepdepen so Salita to, ditan mas onaralem so panangarom tan talek mod sikato. (Sal. 77:12, 13) Lapud satan, onelet so relasyon mod si Jehova  tan sikatoy talagan magmaliw ya tua ed sika.

PIKAKASI—MITOTONGTONG KAD SI JEHOVA

11-13. Panon tayon amta ya dedengelen nen Jehova iray pikakasi? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

11 Onapit tayo met ed si Jehova panamegley na pikakasi. Diad satan et sikatoy idadayew tan pisasalamatan tayo, tan kekerewen tayoy panangigiya to. (Sal. 32:8) Balet pian talagan magmaliw ya tua si Jehova ed sika, kaukolan ya kombinsido kan dedengelen to ray pikakasim.

12 Wala ray mangibabagan say gunggona labat na pikakasi et pian onlemew so liknaan. Iisipen da ya ontulong so pikakasi pian labat magmaliw ya malinew ed nonot mo no antoy problemam kanian mas mainomay mon nasolusyonan. Wala met so punto ra. Balet diad tua, talagan dedengelen nen Jehova iray pikakasim. Panon kan makaseguro?

13 Nonoten iya: Antis ya linmay Jesus ed dalin, abayag to lan naoobserbaan so pangeebat nen Jehova ed saray pikakasi na saray totoon lingkor To. Insan legan na ministeryo nen Jesus diad dalin, sikatoy lanang ya manpipikasi pian nibalikas toy nalilikna to ed Ama tod tawen. Aminsan ni ingen et sanlabin nampikasi. (Luc. 6:12; 22:40-46) Kasin gawaen itan nen Jesus no amta ton ag-ondedengel si Jehova? Imbangat met nen Jesus iray patumbok to ya manpikasi ed si Jehova. Kasin ibangat to itan no amta ton agmet lanlamang dengelen nen Jehova iray pikakasi da? Malinew sirin ya amta nen Jesus ya talagan dedengelen nen Jehova iray pikakasi. Aminsan et oniay imbaga nen Jesus: “Ama, misalamat ak ed sika ta dinengel mo ak. Amtak a naynay mo ak a dedengelen.” Makapanmatalek tayo met ya ‘dedengelen nen Jehova iray pikakasi’ tayo.Juan 11:41, 42; Sal. 65:2.

14, 15. (a) Antoy gunggona no espisipiko tayod saray pikakasi tayo? (b) Panon ya akatulong ed sakey ya sister so pikakasi pian lalon onapit ed si Jehova?

14 Nayarin aliwan naynay ya sankaimano iray ebat ed pikakasim. Balet no espisipiko  kad saray kerew mo, mas naimanom so ebat nen Jehova. No antam ya inebatan nen Jehova so pikakasim, sikatoy mas magmaliw ya tua ed sika. Sakey ni, no ibabalikas mon naynay ed si Jehova iray kapagaan mo, mas onapit kad sikato.

15 Imanoen pay eksperiensya nen Kathy. * Anggano regular ed ministeryo, agto nai-enjoy itan. Oniay imbaga to: “Agko labay so manpulong. Agkon talaga labay. Nen nanretiro ak ed trabahok, imbaga na sakey ya elder ya sarag koy manregular payunir; inikdan to ak ni ingen na application form. Nen nampayunir ak, inagew-agew kon ipipikasid si Jehova ya komon ta na-enjoy koy manpulong.” Kasin inebatan nen Jehova so pikakasi to? Inkuan to: “Taloy taon ak lan payunir. Lapud mas dakel so panaon kod ministeryo tan makakaaral ak ed arum ya sister, kalkalnan inmaligwas so abilidad kon manpulong. Natan et agko labat labay so manpulonglabalabay ko la itan. Sakey ni, mas inmapit so relasyon kod si Jehova nen say nensaman.” On, akatulong iray pikakasi nen Kathy pian talagan magmaliw ya tua si Jehova ed sikato.

GAWAM SO BETANG MO

16, 17. (a) Antoy nepeg tayon gawaen pian onelet lan onelet so relasyon tayod si Jehova? (b) Antoy aralen tayod ontumbok ya artikulo?

16 Say iyapit ed si Jehova et legay bilay. Kaukolan ya manggawa tayoy paraan pian onapit tayod Dios no labay tayon onapit met ed sikatayo. Gawaen tayo sirin so anggaay nayarian tayon mansiansian regular so komunikasyon tayod Dios panamegley na panaral na Biblia tan pampikasi. Bilang resulta, sarasarag tayon arapen iray subok lapud oneelet lan oneelet so relasyon tayod si Jehova.

Say iyapit ed si Jehova et legay bilay (Nengnengen so parapo 16, 17)

17 Balet no maminsan, anggan antoy pampikasi tayod si Jehova et ag-itayo nanaandiay problema. No ontan so situasyon tayo, ompan onkapuy lay talek tayod sikato. Nayarin panduaruwaan tayo no talaga kasin dedengelen nen Jehova iray pikakasi tayo odino no kasin ipapasen to tayon kaaro. No ontan so naliliknam, antoy gawaen mo? Atan so aralen diad ontumbok ya artikulo.

^ par. 15 Sinalatan so ngaran.