Onlad karga

Onlad saray karga

No Panon ya Mangipasal Iray Elder Pian Magmaliw ya Kualipikado so Arum

No Panon ya Mangipasal Iray Elder Pian Magmaliw ya Kualipikado so Arum

“Saray nadngel mo ed siak . . . et imatalek mo ed saray matoor a lalaki.”2 TIM. 2:2.

1. (a) Manlapu la nensaman, antoy panmoria na saray lingkor na Dios ed panangipasal, tan panon itan ya onaplika ed panaon tayo? (b) Antoy aralen tayo ed sayan artikulo?

MANLAPU la nensaman, amta na saray lingkor na Dios ya maabig so resulta na pangipasal. Alimbawa, tinipon na patriarkan si Abram “iray totoo ton impasal a milaban” pian iliktar si Lot—tan atalo day kalaban. (Gen. 14:14-16, NW) Diad panaon nen Arin David, saray managkansion ed abung na Dios et “impasal ed panagkanta ed Jehova” tan indaydayew da so Dios. (1 Awa. 25:7) Diad panaon tayo, milalaban tayo met ed si Satanas tan ed saray alipores to diad espiritual a paraan. (Efe. 6:11-13) Tan gagawaen tayo met so anggaay nayarian tayo pian nidayew si Jehova. (Heb. 13:15, 16) Kanian singa saray lingkor na Dios nensaman, kaukolan tayo met so panangipasal pian maabig so resulta na saray sagpot tayo. Diad kongregasyon, inmatalek nen Jehova ed saray elder so responsabilidad ya mangipasal. (2 Tim. 2:2) Anto ran paraan so uusaren na saray eksperiensyadon elder pian nipasal iray brother tan magmaliw iran kualipikado ya mangasikaso ed pulok?

 PABISKEGEY ESPIRITUALIDAD NA IPAPASAL YO

2. Antoy nayarin gawaen na elder antis ton ibangat so ipapasal to, tan akin?

2 Say sakey ya elder et nikomparad hardinero. Antis ya mantanem so hardinero, ompan kaukolan to nin abonoan so dalin pian mas mabuna. Ontan met ed pangipasal. Antis yon ibangat so brother ya anggapo ni tanton eksperiensya to, ompan kaukolan yo nin pasesegen panamegley na makapabiskeg iran teksto pian mas mainomay toy mangawat na panangipasal.1 Tim. 4:6.

3. (a) Panon yon nausar imay imbaga nen Jesus ed Marcos 12:29, 30 diad pitongtong yod ipapasal yo? (b) Antoy epekto ed ipapasal yo no narengel toy pikakasi yo parad sikato?

3 Importante ya amtaen yoy nononoten tan nalilikna na ipapasal yo. Pian nagawaan itan, tepetan yo, ‘Panon ya anguman so bilay mo manlapu la nen indedikam so sarilim ed si Jehova?’ Makatulong itan ya tepet pian napantongtongan yo no antoy kabaliksan na panlingkor ed si Jehova diad interon kamarerwa. (Basaen so Marcos 12:29, 30.) Nayarin kayari yon mantongtong et manpikasi kayon saniba, ya kerewen yod si Jehova ya ikdan to so ipapasal yo na masanton espiritu ya kaukolan to. Seguradon sikatoy napaseseg no narengel toy impapuson pikakasi yo parad sikato!

4. (a) Anto ran salaysay ed Biblia so makatulong pian onaligwas ed espiritual so ipapasal yo? (b) Antoy nepeg ya gagala na saray elder sano ipapasal day arum?

4 Diad gapo ni labat na pangipapasal yo, maabig no pantongtongan yo ray salaysay ed Biblia ya ontulong ed brother pian nanengneng toy kaimportantian na pagmaliw ya mabulos, napanmatalkan, tan mapaabeba. (1 Ara. 19:19-21; Neh. 7:2; 13:13; Gawa 18:24-26) Importante iratan ya kualidad no panon ya importante so abono ed dalin. No walad sikato iratan ya kualidad, mas maples so iyaligwas tod espiritual. Oniay inkuan nen Jean-Claude, elder ed France: “Say manunan gagalak no mangipapasal ak et tulongan so brother ya magmaliw ya maespiritual. Manaanap ak na pankanawnawa ya saniba min basaen so sakey a teksto pian ‘nalukasan iray mata to’ ed saray ‘makapakelkelaw’ ya bengatla ed Salita na Dios.” (Sal. 119:18) Anto ni arum ya paraan pian napabiskeg yoy espiritualidad na ipapasal yo?

MANGISUHERI NA KALAT—IBAGA SO RASON

5. (a) Akin et importantin mitongtong ed ipapasal yo nipaakar ed espiritual ya kalat to? (b) Akin ya nepeg lan ipasal na saray elder iray kalangweran nin brother? (Nengnengen so footnote.)

5 Tepetan so ipapasal yo, ‘Anto ray espiritual a kalat mo?’ No anggapoy kalat to, mangisuheri kayod sikato na realistikon kalat ya sarag ton dampoten. Maligsa yon iyistoryad sikato ya nensaman et wala met so espisipikon kalat yo tan agaylay liket yo nen adampot yo itan. Sayan paraan et simpli, balet epektibo. Oniay natandaan nen Victor, sakey ya elder tan payunir ed Africa: “Nen ugaw ak ni, tinepetan ak na elder no anto ray kalat ko. Akatulong itan pian seryosoen koy ministeryok.” Ibabaga met na saray eksperiensyadon elder ya importantin igapo la so pangipasal ed saray brother legan ya kalangweran ni ra—anggano kakkapan-tinedyer da ni labat. Nayari la ran ikdan na kimey ed kongregasyon ya nasarag da dependid edad da. No nipasal la ray brother legan ya kalangweran ni ra, natulongan iran mansiansian akapokus ed espiritual ya kalat da anggano man-adulto la ra tan dakel lay posiblin mangala na imano da.Basaen so Salmo 71:5, 17. *

Ipaliwawa no akin ya importante so sakey a kimey, tan komendaan so sagpot na brother ya gawaen itan (Nengnengen so parapo 5-8)

6. Antoy importantin paraan ya inusar nen Jesus diad impangipasal tod arum?

 6 Pian napaseseg yo ni so ipapasal yo ya pilaleken toy manlingkor, agyo labat ipapaliwawad sikato no antoy nepeg ton gawaen, noagta ipaliwawa yo met no akin ya nepeg to itan ya gawaen. No ibaga yo so rason, aaligen yoy paraan na Sankamaongan ya Managbangat, si Jesus. Singa bilang, antis ton ingganggan iray apostol ya manggaway babangatan, imbaga tod sikara so rason no akin ya kaukolan day ontulok. Inkuan to: “Amin a pakauley ed tawen tan diad dalin so niiter la ed siak.” Insan inyarum to: “Onla kayo sirin tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyones pian magmaliw iran disipulok.” (Mat. 28:18, 19) Panon yon naalig so paraan na panangipasal nen Jesus?

7, 8. (a) Panon ya naalig na saray elder natan so paraan na panangipasal nen Jesus? (b) Akin et importantin komendaan so ipapasal yo? (c) Anto ran suhestion so makatulong ed saray elder diad pangipapasal dad arum? (Nengnengen so kahon ya “ No Panon ya Ipasal so Arum.”)

7 No walay ipapagawa yod brother ya ipapasal yo, ipaliwawad sikato iray Makasulatan ya rason no akin ya importante itan. No ontan so gawaen yo, ibabangat yon mannonot base ed prinsipyo na Biblia. Singa bilang, no inyasain yo ya pansiansiaen ton malinis so arap na Kingdom Hall tan seguroen ton anggapoy makarisgo, sarag yon ipanengneng ed sikato so Tito 2:10. Ipaliwawa yod sikato ya satan ya kimey et ‘mamarakep ed bangat na Dios ya Manangilaban tayo.’ Ibaga yo met ed sikato ya nonoten to ray maedad la diad kongregasyon tan no panon iran nagunggonaan ed kimey to. No napantongtongan yo iratan, natulongan yon aliwan saray kimey labat so nonoten to noagta no panon ya nagunggonaan so arum. Sikatoy naliketan no nanengneng to ya nagugunggonaan iray agagi ed kongregasyon lapud ginawa to.

8 Sakey ni, komendaan so ipapasal yo ed pansasagpot ton iyaplika iray suhestion yo. Akin et importante itan? No panon ya mas mabuna so tanaman no lanang ya sasalogen, mas maples ya onaligwas so sakey ya brother no lanang ya kokomendaan.—Ikompara so Mateo 3:17.

SANANEY NIN SUBOK ED SARAY ELDER

9. (a) No nipaakar ed pangipasal, antoy sananey nin subok ed saray elder diad maaligwas iran bansa? (b) Akin ya wala ray kalangweran ya agdan balot imprayuridad so katuaan ed bilay da?

9 Walay sananey nin subok ed saray elder ya manaayam ed maaligwas iran bansa: no panon dan napaseseg iray bautismadon brother ya manedad na 20 anggad manga 30 años pian pilaleken day pausar ed kongregasyon. Tinepetan iray eksperiensyadon elder ed manga 20 ya bansa no akin ya wala ray kalangweran ya brother ya ag-ondadampot na pribilehyo ed kongregasyon.  Karaklan ed sikara et oniay ebat da: Legan ya ombabaleg irayan kalangweran, ag-ira pinaseseg ya nawalaay espiritual iran kalat. Diad tua, wala ra ingey kalangweran ya walaan met na espiritual iran kalat balet pinaseseg ira na atateng da ya nawalaay atagey ya edukasyon tan karera ed sayan mundo! Kanian agbalot imprayuridad na saratan ya kalangweran so katuaan diad bilay da.Mat. 10:24.

10, 11. (a) Panon ya kalkalnan natulongan na elder so brother ya singa anggapoy pilalek ton nawalaay pribilehyo pian nauman so panmoria to? (b) Anto ran teksto so nayarin usaren na elder pian napakiwas so brother, tan akin? (Nengnengen so footnote.)

10 Pian nauman so panmoria na brother ya singa anggapoy pilalek ton nawalaay pribilehyo ed kongregasyon, dakel ya sagpot tan anos so kaukolan, balet posiblin nagawaan itan. No panon ya nauman na hardinero so direksion na itubo na tanaman diad kalkalnan pangipetek ed saray sanga, sarag yon kalkalna ya tulongan so sakey ya brother pian nanengneng to ya kaukolan ton umanen so panmoria to nipaakar ed pangawat na saray pribilehyo. Balet panon?

11 Mangigana kayoy panaon pian nakaaro yo itan ya brother. Ibaga yod sikato ya sikatoy kaukolan ed kongregasyon. Insan diad ilabas na panaon, katongtong yo tan mikatunongan ed sikato base ed espisipiko iran teksto ya ontulong pian nonoten toy dedikasyon tod si Jehova. (Ecl. 5:4; Isa. 6:8; Mat. 6:24, 33; Luc. 9:57-62; 1 Cor. 15:58; 2 Cor. 5:15; 13:5) Sabi yoy puso to panamegley na sarayan tepet: ‘Antoy insipan mod si Jehova nen indedikam so bilay mod sikato? Anto kasi alikna nen Jehova nen nampabautismo ka?’ (Uli. 27:11) ‘Antoy alikna nen Satanas ey?’ (1 Ped. 5:8) Mabisbiskeg irayan teksto tan pakiwasen day puso na brother.Basaen so Hebreos 4:12. *

SIKAYO RAN IPAPASAL, MANMATOOR KAYO

12, 13. (a) Anton kualidad so impanengneng nen Eliseo? (b) Panon ya tinumangan nen Jehova si Eliseo lapud matoor tan napanmatalkan?

12 Sikayo ran kalangweran ya brother, kakkaukolan kayo na kongregasyon! Anton kualidad so ontulong pian maong so pansumpalan yo? Pian naamtaan tayoy ebat, pantongtongan tayoy pigaran ebento ed bilay na lakin impasal met nensaman.

13 Manga 3,000 taon lay apalabas, tinuro nen propeta Elias so mas ugaw nin si Eliseo pian magmaliw ya lingkor to. Tampol ya inawat nen Eliseo itan ya asainmin tan matoor ton ginawa iray abeban kimey parad si Elias. (2 Ara. 3:11) Manga anem taon ya impasal nen Elias si Eliseo. Nen naamtaan nen Elias ya asingger lan manampot so kimey tod Israel, imbaga tod si Eliseo ya agla mimilad sikato. Balet amitlon imbaga nen Eliseo: “Agak onsian ed sika.” On, determinado si Eliseo ya ag-onsian ed managbangat to anggad posible. Lapud matoor tan napanmatalkan si Eliseo, sikatoy tinumangan nen Jehova diad impangipanengneng tod sikato na makapakelkelaw ya impangalad si Elias na maksil a dagem.2 Ara. 2:1-12, NW.

14. (a) Panon ya naalig na saray ipapasal ya brother so alimbawa nen Eliseo? (b) Akin ya importantin responsable so brother ya ipapasal?

14 Panon mon naalig si Eliseo? Awat mon tampol iray asainmin, anggan saray abeban kimey. Ipasen mon kaaro so elder ya mangipapasal ed sika, tan ibalikas moy apresasyon mod saray sagpot to ed pangipapasal tod sika. Ipanengneng mo ya labay mon talagay makaaral. Manuna ed amin, matoor mon sumpalen so antokaman ya kimey ya niiter ed sika. Akin? No responsable tan napanmatalkan ka, ditan nanengneng na saray elder ya labay nen Jehova ya imatalek ed sika so kaaruman iran responsabilidad ed kongregasyon. Sal. 101:6; basaen so 2 Timoteo 2:2.

IPANENGNENG SO RESPETO

15, 16. (a) Diad anto ran paraan ya impanengneng nen Eliseo so respeto ed managbangat to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Akin ya nanmatalek ed si Eliseo iray arum ya propeta?

15 Naaralan met ed salaysay nipaakar ed si Eliseo no panon ya nipanengneng na saray brother natan so respeto ed saray eksperiensyadon elder. Kayarin binisita nen Elias tan Eliseo so grupo na saray propeta ed Jerico, nanakar iran dua paonlad Ilog Jordan. Diman et “inekal nen Elias so kawes ton parad propeta tan nilukot to tan impaspas tod danum, tan abelsay” itan. Kayari dan bineltang so amagan dalin, intuloy day nanakar “legan iran mantotongtong.” On, ag-inisip nen Eliseo ya amta to lan amin. Impapuso to so amin ya imbaga na managbangat to anggad inala la na maksil a dagem si Elias. Pinmawil si Eliseo ed Ilog Jordan, impaspas tod danum imay kawes nen Elias tan inkuan to: “Kawalaan nen Jehova a Dios nen Elias?” Tan abelsay lamet so danum.2 Ara. 2:8-14, NW.

16 Kasin naimanom ya samay unonan milagro nen Eliseo et pareho ed samay unor ya milagro nen Elias? Antoy naaralan tayod satan? Ag-inisip nen Eliseo ya duma lay panggawa tod bengabengatla lapud sikato la so walaan na autoridad. Imbes, diad impangalig tod paraan nen Elias, impanengneng to ya rerespetoen to so managbangat to. Akatulong met itan pian manmatalek so arum ya propeta ed sikato. (2 Ara. 2:15) Balet kalabas na panaon, legan na 60 taon ya impanlingkor nen Eliseo bilang propeta, sikatoy inikdan nen Jehova na pakayarin manggawa na mas dakel ya milagro nen say si Elias. No sakey kan brother ya ipapasal natan, antoy naaralan mod saya?

17. (a) Panon ya naalig na saray brother ya ipapasal natan so kualidad nen Eliseo? (b) Kalabas na panaon, panon ya usaren nen Jehova iray matoor ya brother ya nipapasal natan?

17 Agmo iisipen ya kapangawat moy responsabilidad ed kongregasyon et kaukolan mon umanen so paraan na panggawad bengabengatla, ya duma ed dati lan gagawaen ed kongregasyon. Tandaan, antokaman ya pananguman et ag-akadepende ed panlabayan mo, noagta ed pankaukolan na kongregasyon tan ed instruksion ya iiter na organisasyon nen Jehova. Nen intultuloy nen Eliseo ya usaren so paraan nen Elias, nanmatalek so arum ya propeta ed sikato tan impanengneng ton rerespetoen toy managbangat to. Kanian no itultuloy mon usaren iray nibased Biblia ya paraan na managbangat mo, panmatalkan ka na saray agagi tan ipapanengneng mon rerespetoen mo ray eksperiensyadon elder. (Basaen so 1 Corinto 4:17.) Balet legan ya ondadakel so eksperiensyam, seguradon wala ray nisuherim ya pananguman pian natulongan so kongregasyon ya makapibansag ed iyaaligwas na organisasyon nen Jehova. Diad tua, singa si Eliseo, ompan sikayo ran matoor ya ipapasal natan et tulongan nen Jehova ya manggaway mas dakel ni ran kimey nen saray angibangat ed sikayo.Juan 14:12.

18. Akin ya talagan nepeg ya iprayuridad natan so pangipasal ed saray brother ed kongregasyon?

18 Komon ta saray suhestion ed sayan artikulo tan ed imbeneg et mamakiwas ed dakel ya elder ya ipanaon so pangipasal ed arum. Komon ta awaten met na saray kualipikadon brother so ontan ya panangipasal tan usaren da ray naaralan da diad pangasikaso ed pulok nen Jehova. Pabiskegen na satan iray kongregasyon ed interon mundo tan natulongan so balang sakey ed sikatayo ya manmatoor legan tayon aalagaren iray ebenton nagawad arapen.

^ par. 5 No nipapanengneng la na kalangweran ya brother ya sikatoy mapaabeba, matatken lad espiritual, tan wala lad sikato iray Makasulatan ya kualipikasyon, nayari lan irekomenda na saray elder bilang ministeryal a lingkor anggano anggapo ni 20 años to.1 Tim. 3:8-10, 12; nengnengen so Hulyo 1, 1989, ya isyu na The Watchtower, pahina 29.