Onlad karga

Onlad saray karga

Naynay ya Manmatalek ed si Jehova!

Naynay ya Manmatalek ed si Jehova!

“Manmatalek kayo ed sikato ed amin a panaon.”SAL. 62:8.

1-3. Panon ya binmiskeg so talek nen Pablo ed si Jehova? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

NO SAKEY kan Kristiano diad Roma nen inmunan siglo, manbibilay kad mapeligron panaon. Grabe panamasegsegang na saray Romano ed saray Kristiano. Sikara so pinalsaan na saray Romano ya angigapoy pool ed Roma nen 64 C.E. tan inakusaan da ran kabusol da kuno iray totoo. Dakel ed saray espiritual ya agagim so inaresto tan pinairap. Say arum et binibingkas na ayayep bilang dusa, odino impasak tan mabilay ya pinoolan pian magmaliw ya pinagkaliwawa ed labi. Kada agew et antam ya posiblin sika lay onsublay.

2 Nayarin diad satan ya mair-irap a panaon so komaduan impakapriso nen apostol Pablo diad Roma. Kasin sikatoy tulongan na arum ya Kristiano? Ompan panduaruwaan itan nen Pablo, ta oniay insulat tod si Timoteo: “Diad inmunan impandepensak et anggapoy dinmapag ed siak, noagta tinaynan da ak ya amin.” Anggaman ontan, binidbir nen Pablo ya walay tinmulong ed sikato. Insulat to: “Balet walad abay ko so Katawan tan pinabiskeg  to ak.” On, inter nen Katawan ya Jesus so biskeg ya kaukolan nen Pablo. Insulat ni ingen nen Pablo ya sikatoy ‘inliktar ed sangi na leon.’2 Tim. 4:16, 17. *

3 Seguradon ombibiskeg si Pablo kada nanonotan to itan ya eksperiensya to. Akatulong itan pian manmatalek ya sikatoy tulongan nen Jehova ya sungdoan iray dadalanen ton subok tan antokaman ya kairapan ya nagawa nid arapen. Diad tua, oniay imbaga to ni: “Iliktar ak na Katawan ed amin a gawan mauges.” (2 Tim. 4:18) On, apaneknekan nen Pablo ya anggan diad saray situasyon ya limitado labat so nitulong na agagi, seguradon sikatoy tulongan nen Jehova tan na Anak to!

PANKANAWNAWAN ‘MANMATALEK ED SI JEHOVA’

4, 5. (a) Siopa so naynay ya makapangiter na tulong ed sikatayo? (b) Panon mon napabiskeg so relasyon mod si Jehova?

4 Kasin asalim la may situasyon ya kakkaukolan moy tulong balet pakaliknam et singa anggapo labat so makatulong ed sika? Nayarin lapud nakal kad trabaho, problema ed eskuelaan, walay sakit mo, odino arum nin makapakapuy ya situasyon. Ompan kinmerew kay tulong ed arum, balet adismaya ka ta agda niiter so kaukolan mo. On, wala ran talagay problema ya agnasolusyonan na too. Diad ontan iran situasyon, antoy gawaen mo? Ibabaga na Biblia ya “manmatalek ka ed Jehova.” (Uli. 3:5, 6) Balet, segurado kasin tulongan to ka? On! Dakel so nabasa tayon salaysay ed Biblia ya mamapaneknek ya talagan tutulongan nen Jehova iray lingkor to.

5 Kanian agkomon onsasakit so linawam no agka tanton natulongan na arum. Imbes, singa si Pablo, isip mo ya say ontan iran situasyon et pankanawnawa pian nipanengneng moy talek mod si Jehova. Pankanawnawa met itan pian naeksperiensyam a mismo so maaron panangasikaso to. Pabiskegen na satan so talek tan relasyon mod sikato.

KAUKOLAN TAYOY MANMATALEK ED SI JEHOVA

6. Antoy sakey a rason no akin ya aliwan mainomay so panmatalek ed si Jehova no walay problema tayo?

6 Ompan walay mair-irap a problemam ya pakakagonigonan mo. Ginawam lay anggaay nayarian mo tan impikasim met la itan ed si Jehova. Posible kasin ondeen lay nonot mo ta antam ya sikato lay akauley? On! (Basaen so Salmo 62:8; 1 Pedro 5:7.) No labay mon onelet so relasyon mod si Jehova, importante ya aralen moy manmatalek ed sikato. Balet aliwan mainomay itan ya gawaen. Akin? Say sakey a rason et lapud no maminsan, ag-eebatan a tampol nen Jehova iray pikakasi.Sal. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab. 1:2.

7. Akin ya no maminsan et agtampol ebatan nen Jehova iray pikakasi tayo?

7 Akin ya no maminsan et ag-iter ya tampol nen Jehova so kekerewen tayo? Diad Biblia, inkompara si Jehova ed sakey ya ama. (Sal. 103:13) Ag-iiter na ama so amin ya kerewen na anak to, odino no bilang ta iter to, aliwan tampol. Amta na ama ya no maminsan et manguman-uman so labay na ugaw. Tan wala ray kerew na ugaw ya kaukolan nin alagaren na ama so dugan panaon antis ton iter. Amta met na ama no say kekerewen na anak et aliwan parad pankaabigan to tan na arum. Sakey ni, no iter ton tampol so amin ya kerewen na anak to, ompaway laingen ya say ama et aripen tan say anak so katawan to. Mipadpara, sankanonot nen Jehova so pankaabigan tayo kanian nayarin palabasen to ni panaon insan to iter  so ebat ed pikakasi tayo. Kanepegan to itan ta sikato so marunong ya Amalsa, maaron Katawan, tan Ama tayo diad tawen. No labay tayon iter ton tampol so amin ya kekerewen tayo, singa tayo ipapasen ya sikatayo so katawan.—Ikompara so Isaias 29:16; 45:9.

8. Antoy isisipan nen Jehova lapud amta ton wala ray limitasyon tayo?

8 Tandaan met ya amta nen Jehova ya wala ray limitasyon tayo. (Sal. 103:14) Amta ton agtayo nasarag so sakey a problema diad sarili tayo labat ya biskeg, kanian tutulongan to tayo. Siempre, wala ray panaon ya singa labay tayo lay onsuko. Balet isisipan nen Jehova ya agton balot iyabuloy ya nipaarap tayod subok ya agtayo nayarian. On, ‘sikatoy manggawa na dalan a pawayan.’ (Basaen so 1 Corinto 10:13.) Makapanmatalek tayo sirin ya amta nen Jehova no anto labat so nayarian tayo.

9. Antoy nepeg tayon gawaen no ag-ebatan a tampol nen Jehova iray pikakasi tayo?

9 No ipipikasi tayod si Jehova ya tulongan to itayo balet agton tampol ebatan, maanos tayon manalagar. Tandaan ya anggan sikato et manaanos met, ta diad tua et labalabay to tayon tulongan balet aalagaren toy dugan panaon ya pangiter tod kekerewen tayo. Ibabaga na Biblia: ‘Si Jehova et maan-anos a manaalagar ed pangipatnag toy kaabigan ed sikayo, tan sikatoy onalagey pian kasian to kayo. Ta si Jehova et Dios na inkahustisya. Maliket so amin a mantultuloy a manilalo ed sikato.’Isa. 30:18, NW.

“SANGI NA LEON”

10-12. (a) Akin et nayarin mairap so situasyon na Kristianon mangaasikaso ed kapamilya to ya walaan na graben sakit? (b) Panon ya say panmatalek ed si Jehova legan na mairap a panaon et mamabiskeg ed relasyon tayod sikato? Mangiter na alimbawa.

10 No grabe so dadalanen mon irap, ompan naliknam met may alikna nen Pablo—ya singa ka walad “sangi na leon.” Aya ra may panaon ya nayarin mairap so panmatalek ed si Jehova, balet ditan mas kakkaukolan. Singa bilang, ompan mangaasikaso kay kapamilyam ya walaan na graben sakit. Nayarin impikasim ya ikdan ka nen Jehova na karunongan tan biskeg. * No ginawam met lay anggaay nayarian mo, agta anggan panon et mareen so nonot mo ta antam ya akanengneng si Jehova ed sika tan iter toy kaukolan mo pian matoor kan makapansungdo?Sal. 32:8.

11 Balet nayarin say pakaliknam et singa agka tutulongan nen Jehova. Ompan nandurumay ibabaga na saray doktor ed sika. Odino iilaloan mon pabiskegen ka na kakanayon mo balet palolooren da laingen so situasyon. No ontan so situasyon mo, manmatalek ka ya lanang kan pabiskegen nen Jehova. Itultuloy moy onapit ed sikato. (Basaen so 1 Samuel 30:3, 6.) No namoriam ya tinulongan ka nen Jehova, mas onelet so relasyon mod sikato.

12 Ontan so naeksperiensya nen Linda. * Pigaran taon ya inasikaso toy atateng to nen nansakit ira anggad impatey da. Imbaga to: “Diad saman, say asawak, agik, tan siak et agmi amtay gawaen mi. Say pakalikna mi et singa agmi la nayarian. Balet no nonoten min maong iman ya panaon, malinlinew ya talagan tinulongan kami nen Jehova. Pinabiskeg to kami tan inter toy pankaukolan mi, anggano no maminsan et singa anggapo lan talagay nagawaan mi.”

13. Panon ya akatulong ed sakey a sister so talek tod si Jehova pian nasarag to ray nantutumbokan ya makapaermen ya eksperiensya?

13 Ontulong met so talek ed si Jehova  pian nasarag tayo ray makapaermen ya eksperiensya. Ontan so agawad si Rhonda. Nen sikatoy labay ya idiborsyo na asawa ton aliwan Tasi, say agi ton laki et a-diagnose ya wala manayay graben sakit to ya lupus. Kalabas na pigaran bulan, inatey so asawa na agi to. Nen medyo akaimwas lay Rhonda ed sarayan makapaermen ya agawa, nanregular payunir. Balet ag-abayag et inatey so ina to. Antoy akatulong ed si Rhonda? Imbaga to: “Inagew-agew ak ya manpipikasi ed si Jehova. Ibabagak ed sikato anggan saray angkelag ya desisyon ya kaukolan kon gawaen. Kanian talagan nagmaliw ya tua si Jehova ed siak. Naaralan koy manmatalek ed sikato imbes ya diad sarilik odino ed arum a too. Tan talagan tinulongan to ak—inter toy amin ya kaukolan ko. Lapud satan, aliknak ya saniba min inarap nen Jehova so problema.”

Nayarin nasubok so relasyon tayod si Jehova anggan diad mismon pamilya tayo (Nengnengen so parapo 14-16)

14. Panon kan tulongan nen Jehova no walay adispelon kapamilyam?

14 Niay sakey nin situasyon. Panon to no adispelo so kapamilyan inad-aro tayo? Naaralan tayod Biblia no panon ya pidenengan so sakey ya adispelo. (1 Cor. 5:11; 2 Juan 10) Balet lapud inad-arom so kapamilyam, ompan no maminsan et singa mairap odino imposible ni ingen ya unoren so ganggan na Biblia nipaakar ed satan. * Kasin manmatalek ka ya ikdan ka nen Aman Jehova na biskeg pian matoor mon natulok itan ya ganggan? Kasin nonoten mo ya pankanawnawa iya pian lalom ya napaelet so relasyon mod si Jehova?

15. Akin ya agtinulok nen Adan so ganggan nen Jehova?

15 Panon itan ya mipara ed situasyon  na inmunan too, si Adan? Ibabaga na Kasulatan ya ‘ag-apalikdo’ si Adan. (1 Tim. 2:14) Amta to ya sikatoy ompatey no agto unoren si Jehova. Akin balet et siansia nin agtinmulok? Mas inaro toy asawa to nen say si Jehova kanian inakan to so bunga ya inter nen Eva. Imbes ya si Jehova so dengelen to, dinengel toy asawa to.Gen. 3:6, 17.

16. Siopay nepeg ya mas inaro tayo, tan akin?

16 Kasin labay ya ibaga na satan ya agtayo aroen iray kapamilya tayo? Andi! Balet naaralan tayod satan ya nepeg a mas inaro tayoy Jehova nen say sikara. (Basaen so Mateo 22:37, 38.) No mas inaro tayoy Jehova, ditan tayo mas natulongan iray kapamilya tan kakanayon tayo, manlilingkor man irad sikato odino andi. Kanian itultuloy mon pabiskegey panangarom tan talek mod si Jehova. No mapagpaga ka parad kapamilyam ya adispelo, ibalikas mod si Jehova so naliliknam. * (Roma 12:12; Fil. 4:6, 7) Isip mon anggano makapaermen iyan situasyon, pankanawnawam itan pian mas napaelet moy relasyon mod si Jehova. Ontulong itan pian makapanmatalek kan say itulok ed si Jehova so sankaabigan ya gawaen.

LEGAN TAYON MANAALAGAR

Ipanengneng moy talek mod si Jehova diad pansiansian aktibo ed ministeryo (Nengnengen so parapo 17)

17. Antoy nailaloan tayon gawaen nen Jehova no mansiansia tayon aktibo ed panagpulong?

17 Akin ya si Pablo et ‘inliktar ed sangi na leon’? Imbaga to: “Pian diad panamegley ko et sigpot a nasumpal so panagpulong tan narengel itan na amin a nasyones.” (2 Tim. 4:17) Singa si Pablo, legan ya aktibo tayod panagpulong, makapanmatalek tayo ya amin a kaukolan tayo et ‘iyarum’ la nen Jehova. (Mat. 6:33) ‘Inmatalek ed sikatayo nen Jehova so maong a balita,’ kanian ipapasen to itayon “kakimeyan” to. (1 Tes. 2:4; 1 Cor. 3:9) No aktibo tayod sayan kimey, mas mainomay ya alagaren so ebat nen Jehova ed pikakasi tayo.

18. Anto ray paraan pian napabiskeg tayoy relasyon tan talek tayod si Jehova?

18 Kanian diad kada agew et paeleten tayoy relasyon tayod si Jehova. No walay makapaaburidon situasyon, isip mon pankanawnawa itan pian lalo kan onapit ed sikato. On, no aralen tan dalepdepen moy Salita na Dios, no lanang kan manpikasi, tan no aktibo kad espiritual iran aktibidad, makapanmatalek kan tulongan ka nen Jehova pian nasungdoan moy amin ya subok natan tan antokaman ya onsabi nid arapen.

^ par. 2 Nayarin inliktar si Pablo manlapud literal ya leon, odino posiblin diad arum ya mapeligron situasyon.

^ par. 10 Wala ray ni-publish ya artikulon makatulong ed saray Kristianon mansasakit ontan met ed saray mangaasikaso ed sikara. Nengnengen so Pebrero 8, 1994; Pebrero 8, 1997; Mayo 22, 2000; tan Enero 22, 2001 ya isyu na Awake!

^ par. 12 Sinalatan iray ngaran.

^ par. 14 Nengnengen ed sayan isyu so artikulon “No Akin ya Maaron Uksoyan so Pandispelo.”

^ par. 16 Wala ray ni-publish ya artikulon makatulong ed sikatayo no walay kapamilya tayon tinaynan toy katuaan. Nengnengen so Say Panag-bantayan ya Setyembre 1, 2006 pahina 17-21, tan Enero 15, 2007 pahina 17-20.